АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 25.04.2014
Кворум зборів** 94.73
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 2. Заслуховування звiту Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 3. Заслуховування звiту Наглядової ради за 2013р. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 4. Заслуховування звiту Ревiзiйної комiсiї щодо висновкiв з балансу та рiчного звiту Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 5.Розгляд та затвердження рiчного звiту, (балансу ) ПАТ ""Ужгородське АТП 12107" за 2013р. 6. Визначення та затвердження порядку розподiлу прибутку (покриття збитку) ПАТ "Ужгородське АТП 12107" за пiдсумками роботи 2013р. 7.Про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства " Ужгородське АТП-12107" шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 9.Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства " Ужгородське АТП-12107". 10. Розгяд проспекту емiсiї акцiй. 11.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень. 12.Визначення уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 21.08.2014
Кворум зборів** 94.31
Опис 1. Про обрання членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 2.Про вiдмiну рiшень загальних зборiв акцiонерiв вiд 25.04.2014р.( протокол №16) по питаннях порядку денного: №7-12. 3.Про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське АТП-12107" шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 4.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) та затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 5.Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства " Ужгородське АТП-12107". 6.Визначення уповноваженого органу Товариства та надання йому повноважень. 7.Визначення уповноважених осiб Товариства та надання їм повноважень.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.