АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" - акцiонерне товариство , основною метою якого являється здiйснення пасажирських перевезень автомобiльним транспортом. Автотранспортне пiдприємство було створене в березнi 1945 року, як державне пiдприємтво для надання автотранспортних послуг по перевезенню пасажирiв та вантажiв, на базi якого в 1954 роцi було органiзовано автобусно-таксомоторний парк. З 1964 року пiдприємство почало обслуговувати закордоннi пасажирськi автоперевезення. В серпнi 1998р. державне пiдприємство "Ужгородське АТП 12107"згiдно наказу РВ ФДМУ по Закарпатськiй областi №3/321 вiд 23.07.1998р. було перетворене в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107". З 2006р. на територiї, видiленiй пiдприємству в постiйне землекористування пiд розширення пiдприємства було створено авторечовий ринок, який на сьогоднi являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi. В 2010роцi пiдприємство в вiдповiдностi з Законом "Про акцiонернi товариства" та рiшення загальних зборiв акцiонерiв було перейменоване з Вiдкритого на Публiчне акцiонерне товариство.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Пiдприємство має три структурнi пiдроздiли та допомiжнi обслуговуючi виробництва. Структурнi пiдроздiли створенi по таких видах послуг :
1. Перша автобусна колона (створена в 2010роцi), яка здiйснює мiськi перервезення пасажирiв ,в якiй працює 74чоловiка, 2.Друга автобусна колона, яка здiйснює примiськi, мiжмiськi та мiжнароднi маршрутнi перевезення пасажирiв, та надає автотранспортнi послуги на замовлення фiзичних та юридичних осiб по Українi та за кордоном, в якiй працює 86 чоловiк, 3. Авторечовий ринок, який створений на територiї, видiленiй в свiй час на постiйне землекористування пiд будiвництво нового автопiдприємства, та викупленiй Товариством в 2006роцi. Авторечовий ринок являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi та включає в себе весь спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб, передбачених ринковою дiяльнiстю, на ринку працює 31 чоловiк. Для забезпечення безперебiйної транспортної роботи пiдприємство має велику промзону для технiчного обслуговування , ремонту автотранспорту та надання допомiжних послуг,на базi якої також надаються вiдповiднi послуги iншим перевiзникам. В 2012роцi до пiдприємства було приєднано товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР" шляхом його лiквiдацiї. В вiдповiдностi з Договором про приєднання вiд 30.01.2012р. всi майновi права та зобов'язання ТОВ"ДАР" перейшли до ПАТ "Ужгородське АТП 12107". На протязi 2015 року змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не вiдбувалось.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на пiдприємствi в 2015р. становила 236 чол. в порiвняннi з 241 чол. за 2014р. Зменшення середньооблiкової чисельностi пов'язане iз зменшенням кiлькостi рейсiв, якi виконуються на мiських маршрутах. Станом на 31.12.2015р. облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 232чол. Крiм того, в 2015р. на пiдприємствi працювало 16 чол. сумiсникiв. Фонд оплати працi в 2015р. становив 4803,6 тис.грн. проти 4199,3тис.грн. за 2014р.; фонд вiдпрацьованого робочого часу - вiдповiдно 332434людино-годин в 2015роцi проти 362869 людино-годин в 2014роцi. На пiдприємствi постiйно проводиться перепiдготовка водiїв по БР, навчання по охоронi працi, перепiдготовка водiїв по мiжнародних перевезеннях.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Пiдприємство входить в громадське об'єднання автоперевiзникiв - Асоцiацiю "Закарпатавтотранс", яка знаходиться в м.Ужгород, вул.Капушанська,102. Асоцiацiя пердставляє iнтереси автоперевiзникiв в органах виконавчої влади, координує роботу по розробцi та затвердження тарифiв на автоперевезення, захищає iнтереси автоперевiзникiв по рiзних питаннях.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; На протязi 2015року спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами , установами Товариство не проводило.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; На протязi 2015 року будь-яких пропозицiй з боку третiх осiб щодо реорганiзацiї пiдприємства не поступало.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Фiнансова звiтнiсть за 2015 рiк, що закiнчилась 31 грудня 2015 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ),що оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними станом на 31 грудня 2015 року. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вiвся в вiдповiдностi з вимогами Нацiональних стандартiв БО ( якi не суперечать вимогам МСФЗ).
Визначення та амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв.
Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв (крiм земельних дiлянок) по iсторичнiй собiвартостi. Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. Земельнi дiлянки враховуються по переоцiненiй вартостi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Перша незалежна оцiнка справедливої вартостi земельних дiлянок була проведена на дату переходу на МСФО (тобто на 01.01.2012року.) по результатах оцiнки, проведеної незалежним експертом. На протязi 2012-2013р.р. переоцiнка вартостi земельних дiлянок не проводилась через вiдсутнiсть суттєвих причин для її проведення. В груднi 2014року було проведено переоцiнку вартостi земельних дiлянок на встановлений Держземагентством України коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель на 2012-2014р.р. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках становила 2690,0тис.грн. (див. Прим.13) Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу.
В груднi 2015року адмiнiстрацiєю пiдприємства було прийнято рiшення не проводити експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок з залученням незалежного експерта через високi цiни на проведення такої експертизи та нестiйкий фiнансовий стан пiдприємства, а також не iндексувати її вартiсть на визначений Державним агентством земельних ресурсiв України коефiцiєнт, на який iндексується нормативна грошова оцiнка земель станом на 01.01.2016р.(1,433), так, як це може привести до необ?рунтовано завищеної вартостi земельних дiлянок. Прийнято рiшення в груднi 2016року провести незалежну експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок для визначення їх справедливої вартостi з врахуванням економiчної ситуацiї в країнi та регiонi станом на той перiод.
(див. Прим.13) Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi iсторичної собiвартостi. Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Запаси.
Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку прийнято вид запасiв.Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а пального - за методом середньозваженої собiвартостi. Середньозважена собiвартiсть одиницi запасiв (паливно-мастильних матерiалiв) розраховується один раз на мiсяць. В зв'язку з тим, що майже всi запаси використовуються для здiйснення автоперевезень i знаходяться на складi незначний час, пiдприємство не проводить їх переоцiнки.Незавершеного виробництва на пiдприємствi немає.
До малоцiнних необоротнiх активiв вiдносяться активи з термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 2500грн. Амортизацiя по таких активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi.
Визначення грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi пiдприємства та на рахунках в банку. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту. Пiдприємство має валютнi рахунки в доларах США та Євро для розрахункiв з iноземними партнерами.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть , визнається як фiнансовi активи та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Вона включає в себе заборгованiсть за наданi та не оплаченi транспортнi послуги по замовленнях, поточну заборгованiсть за реалiзованi квитки автобусних станцiй та орендну плату за наданi в оренду основнi засоби. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. На Товариствi резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв.Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi фiнансоваого активу визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть складається в основному за отриманi вiд постачальникiв та вчасно не оплаченi пальне, запчастини та iншi витратнi матерiали, а також iз поточної заборгованостi перед працiвниками по оплатi працi, та по сплатi поточних платежiв i податкiв в бюджет та соцiальнi фонди. Нереальної та простроченої заборгованостi по пiдприємству немає. В 2012роцi на пiдставi передавального акту активiв та зобов'язань вiд ТОВ "ДАР" та трьохстороннього договору переводу боргу, на баланс пiдприємства була зарахована довгострокова кредиторська заборгованiсть перед iноземним партнером в сумi 646,0тис.дол.США з термiном погашення - 31.12.2017року.
Визнання доходу.
Доходи вiд поточної дiяльностi Товариства складаються з доходiв вiд надання рiзного виду послуг. Їх величина визнається в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являє собою суми до отримання за послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Дохiд вiд надання автотранспортних послуг визнається по моменту фактичного виконання послуг за встановленими тарифами ( по маршрутних перевезеннях- на дату реалiзацiї квиткiв на перевезення пасажирiв , по перевезеннях на замовлення юридичних та фiзичних осiб - на дату фактичного виконання замовлення та пiдприсання актiв виконаних робiт). Доходи вiд здачi в оренду майна, надання послуг з передрейсових медоглядiв водiїв та техоглядiв автотранспорту, стоянки автобусiв- визнаються з моменту пiдписання актiв приймання - передачi на виконанi послуги. Iншi доходи (по авторечовому ринку i iн.) , а також отриманi на протязi року бюджетнi субвенцiї на покриття збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення визнаються по моменту отримання коштiв на поточнi рахунки в банку та в касу пiдприємства. На кiнець звiтного перiоду (31.12.2015р.) пiдтвердженi управлiннями соцiального захисту населення залишки заборгованостi по вiдшкодуванню втрат вiд перевезень пiльгових категорiй населення за 2015рiк включенi в склад iнших операцiйних доходiв з одночасним вiдображенням в складi iншої дебiторської заборгованостi.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основний дохiд пiдприємство отримує вiд пасажирських автоперевезень. Частка чистого доходу вiд надання послуг з пасажирських автоперевезень в складi всiх наданих послуг становить :
в 2011р. - 11248,0тис.грн. (78,1%)
в 2012р. - 12871,6 тис.грн. (79,4%)
в 2013р. - 13846,5тис.грн. (81,2%)
в 2014р. - 16350,0тис.грн.(80,9%)
в 2015р. - 21242,1тис.грн.(83,3%)
Iншi доходи по пiдприємству за 2015р. становили :
- бюджетнi субвенцiї на покриття втрат вiд перевезення пiльгових категорiй населення - 2199,4тис.грн.,
- доходи вiд оренди примiщень та торгових мiсць i iнших ринкових послуг - 4250,2тис.грн.,
- iншi операцiйнi доходи - 140,7 тис.грн.
Перспективами для збiльшення доходiв та розвитку пiдприємства є розвиток мiжмiських та мiжнародних, в тому числi туристичних перевезень; розвиток мiських та примiських перевезень пасажирiв автобусами великої мiсткостi; введення нового сервiсного обслуговування приватного автотранспорту та розширення послуг по передрейсовому обслуговуваннi та технiчних оглядах автотранспорту iнших перевiзникiв; розширення спектру послуг на ринку.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; На протязi останнiх 5 рокiв Товариством придбано 54 автобуси,в т.ч.7 нових та 47 бувших в користуваннi та проведено ряд робiт по капiтальному ремонту кузовiв автобусiв та їх переобладнання.Загальна вартiсть придбання та модернiзацiї транспортних засобiв становить 7594,8 тис.грн. за рахунок кредитних коштiв, внескiв iнвесторiв та власних обiгових коштiв пiдприємства. Всього за 5 останнiх рокiв було придбано, споруджено та проведено реконструкцiю основних засобiв на загальну суму 7035,3тис.грн.(без ПДВ) В 2015роцi було проведено ремонт та переобладнання транспортних засобiв , ремонт iнвестицiйної нерухомостi та придбано машин та обладнання на суму 493,0тис.грн. Джерелом фiнансування даного придбання, ремонтiв та переобладнання є власнi кошти пiдприємства.
В 2016роцi Товариство планує придбати автобуси великої мiсткостi та здiйснити капiтальний ремонт дiючих автобусiв для здiйснення мiських перевезень i продовжити роботи по покращенню iнфраструктури ринку, використовуючи як кредитнi так i власнi кошти .
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; На протязi 2015 року такi правочини не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2015р. становить 29866,00 тис.грн, сума зносу - 8415,0тис.грн., залишкова вартiсть - 21451,0тис.грн.; iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно :4929,0тис.грн., 1909,0тис.грн., та залишкова вартiсть- 3020,0тис.грн. Зношенiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi в цiлому становить 29,7% в порiвняннi з 25,9% на 31.12.2014р. та 26,8% станом на 31.12.2010р. За останнi роки дiяльнiсть пiдприємства направлена на оновлення основних засобiв, що зумовить збiльшення прибутковостi в майбутньому. В основному оновленню пiдлягають транспортнi засоби (зношенiсть на 31.12.15р. становить 48,9% проти 42,7% станом на 31.12.14р.), iнвестицiйна нерухомiсть та основнi фонди (будiвлi та споруди) для обслуговування ринку . Всi основнi засоби знаходяться в м.Ужгородi на двох базах пiдприємства- авторечовому ринку та промисловiй базi. Пiдприємство оренує 75 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 4625,0тис.грн.. В майбутньому iнвестицiйна полiтика пiдприємства буде направлена на придбання нових транспортних засобiв та покращенням iнфраструктури на ринку. Для цiєї мети планується залучати кредитнi кошти та кошти iнвесторiв, а також власнi кошти Товариства.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Основними замовниками на послуги пiдприємства є населення, тому рiвень доходiв на пiдприємствi в значнiй мiрi залежить вiд його платоспроможностi.
Основними полiтичними факторами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є вiзовий режим з країнами близького зарубiжжя, якi граничать з Закарпатською областю, що значно зменшує пасажиропотiк на мiжнародних перевезеннях, як рейсових, так i по замовленню юридичних та фiзичних осiб.
Фiнансово-економiчними факторами, якi впливають на результати дiяльностi пiдприємства є значний рiвень iнфляцiї по всiх макроекономiчних показниках при майже незмiнних тарифах на перевезення. Недобросовiсна конкуренцiя з боку приватних перевiзникiв, якi мають значно нижче податкове навантаження теж значно впливає на зменшення дохiдностi пiдприємства. Для оновлення рухомого складу (придбання нових автобусiв) значним стримуючим фактором є високi кредитнi ставки в фiнансових установах та вiдсутнiсть державних пiльгових програм для розвитку соцiальних видiв перевезень.
Важливим виробничо - технiчним фактором є значний рiвень зношеностi рухомого складу , що зумовлює великi витрати на ремонт та пiдтримання транспорту в робочому станi.
Важливим соцiальним фактором є недостатня компенсацiя державою збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення, особливо в другому пiврiччi 2015року.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; В 2015р. пiдприємством було сплачено 30,0тис.грн. штрафу по результатах перевiрки Антимонопольного комiтету в м.Ужгородi.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансування дiяльностi пiдприємстав проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. На придбання та спорудження основних засобiв в основному залучаються кредитнi кошти та кошти iнвесторiв i частково - власнi обiговi кошти. Для забезпечення безперебiйної роботи пiдприємству достатньо власних оборотних коштiв , а iнвестицiї необхiднi для оновлення основних засобiв та забезпечення економiчної стратегiї пiдприємства.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених i не виконаних договорiв пiдприємство не має.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Для покращення дохiдностi вiд здiйснення автоперевезень планується проводити роботу для збiльшення перевезень по замовленню фiзичних та юридичних осiб ; придбання для цiєї мети нових автобусiв та залучення наявного автотранспорту iнших перевiзникiв через оперативну оренду; проводити роботу по збiльшенню рентабельностi закордонних перевезень. Товариство планує в 2016роцi подавати заявки на участь в конкурсах для отримання дозволiв на нових примiських маршрутах , а також брати участь в конкурсi для продовження дiючих та отримання нових дозволiв на мiськi перевезення, який вiдбудеться в 1 кварталi 2016року.
Планується проводити роботу по покращенню благоустрою територiї на авторечовому ринку та збiльшити спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб на ринку.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження та розробки на протязi 2015 року на пiдприємствi не проводились.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; В 2015 роцi Товариство судових справ, однiєю iз сторiн яких воно б виступало - не мало.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iнша iстотна iнформацiя для iнвесторiв вiдсутня.