АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2015
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення за КВЕД 49.31
Середня кількість працівників1 253    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 88018 м.Ужгород, вул.Радiщева,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 14 10 16
первісна вартість 1001 26 29 70
накопичена амортизація 1002 12 19 54
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 20758 22329 11110
первісна вартість 1011 27007 29556 15945
знос 1012 6249 7227 4835
Інвестиційна нерухомість: 1015 3242 3169 3359
первісна вартість 1016 4736 4864 4551
знос 1017 1494 1695 1192
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 1 1 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 19 282 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 24034 25791 14486
II. Оборотні активи
Запаси 1100 167 186 215
Виробничі запаси 1101 167 186 215
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 445 495 377
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
599 205 250
з бюджетом 1135 1511 546 1
у тому числі з податку на прибуток 1136 3 5 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 25 76 19
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 115 117 87
Готівка 1166 14 16 10
Рахунки в банках 1167 101 101 77
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 61 38 66
Усього за розділом II 1195 2923 1663 1015
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 26957 27454 15501

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11495 11495 11465
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 2400 0
Капітал у дооцінках 1405 6804 9494 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1183 -3234 749
Неоплачений капітал 1425 (0) (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 17116 17755 12214
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 2 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 3930 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 5042 5042 1485
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 8974 5042 1485
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 253 350 1192
за розрахунками з бюджетом 1620 44 40 163
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 106 105 91
за розрахунками з оплати праці 1630 236 230 194
за одержаними авансами 1635 26 25 61
за розрахунками з учасниками 1640 0 2400 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 75 103 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 127 1404 101
Усього за розділом IІІ 1695 867 4657 1802
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 26957 27454 15501

Примітки: Дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. В зв'язку з цим було проведено трансформацiю статей балансу станом на 01.01.2012р., в вiдповiдностi з МСФЗ№1: 1) актив балансу - нараховано резерв сумнiвних боргiв станом на 01.01.2012р. абсолютними сумами по дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року - в сумi 54,0тис.грн. - та вiдображено в збiльшеннi непокритих збиткiв ; - витрати майбутнiх перiодiв в сумi 49,0тис.грн. перенесено в сплаченi аванси (стр.1130). 2) пасив балансу - проведено перекласифiкацiю слiдуючих статей: - перенесено на нерозподiленi прибутки (покриття збиткiв) - фонд амортизацiї(забезпечення), який був нарахований до 1998р. i залишився на балансi пiдприємства пiсля його приватизацiї - в сумi 381,0тис.грн.; - суми обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi проводились, починаючи з 1992року i не ввiйшли в статутний капiтал пiд час приватизацiї пiдприємства - в сумi 2427,0тис.грн.; - нарахований резервний капiтал - в сумi 101,0тис.грн. - всього на суму 2855,0тис.грн. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика та методи бухгалтерських оцiнок не змiнювались.


Керівник

 

(підпис)

Козун Володимир Iванович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Лангазов Людмила Iванiвна

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.