АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2015 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25492 20104
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 25569 ) ( 20219 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 77 ) ( 115 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 2340 1792
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 2034 ) ( 1985 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1977 ) ( 1320 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 0
 збиток 2195 ( 1748 ) ( 1628 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 0 2
Інші доходи 2240 0 0
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 579 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 71 ) ( 78 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 1819 ) ( 2283 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -253 232
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 2072 ) ( 2051 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 2690
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 2690
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 2690
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2072 639

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 17811 13569
Витрати на оплату праці 2505 4831 4199
Відрахування на соціальні заходи 2510 1915 1549
Амортизація 2515 1534 1386
Інші операційні витрати 2520 3411 2683
Разом 2550 29502 23386

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 46468091 45978508
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 46468091 45978508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.04459 -0.04461
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.04459 -0.04461
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Витрати з податку на прибуток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок на прибуток за звiтний перiод, обрахований згiдно податкового законодвства становить 0 тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання становлять 0тис.грн.; вiдстроченi податковi активи - (-253,1 тис.грн.) Всього чистий вiдстрочений податок на прибуток (актив - 253,1тис.грн.) Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi становлять 253,1тис.грн. (примiтки №16)
Вiдстрочений податковий актив зменшився на 253,1тис.грн. через змiну податкового законодавства в 2015р., а саме в методах визначення об'єкту оподаткування податком на прибуток, через що податковi рiзницi, сформованi по податковому законодавству 2014року перестали бути такими та пiдлягали коригуванню.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна