АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2015 РIК
( тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ

Публiчне Акцiонерне Товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" , скорочена назва ПАТ "Ужгородське АТП-12107",(далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було зареєстроване розпорядженням Виконавчого комiтету Ужгородської мiської ради вiд 24.07.1998 р.
Данi щодо складу акцiонерiв:
На 31 грудня 2015 року загальна чисельнiсть акцiонерiв - 1137 осiб
Данi щодо складу акцiонерiв:
Вiдсоток володiння
Усього - належить юридичним особам (4 особи) - 0,0887 %
Фiзичнi особи (1133 осiб) - громадяни України) - 99,9113%
Усього 100,00% СК

Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт
82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг
36.00 Забiр, очищення та постачання води
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

Юридична та фактична адреса Товариства - 88018,Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Радiщева, №2.,
Ел.адреса - atp-12107@pat.ua

Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Директором Пiдприємства 26 лютого 2016 року.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Фiнансова звiтнiсть станом на 31.12.2015 року складена у вiдповiдностi до МСФЗ.

Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
На протязi 2015року прийняття нових та внесення змiн до дiючих стандартiв фiнансової звiтностi не було.

4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби (прим.13)
Основнi засоби: Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв (крiм земельних дiлянок) по iсторичнiй собiвартостi. Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн.
Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Земельнi дiлянки враховуються по переоцiненiй вартостi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Перша незалежна оцiнка справедливої вартостi земельних дiлянок була проведена на дату переходу на МСФО (тобто на 01.01.2012року.) по результатах оцiнки, проведеної незалежним експертом. На протязi 2012-2013р.р. переоцiнка вартостi земельних дiлянок не проводилась через вiдсутнiсть суттєвих причин для її проведення. В груднi 2014року будо проведено переоцiнку вартостi земельних дiлянок на встановлений Держземагентством України коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель на 2012-2014р.р. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках становила 2690,0тис.грн. (див. Прим.13) Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу.
В груднi 2015року адмiнiстрацiєю пiдприємства було прийнято рiшення не проводити експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок з залученням незалежного експерта через високi цiни на проведення такої експертизи та нестiйкий фiнансовий стан пiдприємства, а також не iндексувати її вартiсть на визначений Державним агентством земельних ресурсiв України коефiцiєнт, на який iндексується нормативна грошова оцiнка земель станом на 01.01.2016р.(1,433), так, як це може привести до необ?рунтовано завищеної вартостi земельних дiлянок. Прийнято рiшення в груднi 2016року провести незалежну експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок для визначення їх справедливої вартостi з врахуванням економiчної ситуацiї в країнi та регiонi станом на той перiод.
Зниження вартостi , яке компенсує попереднє її збiльшення, вiдносить на резерв переоцiнки безпосередньо в капiталi, а любе iнше зменшення вартостi вiдноситься на фiнансовий результат. Так, як земельнi дiлянки не амортизуються, щорiчне коригування резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток не проводиться. Таке коригування буде проведено тiльки при вiдчуженнi даних активiв. На протязi 2015року зниження вартостi необоротних активiв не було.
Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Всi iншi капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Зупинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття, або в тих випадках, коли подальше використання активiв, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Зобов'язань по виведенню з експлуатацiї основних засобiв Товариство не має.
Амортизацiя: Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з кої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Розрахунковi термiни експлуатацiї активiв слiдуючi :
" Будiвлi i споруди 15-50 рокiв,
" Машини та обладнання 2-15 рокiв,
" Транспортнi засоби 5-10 рокiв,
" меблi, офiсне та iнше обладнання 4-10 рокiв.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Оренда Оренда, по якiй основна частина ризикiв i вигод залишається у орендодавця, вiдноситься до оперативної оренди. Платежi, якi здiйснюються в рамках оперативної оренди (за вирахуванням любих пiльг та знижок), вiдносяться на фiнансовий результат рiвномiрно на протязi всього термiну оренди.
Товариство орендує деякi основнi засоби (транспортнi засоби). Фiнансової оренди в звiтному перiодi на пiдприємствi не було.
Нематерiальнi активи (прим.12)
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. В основному це програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
На Товариствi немає нематерiальних активiв з невизначеним термiном їх експлуатацiї.
На протязi звiтного перiоду нематерiальнi активи самостiйно не створювались.

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Iнвестицiйна нерухомiсть. (прим.14)

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi iсторичної собiвартостi. Оцiнку по переоцiненiй вартостi вирiшено не проводити в зв'язку з економiчною недоцiльнiстю (значною зношенiстю активiв та великими затратами на проведення оцiнки, якi суттєво зменшують вигоди вiд їх здачi в оперативну оренду).

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу

Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Станом на звiтну дату необоротних активiв, якi утримуються для продажу на пiдприємствi не було.
Фiнансовi iнструменти
Первiсне визнання: Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Пiдприємство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв:
" дебiторська заборгованiсть;
" фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити та позики.
Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi плюс (мiнус) затрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Всi операцiї по придбанню i продажi фiнансових iнструментiв, якi передбачають поставку на протязi перiоду, передбаченi законодавством або умовами ринку (договори "звичайної" купiвлi-продажу) визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується поставити фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi мiж датою виникнення зобов'язань i датою розрахунку не признається для активiв , якi облiковуються по первiснiй або амортизованiй вартостi, i визнається в складi капiталу для квалiфiкованих, i як такi, що утримуються для продажу.
Кредити банкiв та iншi позики первiсно визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї.

Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв: Пiсля первiсного визнання фiнансових iнструментiв Товариства, кредити та дебiторська заборгованiсть, а також активи, якi утримуються до погашення, оцiнюються по амортизацiйнiй вартостi за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка.
Резерв пiд знецiнення кредитiв i дебiторської заборгованостi створюється в випадку, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати (є сумнiви в отриманнi) повну суму заборгованостi в вiдповiдностi з первiсними умовами.

Припинення визнання фiнансових активiв : Фiнансовi активи бiльш не визнаються коли :
- активи вибули або права на грошовi потоки перестали iснувати;
- Товариство передало, в основному, всi риски i вигоди вiд володiння ними;
- Товариство не передало i не зберегло в значнiй мiрi всi риски i вигоди вiд володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продажу.

Дебiторська заборгованiсть (прим.18)
Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. На Товариствi резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi .

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.

Передоплати
Передоплати постачальникам вiдображаються за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата за придбання активiв вiдноситься на балансову вартiсть активiв, коли Товариство отримало контроль над ним i iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата вiдноситься на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вона вiдносилась. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що товари чи послуги, до яких вiдноситься передоплата не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат.
Отриманi передоплати визнаються по первiсно отриманих сумах.

Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено.

Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточнi зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
В випадку, якщо Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, в вiдповiдностi з договором страхування, сума вiдшкодування визнається, як окремий актив, причому тiльки в випадку, якщо вiдшкодування в значнiй мiрi гарантовано.
Станом на звiтну дату у Товариствi створено резерв на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам.

Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання для забезпечення надання послуг. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову величину реалiзацiї запасiв в ходi господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на доведення запасiв до стану, придатного для їх реалiзацiї та витрат на збут.
При вiдпуску запасiв у виробництво (для забезпечення надання послуг), чи при iншому вибуттi на Товариствi застосовують слiдуючi методи їх вибуття :
" середньозваженої собiвартостi - при облiку вибуття паливно-мастильних матерiалiв,
" iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при облiку вибуття всiх iнших запасiв (запасних частин, агрегатiв, автомобiльних шин, матерiалiв та iн..)
Середньозважена собiвартiсть одиницi запасiв (паливно-мастильних матерiалiв) розраховується один раз на мiсяць.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Поточний податок (прим.16)
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через податковi рiзницi, визначенi Податковим кодексом України, на якi коригується фiнансовий результат, визначений за даними бухгалтерського облiку. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою, враховуючи податковi рiзницi, визначенi Податковим кодексом України. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показанi у рiчнiй звiтностi розгорнуто.

Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Виплати працiвникам

Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Пенсiйнi зобов'язання.
У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Крiм того, Товариство здiйснює вiдрахування до державного пенсiйного фонду України, по якому облiк здiйснюється, як по Плану з установленими внесками. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи".

Визнання доходiв

Доходи вiд поточної дiяльностi Товариства складаються з доходiв вiд надання рiзного виду послуг. В основному це транспортнi послуги по перевезенню пасажирiв як по визначених маршрутах, так i по замовленнях юридичних та фiзичних осiб. Також Товариство надає послуги по органiзацiї роботи авто речового ринку; перед рейсовi медогляди водiїв та техогляди автотранспорту та iншi послуги.
Товариство не здiйснює реалiзацiю продукцiї.

Доходи вiд надання послуг визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Доходи вiд надання послуг визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Оцiнка ступенi завершеностi операцiй з надання послуг здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiд автоперевезень вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання актiв виконаних робiт на наданi транспортнi послуги по замовленнях юридичних та фiзичних осiб. По наданих транспортних послугах по маршрутних перевезеннях - по перiоду фактичної реалiзацiї квиткiв на перевезення пасажирiв, як через каси автостанцiй так i безпосередньо водiями.; доходи вiд iнших послуг вiдображаються в звiтному перiодi їх фактичного надання в вiдповiдностi з пiдтверджуючими документами.
Доходи по авторечовому ринку та торговому центру визначаються по фактично отриманiй платi за оренду торгових мiсць та за парковку автотранспорту, а по iнших допомiжних послугах - по датi пiдписання актiв виконаних робiт.

Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, якi виникають результатi розрахунку по операцiях i перерахунку монетарних активiв в iноземнiй валютi в функцiональну валюту на кiнець року, включаються в склад фiнансового результату.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї i на кiнець звiтного перiоду не перераховуються.

Умовнi зобов'язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i застосовуються на пiдставi досвiду керiвництва та iнших факторах, якi крiм iншого включають i очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються об?рунтованими. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

(а) Строки корисного використання та переоцiнка основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
В 2015 переоцiнка основних засобiв чи змiна строкiв їх корисного використання не проводилась.

(б) Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi
Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу приймаються до уваги слiдуючi фактори : аналiз дебiторської заборгованостi по строках, фiнансовий стан клiєнтiв i iсторiя погашення ними заборгованостi в минулому, темпи зростання (зменшення) заборгованостi та iнше. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншi, нiж по оцiнках керiвництва, Товариству прийшлося б враховувати додатковi витрати на знецiнення.

(в) Вiдстроченi податковi активи
Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який вступив в дiю з 01.01.2015 року, суттєво змiнив правила визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток. При розрахунку податку на прибуток за 2015рiк враховується фiнансовий результат, вiдображений в бухгалтерськiй звiтностi, скоригований на податковi рiзницi, визначенi Податковим кодексом України. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової бази основних засобiв, резервiв та iнших аспектiв бухгалтерського облiку.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

6. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Доходи вiд реалiзацiї за:
(тис.грн.)
Дохiд Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015р. 31 грудня 2014р.

Дохiд по ринку 3261 2948
Дохiд по мiських перевезеннях 6064 5201
Дохiд по примiських перевезеннях 3269 1516
Дохiд по мiжмiських перевезеннях 4068 3830
Дохiд по погодинних перевезеннях 6532 5172
Дохiд по мiжнародних перевезеннях 1301 629
Iншi операцiйнi доходи 997 808
Всього 25492 20104

7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї послуг за : Рiк, що закiнчився Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р. 31 грудня 2014 р.
Заробiтна плата, нарахування 5262 4127
Пальне для заправки автобусiв 13132 10208
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 1219 1095
Ремонти та ТО автотранспорту 2728 2549
Винагорода автостанцiям за проданi квитки 692 519
Страхування автотранспорту, дiагностика 220 198
Послуги органiзацiй по обслуговуванню автотранспорту 561 381
Електроенергiя 1550 1072
Iншi витрати 205 70
Всього 25569 20219


8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за :

(тис.грн.)
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1217 1171
Загальнi корпоративнi витрати 76 150
Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 315 291
Електроенергiя та iншi комунальнi витрати, охорона 256 156
Поточнi ремонти та утримання основних засобiв 35 54
Консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi послуги 46 41
Послуги банкiв, зв'язку та iншi послуги 65 78
Iншi 24 44
Всього 2034 1985

9. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи та витрати за : (тис.грн.)
Дохiд Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014р.
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 7 5
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 71 53
Дохiд вiд отриманого страхового вiдшкодування 27 5
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 11 48
Дохiд вiд отриманих бюджетних субвенцiй на покриття втрат вiд перевезення пiльгових категорiй населення 2199 1640
Iншi доходи 25 41
Iншi фiнансовi доходи 0 2
Всього 2340 1794
(тис.грн.)
Витрати Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р.
Утримання переданих в оренду примiщень 253 147
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 7 5
Витрати вiд курсової рiзницi 5 3
Нарахування резерву по дебiторськiй заборгованостi 67 128
Нарахуваня забезпечення виплат вiдпусток 271 243
Нарахування та сплата податкiв до бюджету 315 142
Виплата пiльгових пенсiй по списку №2 116 110
Компенсацiї працiвникам 584 301
Iншi витрати 359 241
Всього 1977 1320

10. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
(тис.грн.)
Витрати Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р.
Вiдсотки по банкiвських кредитах 0 579
Iншi 0 0
Всього 0 579
11. IНШI ВИТРАТИ
Витрати Рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р. Рiк, що закiнчився
31 грудня 2014 р.
Списання необоротних активiв 0 0
Iншi 71 78
Всього 71 78
12. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
(тис.грн.)


Технiчна документацiя на землю та iншi Програмне забезпечення Всього
Первiсна вартiсть на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. 60,8 9,6 70,4
Надходження за 2012-2013р.р. 0 20,8 20,8
Вибуло за 2012-2013р.р. 2,0 4,5 6,5
Iншi змiни (пере класифiкацiя в iншi необоротнi активи) за 2012-2013р.р. 58,8 0 58,8
Первiсна вартiсть станом на 01.01.2014р. 0 25,9 25,9
Надходження 3,4 3,4
Вибуло 0,4 0,4
Iншi змiни 0 0
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного перiоду - на 01.01.2015р. 0 28,9 28,9
Надходження 0,4 0,4
Вибуло 0 0
Iншi змiни 0 0
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2015р. 0 29,3 29,3
Накопичений знос
станом на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р.. 48,5 5,9 54,4
Нарахування за 2012-2013р.р. 12,3 10,9 23,2
Вибуття за 2012-2013р.р. 2,0 4,5 6,5
Iншi змiни (пере класифiкацiя в iншi необоротнi активи) -58,8 0 -58,8
станом на 01.01.2014р. 0 12,3 12,3
Нарахування за 2014рiк 6,9 6,9
Вибуття 0,4 0,4
Iншi змiни 0 0
Накопичений знос станом на початок звiтного перiоду - на 01.01.2015р. 0 18,8 18,8
Нарахування за 2015рiк 6,9 6,9
Вибуття 0 0
Iншi змiни 0 0
Накопичений знос станом на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2015р. 0 25,7 25,7

Чиста балансова вартiсть станом на:
01.01.2015р. 0 10,1 10,1
31.12.2015р. 0 3,6 3,6
При проведеннi оцiнки вiдповiдностi критерiям визнання нематерiальних активiв, в 2013роцi керiвництвом було прийнято рiшення про переведення деяких активiв (якi не вiдповiдають критерiям визнання НМА) iз складу нематерiальних активiв до складу iнших необоротних матерiальних активiв. В основному це технiчна документацiя по пiдприємству та його окремих об'єктах. Оскiльки по даних активах на дату переходу на МСФО знос нарахований повнiстю, коригування нерозподiленого прибутку не проводилось i в звiтi про фiнансовi результати за звiтний перiод не вiдображалось.
На протязi 2015р. було придбано право на користування програмним забезпеченням на суму 0,4 тис.грн., лiквiдацiї нематерiальних активiв не було.
13. ОСНОВНI ЗАСОБИ


Земельнi дiлянки Будинки та споруди Транспортнi засоби Машини та обладнання Малоцiннi та iншi необоротнi активи Iнструменти прилади та iншi основнi засоби Всього
Первiсна вартiсть:
-на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. 3914 4380 6785 370
180
316 15945
Надходження за 2012-2013р.р. - 175 4642 18 84 84 5003
Вибуття - - 462 134 111 97 804
Переоцiнка до справедливої вартостi 6804 - - -
-
- 6804
Iншi змiни (пере класифiкацiя) - - - - +59 - +59
- на 01.01.2014р. 10718 4555 10965 254
212
303 27007
Надходження за 2014рiк. - 89 12 23 6 130
Вибуття - 200 200
Переоцiнка до справедливої вартостi 2690 2690
Iншi змiни за 2014рiк -71 -71
- на початок звiтного перiоду - на 01.01.2015р. 13408 4484 10854 266
235
309
29556

Надходження - 16 379 - 31 12 438
Вибуття - - 128 - - - 128
Переоцiнка до справедливої вартостi - - - - - - -
Iншi змiни за 2015 рiк - - - - - - -
- на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2015р. 13408 4500 11105 266
266
321 29866
Накопичена амортизацiя
-на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. - 1280 2876 279
180
220 4835
Нарахування за 2012-2013р.р. - 404 1442 24
59
72 2001
Вибуття - - 449 134 111 97 791
iншi змiни - - +112 - +82 +10 +204
- на 01.01.2014р. - 1684 3981 169
210
205 6249
Нарахування за 2014рiк - 259 849 12
23
35 1178
Вибуття - - 200 - - - 200
Iншi змiни (пере класифiкацiя) - - - - - - -
- на початок звiтного перiоду - на 01.01.2015р. - 1943 4630 181
233
240 7227
Нарахування за 2015рiк - 312 921 12 30 38 1313
Вибуття - - 125 - - - 125
Iншi змiни (пере класифiкацiя) - - - - - - -
- на кiнець звiтного перiоду - на 01.01.2015р. - 2255 5426 193
263
278 8415
Чиста балансова вартiсть станом на:
01.01.2015р. 13408 2541 6224 85 2 69 22329
31.12.2015р. 13408 2245 5679 73 3 43 21451

Станом на 31 грудня 2014 та 2015 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 847 та 819 тис.грн вiдповiдно.
В груднi 2014року, пiсля затвердження результатiв iнвентаризацiї, було прийнято рiшення провести переоцiнку земельних дiлянок. Пiдставою для цього була значна змiна в економiчних умовах господарювання в кiнцi 2014року (значний рiвень iнфляцiї в країнi, як споживчих цiн , так i по всiх макроекономiчних показниках). Було прийнято рiшення переоцiнити вартiсть земельних дiлянок на встановлений Держземагентством України коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель на 2012-2014р.р. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках становила 2690,0тис.грн. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу.Також по результатах оцiнки напрямкiв використання основних засобiв, було прийнято рiшення перевести будiвлю, яка знаходиться на територiї ринку та передана в оперативну оренду в склад iнвестицiйної нерухомостi.
На протязi 2015року переоцiнок та iнших змiн в складi основних засобiв не було.
Основних засобiв, переданих в заставу при отриманнi кредитiв або по iнших причинах, на Товариствi немає.
В 2015 роцi витрати на амортизацiю в сумi 1313 тис.грн. ( в 2014роцi - 1178тис.грн.) були включенi в : собiвартiсть наданих послуг в сумi 998тис.грн. (в 2014роцi - 887тис.грн.) та в загальнi та адмiнiстративнi витрати - в сумi 315тис.грн. ( в 2014роцi - 291тис.грн.).
14. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ
(тис.грн.)2015рiк
2014рiк
Балансова вартiсть на початок перiоду 3169 3242
Надходження 65 57
Вибуло 0 -
Iншi змiни 0 +71
Нарахована амортизацiя 214 201
Чиста балансова вартiсть станом на кiнець перiоду 3020 3169

В складi iнших операцiйних доходiв (прим.6) дохiд вiд операцiйної оренди активiв (Iнвестицiйної нерухомостi) складає 622тис.грн. До iнших доходiв (прим.9) включенi доходи вiд iншої оренди в сумi 71тис.грн. В 2015 роцi витрати на амортизацiю iнвестицiйної нерухомостi в сумi 214 тис.грн. ( в 2014роцi - 201тис.грн.) були включенi в собiвартiсть наданих послуг.
15. ЗАПАСИ
(тис.грн.)
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
Сировина, матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 42 42
Паливо (за iсторичною собiвартiстю) 142 106
Запаснi частини на ремонт автотранспорту та автошини (за iсторичною собiвартiстю) 33 38
Iншi запаси - -
Всього 217 186
Знецiнення запасiв у 2015роцi на Товариствi не було.

16. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином: (тис.грн.)
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
ПДВ до вiдшкодування 0 480
Авансовi внески та переплата з податку на прибуток 74 66
Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 74 546
Зменшення дебiторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом по податку на додану вартiсть вiдбулось за рахунок сум нарахованих податкових зобов'язань до сплати за 2015рiк.

Поточнi податковi зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
Податок на додану вартiсть 33
Податок на прибуток - -
Земельний податок , податок на нерухоме майно та оренда землi 15 13
Ресурснi платежi 3 2
Зобов'язання по iншим податкам 67 25
Всього поточнi податковi зобов'язання
118
40
Прострочених податкових зобов'язань по розрахунках з бюджетом на пiдприємствi немає.

Витрати з податку на прибуток за 2015рiк (тис.грн.)
За 2015 рiк
Прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває (1819)
Збиток вiд припиненої дiяльностi до оподаткування -
Податковий вплив постiйних рiзниць -
Податкова ставка, % 18%
Поточнi витрати з податку на прибуток 0
Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 0
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню:
Витрати по страхуванню в майбутнiх перiодах (0)
Вiдстрочений податок на прибуток (рах.54) (19%) (0)
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню:
резерв сумнiвних боргiв 56,7
Забезпечення виплат персоналу -102,8
Поворотна фiнансова допомога вiд фiзичних осiб -1360,0
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню -1406,1
Вiдстрочений податковий актив (рах.17) (18%) -253,1
Чистий вiдстрочений податок на прибуток -253,1
Витрати з податку на прибуток -253,1

Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Податковi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також балансовою вартiстю певних активiв.
Починаючи з 01.01.2015р. вiдбулись кардинальнi змiни в пiдходi до визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток (згiдно ПКУ, базою для визначення об'єкту оподаткування являється фiнансовий результат по даних бухгалтерського облiку, скоригований на податковi рiзницi). Тому тимчасовi податковi рiзницi, визначенi в вiдповiдностi з дiючим в 2014роцi податковим законодавством, якi сформували вiдстроченi податковi активи, пiдлягали коригуванню так, як перестали бути такими згiдно податкового законодавства 2015року. В складi вiдстрочених податкових активiв станом на 31.12.2015року в сумi 28,8тис.грн. врахованi тимчасовi податковi рiзницi на суму нарахованого резерву сумнiвних боргiв - 160,1тис.грн.
Також аналiз подiй пiсля звiтної дати дає пiдстави вважати, що змiни податкового законодавства будуть вiдбуватись i на протязi 2016року. Якщо будуть змiненi ставки оподаткування, вiдстрочений податок на прибуток буде скориговано.

17. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. складає 5042,1 тис. грн., а саме:
? iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть - 5042,1 тис. грн.
(Заборгованiсть перед ТОВ "Montery Export Europe LL" в сумi 645,9тис.дол.США, з вiдстрочкою платежу на 5 рокiв). Дана довгострокова заборгованiсть була отримана пiд час приєднання до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР" i згiдно трьохстороннього договору переведення боргу термiн її погашення було вiдстрочено до 31.12.2017року. Дана сума кредиторської заборгованостi не дисконтувалась, так, як дана заборгованiсть являється заборгованiстю в iноземнiй валютi, i в умовах економiчної нестабiльностi в Українi вирахувати вартiсну величину заборгованостi скориговану на вплив часу, проблематично. Тому, використовуючи основнi принципи та якiснi характеристики пiдготовки фiнансової звiтностi, керiвництво вирiшило вiдображати в звiтностi дану заборгованiсть в сумi її отримання i скоригувати пiд час її погашення в вiдповiдностi з МСФО №21 "Вплив змiн обмiнних курсiв валют".
? довгостроковi кредити банку - 0 тис. грн. :
18. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ.

Станом на 31 грудня 2015року поточна дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть були представленi наступним чином :
в тис.грн.
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 861,4 625,1
Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (160,1) (130,0)
Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi - чиста сума (фiнансовi активи)
701,3
495,1
Попередня оплата постачальникам 277,9 205,2
Резерв пiд зменшення корисностi 0 0
Iнша дебiторська заборгованiсть 485,9 75,8
Всього не фiнансових активiв 763,8 281,0
Всього дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi
1465,1
776,1

Збiльшення дебiторської заборгованостi вiдбулось за рахунок збiльшення заборгованостi автобусних станцiй по перерахуванню коштiв за реалiзацiю квиткiв на маршрутнi перевезення та спiрних питань по порушеннi договiрних умов. Данi питання знаходяться в стадiї розгляду та погодження i будуть вирiшуватись в 2016роцi.
Попередня оплата постачальникам збiльшилась за рахунок збiльшення попередньої оплати за електроенергiю та газ (на 72,7тис.грн) .
Iнша дебiторська заборгованiсть збiльшилась за рахунок збiльшення пiдтвердженої заборгованостi Управлiнь соцiального захисту населення по вiдшкодуванню втрат вiд перевезення пiльгових категорiй населення на мiських та примiських маршрутах.

Аналiз поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi представлено наступним чином :
(тис.грн.)
2015 рiк 2014рiк
- до 30 днiв 499,4 281,0
- 31-90 днiв 162,8 82,5
- 91-180 днiв 34,3 69,0
-181-360днiв 4,8 62,6
Всього 701,3 495,1

В сумi резерва пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi на протязi 2015року вiдбулись такi змiни:
(тис.грн.)
2015 рiк 2014рiк

- резерв на початок року 130,0 74,2
- збiльшено резерв на протязi року 48,7 76,0
- списано активiв за рахунок резерву 18,7 20,2
- резерв на кiнець року 160,1 130,0

19. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2015 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi за сировину, матерiали, послуги 776,5 349,7
Заробiтна плата до виплати 293,4 229,6
Внески учасникiв до статутного капiталу 0 1468,0
Iнша кредиторська заборгованiсть 67,5 2317,8
Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 1137,4 4365,1
Забезпечення виплат майбутнiх вiдпусток працiвникiв 373,7 102,8
Iнша кредиторська заборгованiсть 24,4 18,5
Всього нефiнансової кредиторської заборгованостi 398,1 121,3
Всього 1535,5 4486,4

20. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2015 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином:
Станом на
31 грудня 2015 р. Станом на
31 грудня 2014 р.
Кредиторська заборгованiсть
Передплати отриманi 22,6 24,8
Поточнi податки по заробiтнiй платi (соцiальне страхування) 157,8 105,2
Поточнi податки до бюджету 118,1 40,0

Всього 298,5 170,0

21. Умовнi зобов'язання

Судовi позови : станом на кiнець звiтного перiоду судових позовiв, поданих проти Товариства немає.
Оподаткування - Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю послуг Товариством, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення.
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище.
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв - Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.

22. Розкриття iнформацiї про пов'язаннi сторони

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться:
" пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством;
" асоцiйованi компанiї ;
" спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником;
" члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства;
" близькi родичi особи, зазначеної в а) або г);
" компанiї або фiзичнi особи, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi;

Станом на кiнець звiтного перiоду юридичних осiб, якi б являлись пов'язаними особами з Товариством - немає. Вплив фiзичних пов'язаних осiб (акцiонерiв) на господарську дiяльнiсть Товариства полягає в загальному керiвництвi та визначеннi стратегiї розвитку пiдприємства i контролю за його дiяльнiстю.
Торговельних та iнших господарських операцiй з пов'язаними особами на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi не було.

23. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть та поворотнi фiнансовi позики. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, таки як торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик.
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:

Кредитний ризик
Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу

Ризик лiквiдностi
Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.

Валютний ризик.
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю.
Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку - подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого "проїдання" капiталу.

24. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї та подiї пiсля звiтної дати.

24.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть
подiй у 2014 роцi
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4 Змiна складу посадових осiб Товариства не було
5 Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6 Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
7 Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу Прим.19
8 Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9 Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
10 Iншi важливi подiї не було

24.2 Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску

з/п Перелiк подiй,
що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2016 роцi
вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання на звiтну дату не було не було
4 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7 Оголошення дивiдендiв не було не було

Пiсля 31 грудня 2015 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося iнших подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

Директор ПАТ
"Ужгородське АТП 12107" В.I.Козун

Головний бухгалтер Л.I.Лангазов

д/н

д/н

д/н