АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 21101
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. за КВЕД 49.39
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18310 17038
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 92 61
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1 3
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 1318 991
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 670 25
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (13867) (12288)
Авансів 095 (125) (201)
Повернення авансів 100 (0) (2)
Працівникам 105 (3043) (2592)
Витрат на відрядження 110 (23) (26)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (485) (167)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (54) (141)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1445) (1284)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (595) (594)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (335) (54)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 419 769
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 419 769
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 3 23
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 365 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (0) (0)
необоротних активів 250 (3196) (441)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (155) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -2983 -418
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -2983 -418
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 2800 0
Інші надходження 330 0 51
Погашення позик 340 (185) (290)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (77)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2615 -316
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 2615 -316
Чистий рух коштів за звітний період 400 51 35
Залишок коштів на початок року 410 87 53
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 -1
Залишок коштів на кінець року 430 138 87

Примітки: На протязi 2012року пiдприємство бартерних операцiй не здiйснювало. На пiдставi договору про приєднання та акту передачi активiв та зобов'язань вiд ТОВ"ДАР" до ПАТ "Ужгородське АТП 12107", було проведено залiк зустрiчних вимог та зобов'язань.


Керівник

 

(підпис)

д/н

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н