АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 20104 17055
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 20219 ) ( 17203 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090
0 0
 збиток 2095 ( 115 ) ( 148 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1792 2643
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 1985 ) ( 1970 )
Витрати на збут 2150 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1320 ) ( 380 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190
0 145
 збиток 2195 ( 1628 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 2 2
Інші доходи 2240 0 17
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 579 ) ( 384 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 78 ) ( 42 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290
0 0
 збиток 2295 ( 2283 ) ( 262 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 232 -35
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350
0 0
 збиток 2355 ( 2051 ) ( 297 )

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 2690 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 2690 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 2690 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 639 -297

III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати 2500 13569 11262
Витрати на оплату праці 2505 4199 3728
Відрахування на соціальні заходи 2510 1549 1368
Амортизація 2515 1386 1030
Інші операційні витрати 2520 2683 2129
Разом 2550 23386 19517

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій 2600 45978508 45978508
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 45978508 45978508
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.04461 -0.00646
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.04461 -0.00646
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки: Витрати з податку на прибуток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку. Поточний податок на прибуток за звiтний перiод, обрахований згiдно податкового законодвства становить 31,5тис.грн. Вiдстроченi податковi зобов'язання становлять 0тис.грн.; вiдстроченi податковi активи - 263,4тис.грн. Всього чистий вiдстрочений податок на прибуток (актив -263,4тис.грн.) Витрати з податку на прибуток, вiдображенi у звiтi становлять 231,9тис.грн. (примiтки №16)


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна