АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) Аудиторська фiрма "АУДИТ"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20432138
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 037, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0001, А, 000201, 17.02.1994, 17.02.2018р.
Текст аудиторського висновку (звіту) Ми провели аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107", що включає Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2014 р. i вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд), рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк який закiнчився на зазначену дату, а також стислого викладу важливих облiкових полiтик та iнших пояснювальних примiток. Фiнансова звiтнiсть за перевiряємий перiод складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, що оприлюдненi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України та є чинними станом на 31 грудня 2014 року. Товариство не застосовує жодних МСФЗ достроково. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПАТ у 2014 роцi. Як показав аналiз, концептуальною основою фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31.12.2014 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2014 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Пiдстава для надання умовно-позитивного висновку - Згiдно з iнформацiєю, наданою нам управлiнським персоналом, Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" при складаннi фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року не вiдобразило вплив змiни валютних курсiв по кредиторськiй заборгованостi перед ТОВ "MonteryExportEuropeLL", пояснюючи це тим, що в перевiряємому перiодi вiдбуваються значнi коливання валютних курсiв. Ця iнформацiя свiдчить про те, що якби в перевiряємiй звiтностi був вiдображений вплив курсових рiзниць по цим зобов'язанням станом на 31 грудня 2014 р. то вiдповiдно збiльшився б розмiр кредиторської заборгованостi у гривневому еквiвалентi та збiльшились збитки. - В ходi аудиту ми не мали можливостi спостерiгати за проведенням iнвентаризацiї активiв ПАТ "Ужгородське АТП 12107" станом на кiнець 31 грудня 2014 року чи на iншу дату, у зв'язку з чим не можемо висловити безумовно-позитивну думку вiдносно всiх показникiв фiнансової звiтностi Товариства. Однак, вiдмiчене обмеження має незначний вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть i на стан справ в цiлому. Умовно-позитивна думка аудитора На нашу думку, за винятком впливу питань про якi йдеться у попередньому параграфi, фiнансова звiтнiсть справедливо й достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Товариства станом на 31.12.2014 р., а також результат його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2014 рiк, згiдно з вимогами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами щодо ведення облiку та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме: "Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями; "Вимогою Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства"; "Вимогою Закону України вiд 16.07.1999 р. №996-ХIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України; "Вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг видання 2013 року. Для проведення аудиту використовувались наступнi документи: "Статутнi документи; "Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк; "Головна книга за 2014 рiк; "Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2014 рiк. Перевiрка проводилась вибiрковим методом. За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне: Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку: " МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"; " МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi"; " МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки"; " МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду"; " МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". Облiкова полiтика по ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" була затверджена наказом по Товариству № 1 вiд 02 сiчня 2014 р. РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, Товариства вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Станом на 31.12.2014 р. власний капiтал складає 17755,0 тис. грн., в тому числi: "статутний капiтал - 11495,0 тис. грн.; "внески до незареєстрованого статутного капiталу - 2400,0 тис. грн. вiдображено довiдково, до загальної суми власного капiталу не включено (вiдображено в роздiлi III Пасиву балансу "Поточнi зобов'язання i забезпечення"); "додатковий капiтал - 9494,0 тис. грн., дооцiнка земельної дiлянки; "непокритий збиток - 3234,0 тис. грн. На думку аудиторiв, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вимог МФСЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" та МФСЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2014 р. становить 17755,0 тис. грн., та вiдповiдає вимогам п. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV. ОЦIНКА АУДИТОРОМ РИЗИКIВ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ВНАСЛIДОК ШАХРАЙСТВА Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства. Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2014 рiк не виявлено. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: "Аудиторська фiрма "АУДИТ"; "Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України№98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 року; "Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi вiд 24.12.2014 р. №0515 видане рiшенням АПУ 304/4; "89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1; "тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення щодо огляду фiнансової звiтностi: Договiр на проведення аудиту вiд 31.03.2015 р. № 16 Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту фiнансової звiтностi: в перiод з 31.03.2015 р. по 21.04.2015 р. Аудитори, якi здiйснили аудиторську перевiрку Номер, серiя, дата видачi та термiн дiї сертифiката аудитора Кiлару Юлiя Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя А № 000201 вiд 17.02.1994 р., термiн дiї до 17.02.2018 р., Рiшення АПУ 264/2 вiд 31.01.2013 р. Рябiнкiна Наталя Володимирiвна сертифiкат аудитора серiя А № 003699 вiд 30 березня 1995 року, термiн дiї до 30.03.2019 року (Рiшення АПУ вiд 27.03.2014 р. № 291/2)
д/н
д/н
д/н