АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 24471 25011 3485 3015 27956 28026
будівлі та споруди 5265 5870 0 0 5265 5870
машини та обладнання 73 61 0 0 73 61
транспортні засоби 5679 4723 3485 3015 9164 7738
земельні ділянки 13408 14322 0 0 13408 14322
інші 46 35 0 0 46 35
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 24471 25011 3485 3015 27956 28026
Опис Крiм основних засобiв на балансi Товариства знаходяться три земельнi дiлянки -1) 3,3га. вартiстю на кiнець року - 4486,6тис.грн.; 2) 6,9га.- вартiстю на кiнець року - 9461,0 тис.грн.,3) 0,3га вартiстю на кiнець року- 3374,5тис.грн. Вартiсть землi визначена за справедливою вартiстю. Данi земельнi дiлянки було придбано за рахунок коштiв iнвесторiв. Станом на 01.01.2017р. основних фондiв, оформлених в заставу (при отриманнi кредиту) немає. Обмеження в використаннi iнших основних фондiв немає. Переданi в оперативну оренду основнi засоби залишковою вартiстю 3623,0тис.грн.- це нерухоме майно ,торговi мiсця та виробничi площi, якi не використовуються. Взятi в операцiйну оренду 75 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 4705,0тис.грн. (залишкова ввартiсть - 3015,0тис.грн.). Станом на 01.01.17р. зношенiсть власних основних фондiв становить :
-по будiвлях i спорудах -первiсна вартiсть - 10664,0тис.грн.,знос - 4794,0тис.грн ,% зносу - 45,0%,
-по транспортних засобах -первiсна вартiсть - 11252,0тис.грн.,знос -6529,0тис.грн ,% зносу - 58,0%,
- по машинах i обладнанню - первiсна вартiсть - 266,0тис.грн.,знос - 205,0тис.грн ,% зносу - 77,1%,
- по iнших основних засобах - первiсна вартiсть - 336,0тис.грн.,знос - 301,0тис.грн ,% зносу - 89,6%.
Iнвестицiйна робота на пiдприємствi буде i в подальшому направлена на оновлення транспортних засобiв та покращення iнфраструктури на ринку, зокрема планується в 2017 роцi придбати кiлька нових автобусiв великої мiсткостi для використання на мiських перевезеннях.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 20572 19442
Статутний капітал (тис.грн.) 12963 12963
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 12963 12963
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована в вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв АТ, схвалених Рiшенням КЦПФР вiд 17.11.2004р. за №488.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного фонду 12963 тис. грн., складають 20572 тис. грн.