АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31428 25492
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 31410 ) ( 25569 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
18 0
 збиток 2095 ( 0 ) ( 77 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5609 2340
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 3213 ) ( 2034 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1985 ) ( 1977 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
429 0
 збиток 2195 ( 0 ) ( 1748 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 3 0
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 18 ) ( 71 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
414 0
 збиток 2295 ( 0 ) ( 1819 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 6 -253
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
420 0
 збиток 2355 ( 0 ) ( 2072 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 914 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 914 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 914 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1334 -2072

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 22745 17811
Витрати на оплату праці 2505 6421 4831
Відрахування на соціальні заходи 2510 1533 1915
Амортизація 2515 1948 1534
Інші операційні витрати 2520 3905 3411
Разом 2550 36552 29502

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 51853508 46468091
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 51853508 46468091
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.0081 -0.04459
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.0081 -0.04459
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Витрати з податку на прибуток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок на прибуток за звiтний перiод, обрахований згiдно податкового законодвства становить 0 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання становлять 0тис.грн.; вiдстроченi податковi активи - (5,7 тис.грн.) Всього чистий вiдстрочений податок на прибуток (актив - 34,5тис.грн.) Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi становлять 5,7тис.грн. (примiтки №16)
В 2016роцi булопроведено експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок з залученням незалежного експерта для визначення їх справедливої вартостi з врахуванням економiчної ситуацiї в країнi та регiонi станом на кiнець 2016року. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках в 2016роцi становила 914,0тис.грн. а за весь перiод - 10407,6тис.грн. (див. Прим.13) Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна