АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 27.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.07.200813/07/1/07Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.25258585086464627100
На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №06/07/1/06 вiд 14.06.2006р. на 20722108 простих iменних акцiй на суму 5180527грн.
07.09.201025/07/1/10-ТДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2520000000500000077.3
Тимчасове Свiдоцтво видане на емiсiю п'ятого додаткового випуску акцiй, та пiсля затвердження пiдписки на акцiї загальними зборами акцiонерiв, внесенням змiн до Статуту Товариства та подання звiту про результати пiдписки на акцiї буде замiнено на постiйне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй.
22.06.201010/07/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25258585086464627100
На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №13/07/1/07 вiд 07.07.2008р. на 25858508 простих iменних акцiй на суму 6464627,00грн. з документарною формою iснування.
07.09.201025/07/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.254585850811464627100
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , реєстрацiйний номер №25/07/1/10 , дата реєстрацiї 07.09.2010р. було отримано 05.07.2011р. Свiдоцтво вiд 22 червня 2010року, реєстрацiйний №10/07/1/10, дата видачi 22 червня 2010року та тимчасове свiдоцтво вiд 07 вересня 2010року, реєстрацiйний №25/07/1/10-Т, видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть.
10.09.2013136/1/2013Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.254597850811494627100
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , реєстрацiйний номер №136/1/2013 , дата реєстрацiї 10.09.2013р. було отримано 10.09.2013р. Свiдоцтво вiд 07 вересня 2010року, реєстрацiйний №25/07/1/10, дата видачi 05 липня 2010року , видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть.
07.10.2014111/1/2014-ТНацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.259600000240000020.88
Тимчасове Свiдоцтво видане на емiсiю шостого додаткового випуску акцiй, та пiсля затвердження результатiв розмiщення акцiй загальними зборами акцiонерiв, внесенням змiн до Статуту Товариства та подання звiту про результати розмiщення акцiй буде замiнено на постiйне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй.