АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20432138
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 037, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0001, А, 000201, 17.02.1994, 17.02.2018р.
Текст аудиторського висновку (звіту) Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107", що включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р. (Форма №1), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк (Форма №2), Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк (Форма №3), Звiт про власний капiтал за 2016 рiк (Форма №4), Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток. Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на кiнець дня 31.12.2016 р. складена вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi, що оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними станом на 31 грудня 2016 року. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на основi проведеного аудиту. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське АТП-12107" в особi вiдповiдальних посадових осiб, несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з аудиту": - за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. № 996-XIV та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку; - за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; - за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю; - за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА № 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до мiжнародних стандартiв аудиту". Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за: - початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку; - правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв; - доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв; - методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку; - управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю. Для проведення аудиторської перевiрки за 2016 рiк, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", пiдлягали та були наданi для перевiрки наступнi документи: 1. Баланс (Звiт про фiнансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2016 року; 2. Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) (Форма № 2) за 2016 рiк; 3. Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3) за 2016 рiк; 4. Звiт про власний капiтал (Форма № 4) за 2016 рiк; 5. Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк; 6. Статутнi, реєстрацiйнi документи; 7. Протоколи, накази; 8. Регiстри бухгалтерського облiку та первиннi документи. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва Товариства розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема, до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть, МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ "Ужгородське АТП 12107", а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Перевiрка проводилась вiдповiдно: "Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями; "Вимоги Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства"; "Вимоги Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України; "Вимогам Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. -Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), (рiк видання 2014), затверджених в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 29.12.2015 р. № 320/1 (надалi - МСА) - Аудиторська перевiрка включає оцiнку застосованих принципiв Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом ПАТ "Ужгородське АТП 12107", також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв в цiлому. Перевiркою не розглядалося питання правильностi сплати податкiв, зборiв, обов'язкових платежiв. Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПАТ у 2016 роцi. Як показав аналiз, концептуальною основою фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2016 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2016 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Вступний параграф: Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" зареєстроване вiдповiдно до Господарського та Цивiльного Кодексiв, Законiв України "Про господарськi товариства", "Про акцiонернi товариства", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iнших законодавчих актiв. Товариство є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зi своїм найменуванням. У своїй дiяльностi Товариство керується чинним законодавством, Статутом, iншими внутрiшнiми нормативними документами, рiшеннями. Станом на 31.12.2016 р. вiдокремлених пiдроздiлiв у Товариства немає. Основнi вiдомостi про Товариство: Основнi вiдомостi про ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство Тип Товариства Публiчне Код за ЄДРПОУ 03114017 Мiсцезнаходження 89600, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Радiщева, 2 Дата реєстрацiї 24.07.1998 р. Виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради Дата внесення змiн до установчих документiв 04.06.2004 р. розпорядженням Голови Ужгородської мiської Ради народних депутатiв, запис у ЖЗЮ № 0803; 20.06.2008 р. № 13241050006000789 - нова редакцiя Статуту, згiдно якого приведена у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18.05.2010 р. № 13241050008000789; 26.06.2012 р. - нова редакцiя Статуту, зареєстрована Державним реєстратором за № 13241050012000789 20.11.2015 р. - нова редакцiя Статуту, зареєстрована Державним реєстратором за № 13241050023000789 Телефон-факс (03122)22583 Види дiяльностi за КВЕД 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт 82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг 36.00 Забiр, очищення та постачання води 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Перелiк лiцензiй (дозволiв) емiтента на провадження певних видiв дiяльностi iз зазначенням термiну закiнчення їх дiї - "Надання послуг з перевезення пасажирiв та вантажiв автомобiльним транспортом загального користування" - лiцензiя АВ №545256, видана 14.07.2010р. Головною державною iнспекцiєю на автомобiльному транспортi, термiн дiї - необмежений; (Лiцензiя на внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв автобусами АВ№545256 видана 18.01.2010р. на необмежений термiн взамiн попередньої лiцензiї на цi ж види послуг, термiн якої закiнчився 17.01.2010р.); - "Медична практика"- лiцензiя АД№071032, видана 18.10.2012р. Мiнiстерством охорони здоров'я, термiн дiї - необмежений - (Лiцензiя на право проведення передрейсових медичних оглядiв водiїв по замовленнях iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi за адресою: м. Ужгород, вул. Радiщева, 2; та надання медичних послуг на територiї авторечового ринку за адресою: с. В. Лази, мiкрорайон "Новий", вул. Схiдна, 2); - "Централiзоване водопостачання" - лiцензiя АВ №366397, видана 28.01.2013р. Закарпатською обласною державною адмiнiстрацiєю, термiн дiї - до 28.01.2018р. (Лiцензiя надана для можливостi передачi пiдземних вод, видобутих на скважинах, розмiщених на територiї пiдприємства вторинним водокористувачам (орендаторам). Iнформацiя про депозитарну установу ТОВ "Фiнансова компанiя"Захiдна iнвестицiйна група" Середня кiлькiсть працiвникiв 277 Кiлькiсть акцiонерiв 1135 Директор Козун Володимир Iванович Головний бухгалтер Лангазов Людмила Iванiвна Пiдстава для надання умовно-позитивного висновку Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. Зiбрана пiд час перевiрки iнформацiя забезпечує розумну основу для формування незалежної думки аудитора щодо вiдповiдностi даних фiнансових звiтiв їх концептуальнiй основi по окремих класах операцiй, вiдсутностi викривлень та достовiрностi фiнансової звiтностi i викладення своєї думки в аудиторському висновку. Концептуальна основа фiнансової звiтностi, використана для пiдготовки фiнансових звiтiв, визначається "Концептуальною основою фiнансової звiтностi", виданою РМСБО у вереснi 2010 р., розмiщеною на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України. Облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть, вiдповiдає вимогам МСФЗ. Проводки в облiкових записах здiйснювалися, записувалися, оброблялися та наводилися у звiтностi в електроннiй формi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує, об?рунтовану пiдставу для висловлення думки аудиторiв. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. - Обмеження обсягу роботи аудитора Аудитори не мали змоги спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї, яка проводилась ПАТ "Ужгородське АТП-12107" перед складанням фiнансової звiтностi за 2016 рiк згiдно Наказу № 96 вiд 28 жовтня 2016 року "Про проведення рiчної iнвентаризацiї", оскiльки ця дата передувала датi, призначенiй для проведення аудиту, тому ми не маємо можливостi висловити свою думку стосовно процедури її проведення та результатiв. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. За оцiнкою аудиторiв, вищезазначенi зауваження мають обмежений вплив на фiнансовi звiти (в межах суттєвостi) i не перекручують загальну рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства та стан справ в цiлому. - Незгода з управлiнським персоналом - Згiдно з iнформацiєю, наданою нам управлiнським персоналом, Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2016 року не вiдобразило вплив змiни валютних курсiв по кредиторськiй заборгованостi перед фiрмою "MonteryExportEuropeLL", пояснюючи це тим, що в перевiряємому перiодi вiдбуваються значнi коливання валютних курсiв. Ця iнформацiя свiдчить про те, що якби в перевiряємiй звiтностi був вiдображений вплив курсових рiзниць по цим зобов'язанням станом на 31 грудня 2016 р. то вiдповiдно збiльшився б розмiр кредиторської заборгованостi у гривневому еквiвалентi та збiльшились збитки. Згiдно умов Договору розрахунок з фiрмою "MonteryExportEuropeLL", має бути проведений до 31 грудня 2017 року. Умовно-позитивна думка Аудиторами проведений аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" станом на 31 грудня 2016 року, а саме: "Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 р." (Форма № 1), "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р." (Форма № 2), "Звiту про рух грошових коштiв за 2016 р." (Форма №3), "Звiт про власний капiтал за 2016 р." (Форма №4) та "Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 р." Вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка забезпечує достатнi та вiдповiднi докази для висловлення думки аудиторiв. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у вищенаведених пунктах параграфу . "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське АТП-12107" станом на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне: Не змiнюючи нашої думки, наводимо додаткову iнформацiю. В результатi проведення аудиторської перевiрки встановлено, що в перiодi, який перевiрявся фiнансова звiтнiсть складена на основi реальних даних бухгалтерського облiку та вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi i не мiстить iстотних суперечностей. Тi невiдповiдностi i вiдхилення, якi вказанi в цьому параграфi не є суттєвими i в цiлому не спотворюють фiнансовий стан Товариства. Не повне застосування МСФЗ 1 та не повне розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно вимогам МСФЗ є результатом недосконалого законодавства України, яке унеможливлює вiльне застосування всiх МСФЗ. З метою складання фiнансової звiтностi за МСФЗ за 2016 рiк, згiдно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фiнансової звiтностi, затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 р. № 73. Зазначенi форми звiтностi передбачають бiльш детальне розкриття про активи, зобов'язання, статтi доходiв та витрат, нiж це передбачено в МСБО 1, але це не викривлює показники фiнансового стану Товариства та результатiв його дiяльностi за 2016 рiк. Усi процедури по формуванню та сплатi статутного фонду виконанi з дотриманням чинного законодавства України. У процесi аудиторської перевiрки аудиторами було отримано достатньо доказiв, якi дозволяють зробити висновок про вiдображення та розкриття iнформацiї щодо активiв, зобов'язань та власного капiталу, згiдно з Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку: " МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"; " МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"; " МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; " МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; " МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Облiкова полiтика по ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" була затверджена наказом по Товариству № 1 вiд 02 сiчня 2016 р. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Розкриття iнформацiї про стан бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства станом на 31.12.2016 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2016 р. згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi. Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Аудиторською перевiркою було охоплено вказанi форми звiтностi, складенi станом на 31.12.2016 року. На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2016 року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв. Концептуальною основою для пiдготовки зазначеної фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Бухгалтерський облiк Товариства ведеться на паперових носiях, а також з використанням комп'ютерної технiки та програмного забезпечення 1С-бухгалтерiя. В 2016 роцi Товариство дотримувалось принципу незмiнностi облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2016 рiк своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства, та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2016 р. Аудиторською перевiркою пiдтверджено, що бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2015 року вiвся у цiлому у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 № 291 та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку. Порушень облiку не виявлено. Облiкова полiтика по ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" була затверджена наказом по Товариству №1 вiд 02 сiчня 2016 р. Розкриття iнформацiї щодо облiку та оцiнки активiв. Товариством за перiод з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року використовувались цiлком правильнi та об?рунтованi принципи здiйснення класифiкацiї активiв в бухгалтерському облiку. В цiлому оцiнка активiв вiдбувалась вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудиторська перевiрка була проведена з метою визнання наявностi вiдображених станом на 31.12.2016 року всiх видiв активiв - необоротних, оборотних та витрат майбутнiх перiодiв шляхом перевiрки даних iнвентаризацiї. Аналiз таких даних пiдтверджує достовiрнiсть всiх статей активу балансу та дає змогу визначити, що ця iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв. Розкриття iнформацiї щодо облiку нематерiальних активiв, основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв та їх зносу. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв на Товариствi станом на 31 грудня 2016 року становить 29 тис. грн., накопичена амортизацiя становить 27 тис. грн., залишкова вартiсть становить 2 тис. грн. - Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 31.12.2016 року становлять 40 тис. грн. - Основнi засоби з урахуванням iнвестицiйної нерухомостi, станом на 31 грудня 2016 року в балансi Товариства за залишковою вартiстю становлять 25011 тис. грн. Розкриття iнформацiї щодо правильностi ведення облiку, класифiкацiї та оцiнки запасiв, незавершеного виробництва та товарiв. Станом на 31.12.2016 року запаси Товариства складають - 238 тис. грн. Розкриття iнформацiї про ведення бухгалтерського облiку дебiторської заборгованостi Аналiз даних дебiторської заборгованостi Товариства станом на 31.12.2016 року свiдчить, що iнвентаризацiя проведена згiдно з Iнструкцiєю "Про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв", затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 № 69. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, що вiдображена в рядку 1125 балансу становить 854 тис. грн., дебiторська за виданими авансами, рядок 1130 балансу складає 403 тис. грн., дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, рядок 1135 балансу складає 3 тис. грн. , iнша поточна дебiторська заборгованiсть, рядок 1155 балансу становить 554 тис. грн. Грошовi кошти. Касовi та банкiвськi операцiї. Облiк розрахункiв. Облiк касових та банкiвських операцiй Товариства, вiдповiдає чинному законодавству України. Порушень в облiку валютних цiнностей не виявлено. За перевiрений перiод облiк розрахункiв вiвся з дотриманням дiючих вимог. Залишки коштiв готiвки в касi та залишки на розрахунковому рахунку вiдповiдають даним аналiтичного облiку, даним касової книги, та даним банкiвських виписок. Станом на 31.12.2016 року в балансi Товариства сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнiй валютi становить 624 тис. грн. Iншi оборотнi активи. Iншi оборотнi активи Товариства станом на 31.12.2016 р. складають 23 тис. грн. Розкриття iнформацiї про вiдображення зобов'язань у фiнансовiй звiтностi Бухгалтерський облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку №291. Реальнiсть розмiру всiх статей пасиву балансу в частинi зобов'язань станом на 31.12.2016 року, а саме - III роздiл "Поточнi зобов'язання i забезпечення" пiдтверджуються актами звiрки з кредиторами та даними iнвентаризацiї, яка проведена згiдно з Iнструкцiєю про iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв. Фактичнi данi про зобов'язання Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiрно вiдображенi у сумi 2174 тис. грн. у роздiлi III пасиву балансу станом на 31.12.2016 року та розподiленi наступним чином: - Поточна кредиторська заборгованiсть за: - товари, роботи, послуги - 305 тис. грн. - Розрахунки з бюджетом - 451 тис. грн. - Розрахунки зi страхування- 89 тис. грн. - Розрахунки з оплати працi - 345 тис. грн. - Розрахунки за одержаними авансами - 77 тис. грн. - Поточнi зобов'язання (резерв на оплату вiдпусток) - 559 тис. грн. - Iншi поточнi зобов'язання становлять 348 тис. грн. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, Товариства вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Станом на 31.12.2016 р. власний капiтал складає 20572 тис. грн., в тому числi: " статутний капiтал - 12963 тис. грн.; " капiтал у дооцiнках - 10408 тис. грн., дооцiнка земельної дiлянки; " додатковий капiтал - 2291 тис. грн. " непокритий збиток - -5090 тис. грн. Станом на 31.12.2016 р. статутний капiтал Товариства сформовано та сплачено повнiстю. На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вимог МФСЗ "Фiнансовi iнструменти: розкриття" та МФСЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2016 р. становить 20572,0 тис. грн., та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури, необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були проведенi аналiтичнi процедури, спостереження та перевiрка. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi Товариство наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальна стратегiя управлiння ризиками в ПАТ "Ужгородське АТП 12107" визначається Загальними зборами акцiонерiв, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює директор. Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк не виявлено. Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена, у зв'язку з iнформацiю, що розкривається Товариством та подається до Комiсiї. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства Протягом звiтного 2016 року згiдно Статуту в Товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: " Загальнi збори учасникiв, до виключної компетенцiї яких входить вирiшення будь-яких питань дiяльностi Товариства; " Наглядова рада; " Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства; " Ревiзор виконує обов'язки служби внутрiшнього аудиту (контролю) Iнформацiя про пов'язаних осiб - Вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" та МСА 550 "Пов'язанi особи" аудитори звертались до управлiнського персоналу iз запитом щодо надання списку пов'язаних осiб та, за наявностi таких осiб, характеру операцiй з ними. Нами отримано пiдтвердження вiд управлiнського персоналу стосовно того, що Товариство не володiє корпоративними правами iнших пiдприємств. Аудитором пiд час аудиту та за запитом до управлiнського персоналу не були виявленi вiдносини Товариства з пов'язаними особами (зокрема афiлiйованими особами), що виходять за межi нормальної дiяльностi. Подiї пiсля дати балансу Подiєю пiсля звiтної дати визнається факт господарської дiяльностi, який надав iнформацiю про ситуацiї на дату фiнансових звiтiв, що можуть потребувати коригувань або про ситуацiї, що виникли пiсля дати складання фiнансової звiтностi, якi можуть потребувати розкриття або може вплинути на фiнансовий стан, рух грошових коштiв або результати дiяльностi органiзацiї i який мав мiсце в перiод мiж звiтною датою i датою пiдписання бухгалтерської звiтностi за звiтний рiк (згiдно МСА 560 "Подальшi подiї", МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"). Аудитори пiдтверджують на дату проведення аудиту вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу, якi потребують коригування у фiнансовiй звiтностi. Нами було також розглянуто, чи iснують подiї або умови, якi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть, оцiненi оцiнки управлiнського персоналу щодо здатностi суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть згiдно до вимог МСА 570 "Безперервнiсть" та визначено, що не iснує суттєвої невизначеностi, що стосується подiй або умов, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв здатнiсть суб'єкта господарювання безперервно продовжувати дiяльнiсть. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: "Приватне пiдприємство "АУДИТ"; "Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 24 вересня 2020 року; "Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 24.12.2014 р. №0515 видане рiшенням АПУ 304/4; "89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1; "тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення щодо огляду фiнансової звiтностi: Договiр на проведення аудиту вiд 28.03.2017 р. № 10 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту фiнансової звiтностi:в перiод з 03.04.2017 р. по 14.04.2017 р. Аудитори, якi здiйснили аудиторську перевiрку Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора Кiлару Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя А № 000201 вiд 17.02.1994 р., термiн дiї до 17.02.2018 р., Рiшення АПУ 264/2 вiд 31.01.2013 р. Рябiнкiна Наталя Володимирiвна сертифiкат аудитора серiя А № 003699 вiд 30 березня 1995 року, термiн дiї до 30.03.2019 року (Рiшення АПУ вiд 27.03.2014 р. № 291/2) Директор по аудиту Аудитор _______________ Ю.О. Кiлару _______________ Н.В. Рябiнкiна 14.04.2017 р.
д/н
д/н
д/н