АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2017
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників1 277    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 88018 м.Ужгород, вул.Радiщева,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 3 2 0
первісна вартість 1001 29 29 0
накопичена амортизація 1002 26 27 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 20 40 0
Основні засоби: 1010 21451 21388 0
первісна вартість 1011 29866 31403 0
знос 1012 8415 10015 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 3020 3623 0
первісна вартість 1016 4929 5809 0
знос 1017 1909 2186 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 1 1 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 29 35 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 24524 25089 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 217 238 0
Виробничі запаси 1101 217 238 0
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 701 854 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
278 403 0
з бюджетом 1135 74 3 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 3 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 486 554 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 39 624 0
Готівка 1166 12 20 0
Рахунки в банках 1167 27 604 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 23 0
Усього за розділом II 1195 1795 2699 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 26319 27788 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12963 12963 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 9494 10408 0
Додатковий капітал 1410 2291 2291 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -5510 -5090 0
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 19238 20572 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5042 5042 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 5042 5042 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 777 305 0
за розрахунками з бюджетом 1620 118 451 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 158 89 0
за розрахунками з оплати праці 1630 293 345 0
за одержаними авансами 1635 23 77 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 374 559 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 296 348 0
Усього за розділом IІІ 1695 2039 2174 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 26319 27788 0

Примітки: Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. В зв'язку з цим було проведено трансформацiю статей балансу станом на 01.01.2012р., в вiдповiдностi з МСФЗ №1: 1) актив балансу - нараховано резерв сумнiвних боргiв станом на 01.01.2012р. абсолютними сумами по дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року - в сумi 54,0тис.грн. - та вiдображено в збiльшеннi непокритих збиткiв ; - витрати майбутнiх перiодiв в сумi 49,0тис.грн. перенесено в сплаченi аванси (стр.1130). 2) пасив балансу - проведено перекласифiкацiю слiдуючих статей: - перенесено на нерозподiленi прибутки (покриття збиткiв) - фонд амортизацiї(забезпечення), який був нарахований до 1998р. i залишився на балансi пiдприємства пiсля його приватизацiї - в сумi 381,0тис.грн.; - суми обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi проводились, починаючи з 1992року i не ввiйшли в статутний капiтал пiд час приватизацiї пiдприємства - в сумi 2427,0тис.грн.; - нарахований резервний капiтал - в сумi 101,0тис.грн. - всього на суму 2855,0тис.грн.
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика та методи бухгалтерських оцiнок не змiнювались.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.