АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) АО1 №662238
3. Дата проведення державної реєстрації 24.07.1998
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 12963377
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 252
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

49.39 - Iнший пасажирський наземний транспорт

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
2) МФО банку 312226
3) Поточний рахунок 26004001060573
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України"
5) МФО банку 312226
6) Поточний рахунок 26004001060573