АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 24000 25498 1145 955 25145 26453
будівлі та споруди 6113 5710 0 0 6113 5710
машини та обладнання 85 85 0 0 85 85
транспортні засоби 6984 6224 1145 955 8129 7179
інші 10818 13479 0 0 10818 13479
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 24000 25498 1145 955 25145 26453
Опис Крiм основних засобiв на балансi Товариства знаходяться три земельнi дiлянки -1) 3,3га. вартiстю на кiнець року - 4090,4тис.грн.; 2) 6,9га.- вартiстю на кiнець року - 8953,8 тис.грн.,3) 0,3га вартiстю на кiнець року- 363,9,0тис.грн. Вартiсть землi визначена за справедливою вартiстю. Данi земельнi дiлянки було придбано за рахунок коштiв iнвесторiв. Станом на 01.01.2015р. основних фондiв, оформлених в заставу (при отриманнi кредиту) немає. Обмеження в використаннi iнших основних фондiв немає. Переданi в оперативну оренду основнi засоби залишковою вартiстю 3169,0тис.грн.- це нерухоме майно ,торговi мiсця та виробничi площi, якi не використовуються. Взятi в операцiйну оренду 42 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 1905,0тис.грн. (залишкова ввартiсть - 955,0тис.грн.). Станом на 01.01.15р. зношенiсть власних основних фондiв становить : -по будiвлях i спорудах -первiсна вартiсть - 9348,0тис.грн.,знос - 3638,0тис.грн ,% зносу - 38,9%, -по транспортних засобах -первiсна вартiсть - 10854,0тис.грн.,знос - 4630,0тис.грн ,% зносу - 42,7%, - по машинах i обладнанню - первiсна вартiсть - 266,0тис.грн.,знос - 181,0тис.грн ,% зносу - 68,0%, - по iнших основних засобах - первiсна вартiсть - 309,0тис.грн.,знос - 240,0тис.грн ,% зносу - 77,7%. Iнвестицiйна робота на пiдприємствi буде i в подальшому направлена на оновлення транспортних засобiв та покращення iнфраструктури на ринку, зокрема планується в 2015-2016 роках придбати кiлька нових автобусiв великої мiсткостi для використання на мiських перевезеннях.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17755 17116
Статутний капітал (тис.грн.) 11495 11495
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 11495 11495
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована в вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв АТ, схвалених Рiшенням КЦПФР вiд 17.11.2004р. за №488.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного фонду 11495 тис. грн., складають 17755 тис. грн.