АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Козун Володимир Iванович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2016

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 03114017
4. Місцезнаходження Україна, 88018, Закарпатська область, д/н, м.Ужгород, вул.Радiщева,2
5. Міжміський код, телефон та факс 0312663307, 0312222583
6. Електронна поштова адреса atp12107@ukr.net


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

22.04.2016

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

№79(2333), "Вiдомостi НКЦПФР"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

26.04.2016

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

atp-12107@pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

22.04.2016

(дата)