АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників1 252    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 88018 м.Ужгород, вул.Радiщева,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 10 3 16
первісна вартість 1001 29 29 70
накопичена амортизація 1002 19 26 54
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 20 0
Основні засоби: 1010 22329 21451 11110
первісна вартість 1011 29556 29866 15945
знос 1012 7227 8415 4835
Інвестиційна нерухомість: 1015 3169 3020 3359
первісна вартість 1016 4864 4929 4551
знос 1017 1695 1909 1192
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 1 1 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 282 29 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 25791 24524 14486
II. Оборотні активи
Запаси 1100 186 217 215
Виробничі запаси 1101 186 217 215
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 495 701 377
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
205 278 250
з бюджетом 1135 546 74 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 5 3 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 76 486 19
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 117 39 87
Готівка 1166 16 12 10
Рахунки в банках 1167 101 27 77
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 38 0 66
Усього за розділом II 1195 1663 1795 1015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 27454 26319 15501

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11495 12963 11465
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 1468 0 0
Капітал у дооцінках 1405 9494 9494 0
Додатковий капітал 1410 0 2291 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -3234 -5306 749
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17755 19442 12214
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5042 5042 1485
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 5042 5042 1485
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 350 777 1192
за розрахунками з бюджетом 1620 40 118 163
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 105 158 91
за розрахунками з оплати праці 1630 230 293 194
за одержаними авансами 1635 25 23 61
за розрахунками з учасниками 1640 1468 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 103 374 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 2336 92 101
Усього за розділом IІІ 1695 4657 1835 1802
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 27454 26319 15501

Примітки: Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. В зв'язку з цим було проведено трансформацiю статей балансу станом на 01.01.2012р., в вiдповiдностi з МСФЗ №1: 1) актив балансу - нараховано резерв сумнiвних боргiв станом на 01.01.2012р. абсолютними сумами по дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року - в сумi 54,0тис.грн. - та вiдображено в збiльшеннi непокритих збиткiв ; - витрати майбутнiх перiодiв в сумi 49,0тис.грн. перенесено в сплаченi аванси (стр.1130). 2) пасив балансу - проведено перекласифiкацiю слiдуючих статей: - перенесено на нерозподiленi прибутки (покриття збиткiв) - фонд амортизацiї(забезпечення), який був нарахований до 1998р. i залишився на балансi пiдприємства пiсля його приватизацiї - в сумi 381,0тис.грн.; - суми обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi проводились, починаючи з 1992року i не ввiйшли в статутний капiтал пiд час приватизацiї пiдприємства - в сумi 2427,0тис.грн.; - нарахований резервний капiтал - в сумi 101,0тис.грн. - всього на суму 2855,0тис.грн.
На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика та методи бухгалтерських оцiнок не змiнювались.
На протязi 2015року вiдбулось збiльшення Статутного капiталу Товариства на суму 1468,7тис.грн. шляхом приватного розмiщення 5875000 простих iменних акцiй. Ємiсiйний дохiд при приватному розмiщеннi акцiй склав 2291,2тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.