АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК ( тис. грн.) 1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ Публiчне Акцiонерне Товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було зареєстроване розпорядженням Виконавчого комiтету Ужгородської мiської ради вiд 24.07.1998 р. Данi щодо складу акцiонерiв: На 31 грудня 2014 року загальна чисельнiсть акцiонерiв - 1138 осiб Данi щодо складу акцiонерiв: Вiдсоток володiння Усього - належить юридичним особам (1 особа) - 0,0123 % Фiзичнi особи (1137 осiб) - громадяни України) - 99,9877 % Усього 100,00% СК Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi: 49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт 82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг 36.00 Забiр, очищення та постачання води 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна Юридична адреса Товариства - 88018,Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Радiщева, №2. Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Директором Пiдприємства 27 лютого 2015 року. 2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою вартiстю земельних дiлянок на дату першого застосування МСФЗ у вiдповiдностi до МСФЗ 1 "Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" та МСБО 16 "Основнi засоби". Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням коригувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi. МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року). Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень. 3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ На протязi 2014року прийняття нових та внесення змiн до дiючих стандартiв фiнансової звiтностi не було. 4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ Основнi засоби (прим.13) Основнi засоби: Товариство використовує метод оцiнки основних засобiв (крiм земельних дiлянок) по iсторичнiй собiвартостi. Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2500 грн. Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Земельнi дiлянки враховуються по переоцiненiй вартостi. Регулярнiсть переоцiнки залежить вiд змiни справедливої вартостi активiв, якi переоцiнюються. Перша незалежна оцiнка справедливої вартостi земельних дiлянок була проведена на дату переходу на МСФО (тобто на 01.01.2012року.) по результатах оцiнки, проведеної незалежним експертом. На протязi 2012-2013р.р. переоцiнка вартостi земельних дiлянок не проводилась через вiдсутнiсть суттєвих причин для її проведення. В груднi 2014року, пiсля затвердження результатiв iнвентаризацiї, було прийнято рiшення провести переоцiнку земельних дiлянок. Пiдставою для цього була значна змiна в економiчних умовах господарювання в кiнцi 2014року (значний рiвень iнфляцiї в країнi, як споживчих цiн , так i по всiх макроекономiчних показниках). В зв'язку з нестiйким фiнансовим станом пiдприємства (в основному через рiзкий рiст цiн на пальне та iншi експлуатацiйнi витрати i релульованими тарифами на маршрутнi мiськi, примiськi та мiжмiськi перевезення), адмiнiстрацiєю було прийнято рiшення не проводити експертну оцiнку вартостi земельних дiлянок з залученням незалежного експерта. Ще однiєю з вагомих причин до такого рiшення було те, що в зв'язку з високим прогнозним рiвнем iнфляцiї на 2015рiк (по всiх макроекономiчних показниках), дана експертна вартiсть земельних дiлянок до кiнця 2015року не буде вiдображати їх реальної вартостi. Тому було прийнято рiшення переоцiнити вартiсть земельних дiлянок на встановлений Держземагентством України коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель на 2012-2014р.р., а в груднi 2015року прийняти рiшення про необхiднiсть (чи її вiдсутнiсть) проведення експертної оцiнки вартостi земельних дiлянок з залученням незалежного експерта. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках становила 2690,0тис.грн. (див. Прим.13) Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу. Зниження вартостi , яке компенсує попереднє її збiльшення, вiдносить на резерв переоцiнки безпосередньо в капiталi, а любе iнше зменшення вартостi вiдноситься на фiнансовий результат. Так, як земельнi дiлянки не амортизуються, щорiчне коригування резерву переоцiнки на нерозподiлений прибуток не проводиться. Таке коригування буде проведено тiльки при вiдчуженнi даних активiв. На протязi 2014року зниження вартостi необоротних активiв не було. Вартiсть замiни тих компонентiв основних засобiв, якi визнаються окремо, капiталiзується, а балансова вартiсть замiнених компонентiв списується. Всi iншi капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi. Зупинення визнання основних засобiв вiдбувається пiсля їх вибуття, або в тих випадках, коли подальше використання активiв, як очiкується, не принесе економiчних вигод. Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках. Зобов'язань по виведенню з експлуатацiї основних засобiв Товариство не має. Амортизацiя: Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання. Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу. Розрахунковi термiни експлуатацiї активiв слiдуючi : " Будiвлi i споруди 15-50 рокiв, " Машини та обладнання 2-15 рокiв, " Транспортнi засоби 5-10 рокiв, " меблi, офiсне та iнше обладнання 4-10 рокiв. Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки. Оренда Оренда, по якiй основна частина ризикiв i вигод залишається у орендодавця, вiдноситься до оперативної оренди. Платежi, якi здiйснюються в рамках оперативної оренди (за вирахуванням любих пiльг та знижок), вiдносяться на фiнансовий результат рiвномiрно на протязi всього термiну оренди. Товариство орендує деякi основнi засоби (транспортнi засоби). Фiнансової оренди в звiтному перiодi на пiдприємствi не було. Нематерiальнi активи (прим.12) Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. В основному це програмне забезпечення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав. Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання. На Товариствi немає нематерiальних активiв з невизначеним термiном їх експлуатацiї. На протязi звiтного перiоду нематерiальнi активи самостiйно не створювались. Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив. Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася. Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi. У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi. Iнвестицiйна нерухомiсть. (прим.14) До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить будiвлi, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об'єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Оцiнка пiсля визнання здiйснюється на основi моделi iсторичної собiвартостi. Оцiнку по переоцiненiй вартостi вирiшено не проводити в зв'язку з економiчною недоцiльнiстю (значною зношенiстю активiв та великими затратами на проведення оцiнки, якi суттєво зменшують вигоди вiд їх здачi в оперативну оренду). Необоротнi активи, якi утримуються для продажу Пiдприємство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї. Станом на звiтну дату необоротних активiв, якi утримуються для продажу на пiдприємствi не було. Фiнансовi iнструменти Первiсне визнання: Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Пiдприємство визнає таки категорiї фiнансових iнструментiв: " дебiторська заборгованiсть; " фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити та позики. Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi плюс (мiнус) затрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Всi операцiї по придбанню i продажi фiнансових iнструментiв, якi передбачають поставку на протязi перiоду, передбаченi законодавством або умовами ринку (договори "звичайної" купiвлi-продажу) визнаються на дату операцiї, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується поставити фiнансовий iнструмент. Всi iншi операцiї визнаються на дату розрахунку, при цьому змiна вартостi мiж датою виникнення зобов'язань i датою розрахунку не признається для активiв , якi облiковуються по первiснiй або амортизованiй вартостi, i визнається в складi капiталу для квалiфiкованих, i як такi, що утримуються для продажу. Кредити банкiв та iншi позики первiсно визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень мiнус витрати на проведення операцiї. Подальша оцiнка фiнансових iнструментiв: Пiсля первiсного визнання фiнансових iнструментiв Товариства, кредити та дебiторська заборгованiсть, а також активи, якi утримуються до погашення, оцiнюються по амортизацiйнiй вартостi за методом ефективної ставки вiдсотку, та будь-яка рiзниця мiж чистими надходженнями та вартiстю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом перiоду дiї запозичень iз використанням ефективної ставки вiдсотка. Резерв пiд знецiнення кредитiв i дебiторської заборгованостi створюється в випадку, коли iснує об'єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе отримати (є сумнiви в отриманнi) повну суму заборгованостi в вiдповiдностi з первiсними умовами. Припинення визнання фiнансових активiв : Фiнансовi активи бiльш не визнаються коли : - активи вибули або права на грошовi потоки перестали iснувати; - Товариство передало, в основному, всi риски i вигоди вiд володiння ними; - Товариство не передало i не зберегло в значнiй мiрi всi риски i вигоди вiд володiння, але не зберегло контроль. Контроль зберiгається, коли покупець не має практичної можливостi повнiстю продати актив непов'язанiй сторонi, не накладаючи при цьому додатковi обмеження на продажу. Дебiторська заборгованiсть (прим.18) Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюється за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. На Товариствi резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Пiдприємство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника, негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi . Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. Передоплати Передоплати постачальникам вiдображаються за первiсною вартiстю за мiнусом резерву на знецiнення. Передоплата за придбання активiв вiдноситься на балансову вартiсть активiв, коли Товариство отримало контроль над ним i iснує ймовiрнiсть отримання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з цим активом. Iнша передоплата вiдноситься на фiнансовий результат при отриманнi товарiв i послуг, до яких вона вiдносилась. Якщо iснує ймовiрнiсть того, що товари чи послуги, до яких вiдноситься передоплата не будуть отриманi, балансова вартiсть передоплати зменшується, а вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдноситься на фiнансовий результат. Отриманi передоплати визнаються по первiсно отриманих сумах. Грошовi кошти Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв. Товариство не має грошових коштiв, використання яких обмежено. Витрати на позики Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi. Резерви Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання. Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточнi зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв. В випадку, якщо Товариство очiкує, що резерв буде вiдшкодовано, наприклад, в вiдповiдностi з договором страхування, сума вiдшкодування визнається, як окремий актив, причому тiльки в випадку, якщо вiдшкодування в значнiй мiрi гарантовано. Станом на звiтну дату у Товариствi створено резерв на забезпечення виплат вiдпусток працiвникам. Запаси Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання для забезпечення надання послуг. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї являє собою розрахункову величину реалiзацiї запасiв в ходi господарської дiяльностi за вирахуванням витрат на доведення запасiв до стану, придатного для їх реалiзацiї та витрат на збут. При вiдпуску запасiв у виробництво (для забезпечення надання послуг), чи при iншому вибуттi на Товариствi застосовують слiдуючi методи їх вибуття : " середньозваженої собiвартостi - при облiку вибуття паливно-мастильних матерiалiв, " iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв - при облiку вибуття всiх iнших запасiв (запасних частин, агрегатiв, автомобiльних шин, матерiалiв та iн..) Середньозважена собiвартiсть одиницi запасiв (паливно-мастильних матерiалiв) розраховується один раз на мiсяць. Податок на прибуток Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок (прим.16) Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату. Iншi податки, крiм податку на прибуток, показанi як компонент операцiйних витрат. Вiдстрочений податок Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та їх податковою базою, вiдповiдно даним податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показанi у рiчнiй звiтностi розгорнуто. Поточний та вiдстрочений податки за перiод Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно. Виплати працiвникам Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних. Пенсiйнi зобов'язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Крiм того, Товариство здiйснює вiдрахування до державного пенсiйного фонду України, по якому облiк здiйснюється, як по Плану з установленими внесками. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi Такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Визнання доходiв Доходи вiд поточної дiяльностi Товариства складаються з доходiв вiд надання рiзного виду послуг. В основному це транспортнi послуги по перевезенню пасажирiв як по визначених маршрутах, так i по замовленнях юридичних та фiзичних осiб. Також Товариство надає послуги по органiзацiї роботи авто речового ринку; перед рейсовi медогляди водiїв та техогляди автотранспорту та iншi послуги. Товариство не здiйснює реалiзацiю продукцiї. Доходи вiд надання послуг визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ). Доходи вiд надання послуг визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: ? Сума доходiв може бути достовiрно визначена; ? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; ? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Оцiнка ступенi завершеностi операцiй з надання послуг здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському облiку доходи вiд автоперевезень вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання актiв виконаних робiт на наданi транспортнi послуги по замовленнях юридичних та фiзичних осiб. По наданих транспортних послугах по маршрутних перевезеннях - по перiоду фактичної реалiзацiї квиткiв на перевезення пасажирiв, як через каси автостанцiй так i безпосередньо водiями.; доходи вiд iнших послуг вiдображаються в звiтному перiодi їх фактичного надання в вiдповiдностi з пiдтверджуючими документами. Доходи по авторечовому ринку та торговому центру визначаються по фактично отриманiй платi за оренду торгових мiсць та за парковку автотранспорту, а по iнших допомiжних послугах - по датi пiдписання актiв виконаних робiт. Перерахунок iноземної валюти Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Прибутки i збитки вiд курсових рiзниць, якi виникають результатi розрахунку по операцiях i перерахунку монетарних активiв в iноземнiй валютi в функцiональну валюту на кiнець року, включаються в склад фiнансового результату. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї i на кiнець звiтного перiоду не перераховуються. Умовнi зобов'язання та активи Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною. 5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Оцiнки i судження постiйно аналiзуються i застосовуються на пiдставi досвiду керiвництва та iнших факторах, якi крiм iншого включають i очiкування майбутнiх подiй, якi при iснуючих обставинах вважаються об?рунтованими. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року. (а) Строки корисного використання та переоцiнка основних засобiв Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї. В 2014 роцi проведена переоцiнка земельних дiлянок, облiк яких ведеться по переоцiненiй вартостi, так, як керiвництво вважає, що їх справедлива вартiсть суттєво вiдрiзнялася вiд їх облiкової балансової вартостi на початок звiтного перiоду. Основними чинниками змiни справедливої вартостi є змiна економiчних умов господарювання, пов'язана в основному iз значною iнфляцiєю та переоцiнкою грошової нормативної оцiнки землi. (б) Знецiнення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi Керiвництво оцiнює ймовiрнiсть погашення дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу по окремих клiєнтах. При проведеннi такого аналiзу приймаються до уваги слiдуючi фактори : аналiз дебiторської заборгованостi по строках, фiнансовий стан клiєнтiв i iсторiя погашення ними заборгованостi в минулому, темпи зростання (зменшення) заборгованостi та iнше. Якщо б фактично вiдшкодованi суми були меншi, нiж по оцiнках керiвництва, Товариству прийшлося б враховувати додатковi витрати на знецiнення. (в) Вiдстроченi податковi активи Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який вступив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової бази основних засобiв. Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування. 6. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ Доходи вiд реалiзацiї за: (тис.грн.) Дохiд Рiк, що закiнчився3 1 грудня 2014р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р. Дохiд по ринку 2948 2871 Дохiд по мiських перевезеннях 5201 4302 Дохiд по примiських перевезеннях 1516 1025 Дохiд по мiжмiських перевезеннях 3830 3030 Дохiд по погодинних перевезеннях 5172 4867 Дохiд по мiжнародних перевезеннях 629 623 Iншi операцiйнi доходи 808 337 Всього 20104 17055 7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ Собiвартiсть вiд реалiзацiї послуг за : Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Заробiтна плата, нарахування 4127 3832 Пальне для заправки автобусiв 10208 7927 Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 1095 799 Ремонти та ТО автотранспорту 2549 1701 Винагорода автостанцiям за проданi квитки 519 497 Страхування автотранспорту, дiагностика 198 191 Послуги органiзацiй по обслуговуванню автотранспорту 381 452 Електроенергiя 1072 1239 Iншi витрати 70 565 Всього 20219 17203 8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ (тис.грн.) Адмiнiстративнi витрати за : Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1171 1264 Загальнi корпоративнi витрати 150 90 Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 291 231 Електроенергiя та iншi комунальнi витрати, охорона 156 162 Поточнi ремонти та утримання основних засобiв 54 55 Консультацiйнi, iнформацiйнi, аудиторськi та iншi послуги 41 36 Послуги банкiв, зв'язку та iншi послуги 78 82 Iншi 44 50 Всього 1985 1970 9. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ Iншi доходи та витрати за : (тис.грн.) Дохiд Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013р. Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 5 9 Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 53 530 Дохiд вiд отриманого страхового вiдшкодування 5 17 Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 48 49 Дохiд вiд отриманих бюджетних субвенцiй на покриття втрат вiд перевезення пiльгових категорiй населення 1640 2043 Iншi доходи 41 12 Iншi фiнансовi доходи 2 2 Всього 1794 2662 (тис.грн.) Витрати Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Утримання переданих в оренду примiщень 147 222 Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 5 9 Витрати вiд курсової рiзницi 3 2 Нарахування резерву по дебiторськiй заборгованостi 128 25 Нарахуваня забезпечення виплат вiдпусток 243 75 Нарахування та сплата податкiв до бюджету 142 Виплата пiльгових пенсiй по списку №2 110 Компенсацiї працiвникам 301 Iншi витрати 241 47 Всього 1320 380 10. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ (тис.грн.) Витрати Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Вiдсотки по банкiвських кредитах 579 384 Iншi 0 0 Всього 579 384 НШI ВИТРАТИ Витрати Рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р. Рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 р. Списання необоротних активiв 0 8 Iншi 78 34 Всього 78 42 12. НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ (тис.грн.) Технiчна документацiя на землю та iншi Програмне забезпечення Всього Первiсна вартiсть на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. 60,8 9,6 70,4 Надходження 0 20,5 20,5 Вибуло 2,0 2,2 4,2 Iншi змiни 0 0 0 Первiсна вартiсть станом на 01.01.2013р. 58,8 27,9 86,7 Надходження 0 0,3 0,3 Вибуло 0 2,3 2,3 Iншi змiни (пере класифiкацiя в iншi необоротнi активи) 58,8 0 58,8 Первiсна вартiсть станом на початок звiтного перiоду - на 01.01.2014р. 0 25,9 25,9 Надходження 3,4 3,4 Вибуло 0,4 0,4 Iншi змiни 0 0 Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2014р. 0 28,9 28,9 Накопичений знос станом на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р.. 48,5 5,9 54,4 Нарахування за 2012рiк 12,3 4,4 16,7 Вибуття 2,0 2,2 4,2 станом на 01.01.2013р. 58,8 8,1 66,9 Нарахування за 2013рiк 6,5 6,5 Вибуття 2,3 2,3 Iншi змiни (пере класифiкацiя в iншi необоротнi активи) -58,8 0 -58,8 Накопичений знос станом на початок звiтного перiоду - на 01.01.2014р. 0 12,3 12,3 Нарахування за 2013рiк 6,9 6,9 Вибуття 0,4 0,4 Iншi змiни 0 0 Накопичений знос станом на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2013р. 0 18,8 18,8 Чиста балансова вартiсть станом на: 01.01.2014р. 0 13,6 13,6 31.12.2014р. 0 10,1 10,1 При проведення оцiнки вiдповiдностi критерiям визнання нематерiальних активiв, в 2013роцi керiвництвом було прийнято рiшення про переведення деяких активiв (якi не вiдповiдають критерiям визнання НМА) iз складу нематерiальних активiв до складу iнших необоротних матерiальних активiв. В основному це технiчна документацiя по пiдприємству та його окремих об'єктах. Оскiльки по даних активах на дату переходу на МСФО знос нарахований повнiстю, коригування нерозподiленого прибутку не проводилось i в звiтi про фiнансовi результати за звiтний перiод не вiдображалось. На протязi 2014р. було придбане програмне забезпечення на суму 3,4 тис.грн. та лiквiдовано нематерiальний актив на суму 0,4тис.грн., по якому закiнчився юридичний термiн на право його використання. 13. ОСНОВНI ЗАСОБИ Земельнi Будинки Транспортнi Машини та Малоцiннi та Iнструменти дiлянки та споруди засоби обладнання iншi НА прилади та iншi ОЗ Всього Первiсна вартiсть: -на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. 3914 4380 6785 370 180 316 15945 Надходження - 137 2358 13 61 58 2627 Вибуття - - 86 134 - 97 317 Переоцiнка до справедливої вартостi 6804 - - - 6804 Iншi змiни за 2012 рiк - - - - - - - - на 01.01.2013р. 10718 4517 9057 249 241 277 25059 Надходження - 38 2284 5 23 26 2377 Вибуття - - 376 - 111 - 487 Переоцiнка до справедливої вартостi - - - - - - - Iншi змiни за 2013 рiк (пере класифiкацiя) - - - +59 - +59 На початок звiтного перiоду -на 01.01.2014р. 10718 4555 10965 254 212 303 27007 Надходження 89 12 23 6 130 Вибуття 200 200 Переоцiнка до справедливої вартостi 2690 2690 Iншi змiни за 2014 рiк -71 -71 - на кiнець звiтного перiоду - на 31.12.2014р. 13408 4484 10854 266 235 309 29556 Накопичена амортизацiя -на дату переходу на МСФЗ - на 01.01.2012р. - 1280 2876 279 180 220 4835 Нарахування за 2012рiк - 155 881 11 37 33 1117 Вибуття - - 82 134 - 97 313 iншi змiни - - +112 - +23 +10 +145 - на 01.01.2013р. - 1435 3787 156 240 166 5784 Нарахування за 2013рiк - 249 561 13 22 39 884 Вибуття - - 367 - 111 - 478 Iншi змiни (пере класифiкацiя) - - - - +59 - +59 - на початок звiтного перiоду - на 01.01.2014р. - 1684 3981 169 210 205 6249 Нарахування за 2014рiк 259 849 12 23 35 1178 Вибуття 200 200 Iншi змiни (пере класифiкацiя) - - - - - - - - на кiнець звiтного перiоду - на 01.01.2014р. - 1943 4630 181 233 240 7227 Чиста балансова вартiсть станом на: 01.01.2014р. 10718 2871 6984 85 2 98 20758 31.12.2014р. 13408 2541 6224 85 2 69 22329 Станом на 31 грудня 2014 та 2013 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби складають 847 та 831 тис.грн вiдповiдно. В груднi 2014року, пiсля затвердження результатiв iнвентаризацiї, було прийнято рiшення провести переоцiнку земельних дiлянок. Пiдставою для цього була значна змiна в економiчних умовах господарювання в кiнцi 2014року (значний рiвень iнфляцiї в країнi, як споживчих цiн , так i по всiх макроекономiчних показниках). Було прийнято рiшення переоцiнити вартiсть земельних дiлянок на встановлений Держземагентством України коефiцiєнт iндексацiї нормативної грошової оцiнки земель на 2012-2014р.р. Загальна сума дооцiнки по трьох земельних дiлянках становила 2690,0тис.грн. Збiльшення балансової вартостi основних засобiв по результатах переоцiнки включено в склад резерву переоцiнки в складi капiталу. Також по результатах оцiнки напрямкiв використання основних засобiв, було прийнято рiшення перевести будiвлю, яка знаходиться на територiї ринку та передана в оперативну оренду в склад iнвестицiйної нерухомостi. Основних засобiв, переданих в заставу при отриманнi кредитiв або по iнших причинах, на Товариствi немає. В 2014 роцi витрати на амортизацiю в сумi 1178 тис.грн. ( в 2013роцi - 884тис.грн.) були включенi в : собiвартiсть наданих послуг в сумi 887тис.грн. (в 2013роцi - 884тис.грн.) та в загальнi та адмiнiстративнi витрати - в сумi 291тис.грн. ( в 2013роцi - 231тис.грн.). 14. IНВЕСТИЦIЙНА НЕРУХОМIСТЬ (тис.грн.) 2014рiк 2013рiк Балансова вартiсть на початок перiоду 3242 3381 Надходження 57 - Вибуло - - Iншi змiни +71 - Нарахована амортизацiя 201 139 Чиста балансова вартiсть станом на кiнець перiоду 3169 3242 В складi iнших операцiйних доходiв (прим.6) дохiд вiд операцiйної оренди активiв (Iнвестицiйної нерухомостi) складає 598тис.грн. До iнших доходiв (прим.9) включенi доходи вiд iншої оренди в сумi 53тис.грн. В 2014 роцi витрати на амортизацiю iнвестицiйної нерухомостi в сумi 201 тис.грн. ( в 2013роцi - 139тис.грн.) були включенi в iншi операцiйнi витрати. 15. ЗАПАСИ (тис.грн.) Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на31 грудня 2013 р. Сировина, матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 42 38 Паливо (за iсторичною собiвартiстю) 106 40 Запаснi частини на ремонт атотранспорту та автошини (за iсторичною собiвартiстю) 38 89 Iншi запаси - - Всього 186 167 Знецiнення запасiв у 2014роцi на Товариствi не було. 16. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином: (тис.грн.) Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на 31 грудня 2013 р. ПДВ до вiдшкодування 480 1511 Авансовi внески та переплата з податку на прибуток 66 - Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 546 1511 Зменшення дебiторської заборгованостi по розрахунках з бюджетом по податку на додану вартiсть вiдбулось за рахунок сум нарахованих податкових зобов'язань до сплати за 2014рiк. Поточнi податковi зобов'язання Товариства були представленi наступним чином: Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на 31 грудня 2013 р. Податок на прибуток - - Земельний податок та оренда землi 13 15 Ресурснi платежi 2 5 Зобов'язання по iншим податкам 25 24 Всього поточнi податковi зобов'язання 40 44 Прострочених податкових зобов'язань по розрахунках з бюджетом на пiдприємствi немає. Витрати з податку на прибуток за 2014рiк (тис.грн.) За 2014 рiк Прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває (2283) Збиток вiд припиненої дiяльностi до оподаткування - Податковий вплив постiйних рiзниць - Податкова ставка, % 18% Поточнi витрати з податку на прибуток 31,5 Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 31,5 Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають оподаткуванню: Витрати по страхуванню в майбутнiх перiодах (0) Вiдстрочений податок на прибуток (0) Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню: резерв сумнiвних боргiв 75,0 Забезпечення виплат персоналу 28,3 Поворотна фiнансова допомога вiд фiзичних осiб 1360,0 Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 1463,3 Вiдстрочений податковий актив (рах.17) (18%) 263,4 Чистий вiдстрочений податок на прибуток 263,4 Витрати з податку на прибуток 231,9 Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Податковi рiзницi в основному пов'язанi з рiзними методами визнання доходiв i витрат, а також балансовою вартiстю певних активiв. Керiвництво прийняло рiшення застосувати до тимчасових податкових рiзниць ставку оподаткування 18%, так, як Законом "Про державний бюджет на 2015рiк" були внесенi змiни до Податкового кодексу України в частинi змiни ставок деяких податкiв на 2015рiк. Також аналiз подiй пiсля звiтної дати дає пiдстави вважати, що змiни податкового законодавства будуть вiдбуватись i на протязi 2015року. Якщо будуть змiненi ставки оподаткування, вiдстрочений податок на прибуток буде скориговано. 17. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2015 р. складає 5042,1 тис. грн., а саме: ? iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть - 5042,1 тис. грн. (Заборгованiсть перед ТОВ "Montery Export Europe LL" в сумi 645,9тис.дол.США, з вiдстрочкою платежу на 5 рокiв). Дана довгострокова заборгованiсть була отримана пiд час приєднання до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР" i згiдно трьохстороннього договору переведення боргу термiн її погашення було вiдстрочено до 31.12.2017року. Дана сума кредиторської заборгованостi не дисконтувалась, так, як дана заборгованiсть являється заборгованiстю в iноземнiй валютi, i в умовах економiчної нестабiльностi в Українi вирахувати вартiсну величину заборгованостi скориговану на вплив часу, проблематично. Тому, використовуючи основнi принципи та якiснi характеристики пiдготовки фiнансової звiтностi, керiвництво вирiшило вiдображати в звiтностi дану заборгованiсть в сумi її отримання i скоригувати пiд час її погашення в вiдповiдностi з МСФО №21 "Вплив змiн обмiнних курсiв валют". ? довгостроковi кредити банку - 0 тис. грн. : 1.) (Договiр кредитної лiнiї № ВКЛ-2004892 вiд 08.06.2012 р., укладений з ПАТ "Дельта Банк") - станом на 01.01.2014р. заборгованiсть по даному кредиту становила 2330,0тис.грн., на протязi 2014року кредит було повнiстю погашено за рахунок внескiв учасникiв в статутний капiтал по оголошеному приватному розмiщеннi додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.; 2.) (Договiр вiдновлювальної кредитної лiнiї №05.1-222ю/2013/2-1 вiд 19.11.2013р., укладений з ПАТ "Банк Нацiональний кредит") - кредитнi кошти отриманi i використанi на придбання 5 нових автобусiв для їх використання на примiських та мiських перевезеннях. На протязi 2014року кредит було повнiстю погашено за рахунок внескiв учасникiв в статутний капiтал по оголошеному приватному розмiщеннi додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi. 18. ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО ОСНОВНIЙ ДIЯЛЬНОСТI ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ. Станом на 31 грудня 2014року поточна дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi та iнша дебiторська заборгованiсть були представленi наступним чином : в тис.грн. Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на 31 грудня 2013 р. Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi 625,1 519,3 Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi (130,0) (74,2) Дебiторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi - чиста сума (фiнансовi активи) 495,1 445,1 Попередня оплата постачальникам 205,2 598,6 Резерв пiд зменшення корисностi 0 0 Iнша дебiторська заборгованiсть 75,8 25,1 Всього не фiнансових активiв 281,0 623,7 Всього дебiторської заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi 776,1 1068,8 Попередня оплата постачальникам зменшилась за рахунок зменшення попередньої оплати за електроенергiю та газ (на 234,8тис.грн) та iнших платежiв - 158,6тис.грн. Iнша дебiторська заборгованiсть збiльшилась за рахунок збiльшення заборгованостi ФСС з ТВП (по вiдшкодуваннi витрат по листках непрацездатностi) на 29,5тис.грн. та iнших дебiторiв - на 21,2тис.грн. Аналiз поточної та не знецiненої дебiторської заборгованостi представлено наступним чином : (тис.грн.) 2014 рiк 2013рiк - до 30 днiв 281,0 239,9 - 31-90 днiв 82,5 63,4 - 91-180 днiв 69,0 116,0 -181-360днiв 62,6 25,8 Всього 495,1 445,1 В сумi резерва пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi на протязi 2014року вiдбулись такi змiни: (тис.грн.) 2014 рiк 2013рiк - резерв на початок року 74,2 98,7 - збiльшено резерв на протязi року 76,0 22,8 - списано активiв за рахунок резерву 20,2 47,3 - резерв на кiнець року 130,0 74,2 19. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ Станом на 31 грудня 2014 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином: Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на 31 грудня 2013 р. Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi за сировину, матерiали, послуги 349,7 252,7 Заробiтна плата до виплати 229,6 236,4 Внески учасникiв до статутного капiталу 2400,0 - Iнша кредиторська заборгованiсть 1385,8 70,0 Всього фiнансової кредиторської заборгованостi 4365,1 559,1 Забезпечення виплат майбутнiх вiдпусток працiвникiв 102,8 74,6 Iнша кредиторська заборгованiсть 18,5 57,1 Всього нефiнансової кредиторської заборгованостi 121,3 131,7 Всього 4486,4 690,8 В складi iншої фiнансової кредиторської заборгованостi облiковується поворотнi фiнансова позика вiд фiзичних осiб в сумi 1360,0тис.грн. з термiном погашення до 1 року. В 4 кварталi 2014року в ходi проведення приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi були внесенi грошовi кошти на поточний рахунок Товариства в сумi 2400,00тис.грн. (на пiдставi рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства, затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 21.08.2014р., Протокол №17 та Тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй №111/1/2014-Т, виданого НКЦПФР 07 жовтня 2014року). В фiнансовiй звiтностi цi кошти вiдображенi в ряд.1401 Першого роздiлу та ряд.1640 Третього роздiлу Балансу (Звiту про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014р. Станом на 31.12.2014року додатковий випуск акцiй Загальними зборами акцiонерiв не затверджено. 19. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Станом на 31 грудня 2014 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином: Станом на 31 грудня 2014 р. Станом на 31 грудня 2013 р. Кредиторська заборгованiсть Передплати отриманi 24,8 26,4 Поточнi податки по заробiтнiй платi (соцiальне страхування) 105,2 106,1 Поточнi податки до бюджету 40,0 43,7 Всього 170,0 176,2 20. Умовнi зобов'язання Судовi позови : станом на кiнець звiтного перiоду судових позовiв, поданих проти Товариства немає. Оподаткування - Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв. Економiчне середовище - Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю послуг Товариством, а також на здатнiсть Пiдприємства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв - Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Пiдприємства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Пiдприємства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї. 21. Розкриття iнформацiї про пов'язаннi сторони До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться: " пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Пiдприємством; " асоцiйованi компанiї ; " спiльнi пiдприємства, у яких Пiдприємство є контролюючим учасником; " члени провiдного управлiнського персоналу Пiдприємства; " близькi родичi особи, зазначеної в а) або г); " компанiї або фiзичнi особи, що контролюють Пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; Станом на кiнець звiтного перiоду юридичних осiб, якi б являлись пов'язаними особами з Товариством - немає. Вплив фiзичних пов'язаних осiб (акцiонерiв) на господарську дiяльнiсть Товариства полягає в загальному керiвництвi та визначеннi стратегiї розвитку пiдприємства i контролю за його дiяльнiстю. Торговельних та iнших господарських операцiй з пов'язаними особами на протязi звiтного перiоду на пiдприємствi не було. 22. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства включають торгову кредиторську заборгованiсть та поворотнi фiнансовi позики. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, таки як торгова дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти. Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi та валютний ризик. Полiтика управлiння ризиками включає наступне: Кредитний ризик Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу Ризик лiквiдностi Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань. Валютний ризик. Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту коливатиметься внаслiдок змiни курсiв обмiну валют. Пiдприємство контролює валютний ризик шляхом управлiння валютною позицiєю. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку - подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого "проїдання" капiталу. 23. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї та подiї пiсля звiтної дати. 23.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" № з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2014 роцi 1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було 3 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було 4 Змiна складу посадових осiб Товариства не було 5 Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було 6 Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було 7 Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу Прим.19 8 Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було 9 Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було 10 Iншi важливi подiї не було 23.2Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску № з/п Перелiк подiй, що вiдбулись пiсля звiтної дати Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2015 роцi вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках 1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було 2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було 3 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання на звiтну дату не було не було 4 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було 5 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було 6 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було 7 Оголошення дивiдендiв не було не було Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося iнших подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства. Директор ПАТ "Ужгородське АТП 12107" В.I.Козун Головний бухгалтер Л.I.Лангазов

д/н

д/н

д/н