АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00039002
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м.Київ, 01001, пров.Шевченка, 12,к.304Б
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286518
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з ЦП та ФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044)364-66-62
Факс (044)364-66-62
Вид діяльності Дiяльнiсть з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв
Опис Послуги зберiгача здiйснюються на пiдставi угоди вiд 12.07.2010р. за №8 . Зберiгач здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах Власникам цiнних паперiв, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, випуск яких був дематерiалiзований i який був переданий йому Реєстратором. Також зберiгач здiйснює депозитарне обслуговування рахункiв у цiнних паперах Власникiв, якi зазначенi в реєстрi.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма "АУДИТ"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 20432138
Місцезнаходження Україна, Закарпатська область, д/н, м.Мукачево, 89600, пл.Миру,19/1
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності №0037
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (03131)5-41-16
Факс (03131)4-49-91
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Аудиторськi послуги надаються в вiдповiдностi з угодою №16 вiд 31.03.2015р. В подальшому змiнювати аудитора пiдприємство не планує.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, д/н, м.Київ, 04071, вул.Нижнiй Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з ЦП та ФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2791074
Факс (044)2791249
Вид діяльності Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв
Опис Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв (депозитарнi послуги) здiйснюється на пiдставi договору №ОВ-2258 вiд 25.11.2013р., який укладений на невизначений термiн.