АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.05.2016
Кворум зборів** 94.96
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2. Заслуховування звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора., 3. Заслуховування звiту Наглядової ради за 2015р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства., 4. Заслуховування звiту Ревiзiйної комiсiї щодо висновкiв з балансу та рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.
5.Розгляд та затвердження рiчного звiту, (балансу ) ПАТ ""Ужгородське АТП 12107" за 2015р. та порядку покриття збитку.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.