АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.01.2015
Кворум зборів** 99.83
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2. Заслуховування звiту директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 3. Заслуховування звiту Наглядової ради за 2014р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 4. Заслуховування звiту Ревiзiйної комiсiї щодо висновкiв з балансу та рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї.5.Розгляд та затвердження рiчного звiту, (балансу ) ПАТ ""Ужгородське АТП 12107" за 2014р.6. Визначення та затвердження порядку покриття збитку ПАТ "Ужгородське АТП-12107" за пiдсумками роботи 2014р.7. Про внесення змiн до статуту товариства та прийняття його в новiй редакцiї.8. Про обрання членiв наглядової ради та членiв ревiзiйної комiсiї.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 10.11.2015
Кворум зборів** 99.83
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв.
2. Про внесення змiн до статуту товариства та прийняття його в новiй редакцiї.
3. Про надання повноважень на проведення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
4. Про фiнансово-господарську дiяльнiсть товариства за 9 мiсяцiв 2015року


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.