АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
д/нд/нд/нд/нд/н
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 118 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 6877 X X
Усього зобов'язань X 6995 X X
Опис Податковi зобов'язання складаються з поточної заборгованостi перед бюджетом по нархованих податках та зборах за грудень та 4 квартал 2015року.,Простроченої заборгованостi перед бюджетом пiдприємство не має. Товариство має довгострокову заборгованiсть перед iноземним партнером за отриманi товари, яка була зарахована на баланс по договору приєднання ТОВ"ДАР" до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" та на пiдставi трьохстороннього договору переводу боргу, з термiном погашення 31.12.2017р. в сумi 5042тис.грн. Iншi зобов'язання- це поточна заборгованiсть : перед працiвниками пiдприємства по оплатi працi- 293,0тис.грн, перед соцiальними фондами- 158,0тис.грн., отриманi аванси вiд замовникiв послуг- 23,0тис.грн , за товари,роботи,послуги та необоротнi активи - 777,0тис.грн., забезпечення виплат вiдпусток працiвникам - 374,0тис.грн., та iнша заборгованiсть - 92,0тис.грн.