АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000
27217 21471
Повернення податків і зборів 3005 60 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 1943 1728
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 1943 1728
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 23 25
Надходження від повернення авансів 3020 15 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 831 662
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 221 55
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100
( 21865 ) ( 16313 )
Праці 3105 ( 3943 ) ( 3592 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2135 ) ( 1814 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1604 ) ( 770 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 10 ) ( 111 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 573 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 1021 ) ( 659 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 278 ) ( 205 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4 ) ( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 329 ) ( 327 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 152 922
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 0
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( 230 ) ( 167 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -230 -167
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 1468
Отримання позик 3305 0 2645
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 4283 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 583 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -753
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -78 2
Залишок коштів на початок року 3405 117 115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 39 117

Примітки: На протязi 2015року пiдприємство бартерних операцiй не здiйснювало.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна