АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада* Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козун Володимир Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 138427, 16.07.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер
6) стаж роботи (років)*** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Директор АТП 12107
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.05.2015, необмежено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За 2016 рiк отримав заробiтну плату в сумi 107478,05грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi згiдно рiшення наглядової ради (Протокол №2/2015 вiд 02.04.2015р.) обраний директором Товариства з 14.05.2015р. на необмежений термiн. Загальний стаж роботи- 33 роки, попереднє мiсце роботи - директор АТП 12107.


1) посада* Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Андрiй Євстахович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 229518, 04.02.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1968
5) освіта*** вища,Одеський iнститут харчової промисловостi
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Приватний пiдприємець
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За 2016 рiк отримав винагороду в сумi 34524,00грн.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015 роцi на загальних зборах акцiонерiв був вибраний головою Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 27 рокiв, попереднє мiсце роботи - приватний пiдприємець.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Наталiя Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 744989, 18.01.2001, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Вища, УжДУ, економiчний факультет
6) стаж роботи (років)*** 27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер АТП 12107
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 27 рокiв, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер АТП 12107.


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Влада Микола -Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1973
5) освіта*** Вища, УжДУ, економiчний факультет.
6) стаж роботи (років)*** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Закарпатський центр сертифiкатних аукцiонiв, оператор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 22 роки, попереднє мiсце роботи - приватний пiдприємець.


1) посада* Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лангазов Людмила Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 168348, 18.11.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1962
5) освіта*** Вища, УжДУ, економiчний факультет
6) стаж роботи (років)*** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер АТП 12107
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 02.02.1995, необмежено
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi нацiональними СБО. За 2016 рiк отримала заробiтну плату в сумi 61024,63грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На протязi 2016року змiн по данiй посадi не вiдбувалось. Загальний стаж роботи- 37 рокiв, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер АТП 12107.


1) посада* Секретар Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данюк Iрина Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 717722, 30.06.2000, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1960
5) освіта*** середня спецiальна, Хустське культ.просвiтнє училище
6) стаж роботи (років)*** 38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Зав.дiловиробництвом ВАТ "Ужгородське АТП 12107"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 15.03.2012, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. За 2016 рiк отримала винагороду в сумi 8631,00грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана секретарем Наглядової ради. Загальний стаж роботи- _39 рокiв, попереднє мiсце роботи - зав.дiловиробництвом ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


1) посада* Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козун Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВР, 269961, 23.11.2006, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1969
5) освіта*** Вища, УжНУ, iнженерно-технiчний факультет
6) стаж роботи (років)*** 4
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** УжНУ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 3 роки
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв вибраний членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- _4 роки, попереднє мiсце роботи - студент УжНУ.


1) посада* Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчик Олександра Павлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВР, 264382, 24.10.2006, Ужгородським МВ УМВс в ЗО
4) рік народження*** 1983
5) освіта*** Вища, УжНУ,економiчний факультет
6) стаж роботи (років)*** 15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Головний бухгалтер ТОВ "ДАР"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За 2016 рiк отримала винагороду в сумi 8631,00грн Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана головою Ревiзiйної комiсiї.Загальний стаж роботи- 15 рокiв, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер ТОВ "ДАР".


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 708677, 26.06.2000, Пречинським РВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1974
5) освіта*** Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Адмiнiстратор ринку ВАТ "Ужгородське АТП 12107"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв був вибраний членом Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи- 24 роки, попереднє мiсце роботи - адмiнiстратор ринку ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


1) посада* Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Райнiш Стефанiя Степанiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 273770, 24.09.1997, Ужгородським РВ УМВС в ЗО
4) рік народження*** 1975
5) освіта*** Середня спецiальна
6) стаж роботи (років)*** 23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав*** Провiдний бухгалтер ВАТ "Ужгородське АТП 12107".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.01.2015, 5 рокiв
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2015роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи- 23 роки, попереднє мiсце роботи - провiдний бухгалтер ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


___________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

*** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКозун Володимир IвановичВО, 138427, 16.07.1996, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО2271220.438007227122000
Голова Наглядової радиАндрiїв Андрiй ЄвстаховичВР, 574333, 28.10.2014, Ужгородським МВ ГУ ДМС України в ЗО1916322136.9564619163221000
Член Наглядової радиАндрiїв Наталiя МиколаївнаВР, 555979, 04.06.2014, Ужгородським МВ ГУ ДМС України в ЗО1567417930.2278115674179000
Член Наглядової радиАндрiїв Влада Микола -ВолодимирiвнаВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО1420353727.3916614203537000
Голова ревiзiйної комiсiїПанчик Олександра ПавлiвнаВР, 264382, 24.10.2006, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО13380.002581338000
Головний бухгалтерЛангазов Людмила IванiвнаВО, 168348, 18.11.1997, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО945670.1823794567000
Член Наглядової радиКозун Андрiй ВолодимировичВР, 269961, 23.11.2006, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО13380.002581338000
Секретар Наглядової радиДанюк Iрина IванiвнаВО, 717722, 30.06.2000, Ужгородським МВ УМВС України в ЗО20000.003862000000
Член Ревiзiйної комiсiїПопович Михайло ВасильовичВО, 708677, 26.06.2000, Перечинським РВ УМВС України в ЗО30000.005793000000
Член Ревiзiйної комiсiїРайнiш Стефанiя СтепанiвнаВО, 273770, 24.09.1997, Ужгородьким РВ УМВС України в ЗО800.0001580000
Усього 49370382 95.211267 49370382 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.