Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор       Козун Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство «Ужгородське автотранспортне пiдприємство12107»
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
88018, м.Ужгород, вул.Радiщева,2
4. Код за ЄДРПОУ
03114017
5. Міжміський код та телефон, факс
0312663307 0312222583
6. Електронна поштова адреса
atp12107@uk./net, atp-12107@uk./net

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР "
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці atp-12107.pat.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради Андрiїв Андрiй Євстахович
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ«Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження голови наглядової ради Андрiїв Андрiя Євстаховича
На данiй посадi перебував з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Андрiїв Наталiя Миколаївна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Андрiїв Наталiї Миколаївни.
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Андрiїв Влада Микола -Володимирiвна
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Андрiїв Влади Миколи -Володимирiвни
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Акцiями товариства не володiє. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Член (секретар) наглядової ради Данюк Iрина Iванiвна
0.00386
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Данюк Iрини Iванiвни
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 2000 акцiями товариства, що становить 0.00386% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Член наглядової ради Козун Андрiй Володимирович
0.00258
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107 » протокол №22вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з закiнченням термiну повноважень, припинено повноваження члена наглядової ради Козун Андрiя Володимировича
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 1338 акцiями товариства, що становить 0.00258% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Панчик Олександра Павлiвна
0.00258
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, достроково припинити повноваження голови ревiзiйної комiсiї Панчик Олександри Павлiвни.
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 1338 акцiями, що становить 0.00258% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
(На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна комiсiя»)
27.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Попович Михайло Васильович
0.00579
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, достроково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Попович Михайла Васильовча.
На данiй посадi перебував з 20.01.2015 р. Володiє 3000 акцiями, що становить 0.00579% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має
(На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна комiсiя»)
27.04.2018 припинено повноваження Член ревiзiйної комiсiї Райнiш Стефанiя Степанiвна
0.00015
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. , у зв'язку з внесенням змiн до статуту, достроково припинити повноваження члена ревiзiйної комiсiї Райнiш Стефанiї Степанiвни.
На данiй посадi перебувала з 20.01.2015 р. Володiє 80 акцiями, що становить0.00015% статутного капiталу Товариства. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення персональних паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
(На посаду члена ревiзiйної комiсiї нiкого не призначено, у зв’язку з необранням загальними зборiв акцiонерiв товариства органу товариства «Ревiзiйна комiсiя»)
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Шкрiбляк Андрiй Миколайович
30.2278
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Шкрiбляк Андрiя Миколайовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 15 674179 акцiями, що становить 30.2278% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Ужгородське АТП-12107». Директор ринку . Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради ( протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) обраний Головою наглядової ради ПАТ" Ужгородське АТП 12107" .
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Товт Наталiя Андрiївна
27.3917
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Товт Наталiю Андрiївну (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 14 203 537 акцiями, що становить27.3917% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: пенсiонер. Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 обрано Член наглядової ради Козун Андрiй Володимирович
0.00258
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородське АТП 12107» протокол №22 вiд 27.04.2018р. обрано членом наглядової ради Козун Андрiя Володимировича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє1338 акцiями, що становить 0.00258% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ «Ужгородське АТП-12107». Головний механiк . Термiн обранння – 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.
27.04.2018 набуто повноважень Директор Козун Володимир Iванович
0.438007
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради (протокол №3 вiд 27.04.2018 р.) продовжено повноваження директору ПАТ" Ужгородське АТП 12107 " Козун Володимиру Iвановичу (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Володiє 227122 акцiями, що становить 0.438007% статутного капiталу Товариства. Обiймав посади протягом останнiх п’яти рокiв: директор ПАТ"Ужгородське АТП 12107 ". Термiн обранння – 5 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини не має.