АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Публiчне Акцiонерне Товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" (далi "Товариство") є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України. Товариство було зареєстроване розпорядженням Виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради вiд 24.07.1998 р.
Данi щодо складу акцiонерiв: На 31 грудня 2012 року загальна чисельнiсть акцiонерiв - 1139 осiб
Данi щодо складу акцiонерiв: Усього - належить юридичним особам (осiб) - 0,0124 % ,
Фiзичнi особи (осiб) - громадяни України) - 99,9876 %
Усього 100,00% СК
Товариство безпосередньо здiйснює такi основнi види фiнансово-господарської дiяльностi:
49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення
49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт
82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг
36.00 Забiр, очищення та постачання води
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Юридична адреса Товариства - Україна, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Радiщева, 2.
Функцiональною валютою звiтностi є гривня. Звiтнiсть складена в тисячах гривень.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".
Керуючись МСФЗ 1, Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2013 року. З цiєї дати фiнансова звiтнiсть Товариства складатиметься вiдповiдно до вимог МСФЗ, що були розробленi Радою (Комiтетом) з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та роз'яснень Комiтету з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi, а також вiдповiдно роз'яснень Постiйного комiтету з тлумачень, що були затвердженi комiтетом з мiжнародного бухгалтерського облiку та дiяли на дату складання фiнансової звiтностi.
МСФЗ 1 вимагає вiд Товариства, що переходить на МСФЗ, скласти вхiдний баланс згiдно МСФЗ на дату переходу на МСФЗ. Ця дата є початковою для ведення облiку за МСФЗ. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариства якi застосовують у 2013 роцi, вхiдний баланс буде датований 01 сiчня 2012 року, що є початком першого порiвняльного перiоду, для включення у фiнансову звiтнiсть. Вiдповiдно до МСФЗ 1, Товариство використовує однакову облiкову полiтику при складаннi попередньої фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ та протягом усiх перiодiв, представлених у першiй повнiй фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Така облiкова полiтика повинна вiдповiдати всiм стандартам МСФЗ, чинним на дату складання першої повної фiнансової звiтностi за МСФЗ (тобто, станом на 31 грудня 2013року).
3. ПРИЙНЯТТЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТI СТАНДАРТИ
Новi та переглянутi стандарти та iнтерпретацiї
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ";
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв.
Правка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток" - "Вiдстроченi податки - Вiдшкодування активiв, що лежать у основi вiдстрочений податкiв";
Правка стосується механiзму визначення вiдстроченого податку щодо iнвестицiйної нерухомостi, яка переоцiнюється за справедливою вартiстю. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2012р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" - "Значна гiперiнфляцiя та вiдмiна фiксованих дат для компанiй, якi вперше використовують МСФЗ".
Рада з МСФЗ пояснила, яким чином Товариство повинне поновити надання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ, пiсля того, як її функцiональна валюта перестає бути схильною до гiперiнфляцiї. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - "вдосконалення вимог щодо розкриття iнформацiї про припинення визнання".
Правка вимагає розкриття додаткової iнформацiї про фiнансовi активи, якi було передано, але визнання яких не припинялося, щоб дати можливiсть користувачам фiнансової звiтностi зрозумiти характер взаємозв'язку активiв, визнання яких не припинялося, i вiдповiдних їм зобов'язань. Крiм цього, з метою надання користувачам фiнансової звiтностi можливiсть оцiнити характер участi Товариства у таких активах, та ризики, якi зв'язанi з цими активами, правкою передбачено розкриття iнформацiї об активах, участь у яких продовжується, але визнання у фiнансової звiтностi припинено. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2011р та пiсля цiєї дати. Правка не вплинула на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Стандарти, якi були випущенi, але не набрали чинностi.
Нижче наводяться стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але не набрали чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариства мають намiр використовувати цi стандарти з дати їх вступу в дiю.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Фiнансова звiтнiсть: представленнi iнформацiї" - "Представлення статей iншого сукупного доходу"
Правки до МСФЗ (IAS) 1 змiнюють групування статей, якi надаються у складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перекласифiкованi до складу прибуткiв або збиткiв у певний момент у майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи по фiнансовим активам, якi є у наявностi для продажу), повиннi приводитися окремо вiд статей, якi нiколи не будуть пере класифiкованi (наприклад, переоцiнка землi та будинкiв). Правка впливає виключно на представлення та не впливає на фiнансове положення або фiнансовi результати дiяльностi Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 липня 2012р та пiсля цiєї дати, та буде використана у першiй фiнансовiй звiтностi Товариства, яку буде складено пiсля того, як вона набере чинностi.
МСФЗ (IAS) 19 "Винагороди робiтникам" (у новiй редакцiї).
Рада по МСФЗ випустила декiлька правок к МСФЗ (IAS) 19. Цi правки або фундаментально змiнюють (наприклад, виключення механiзму коридору та поняття доходностi активiв плану, яка очiкується), або роз'яснюють, або змiнюють визначення. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати. Правка не вплине на фiнансове положення, фiнансовi результати або iнформацiю, яку розкриває Товариство.
Правки до МСФЗ (IAS) 32 "Взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань".
Правки дають роз'яснення поняттю "у теперiшнiй час мають юридичне право, яке закрiплене, на здiйснення взаємозалiку". Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2014р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
Правки до МСФЗ (IFRS) 7 "Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань"
Вiдповiдно до цих правок Товариство зобов'язане розкривати iнформацiю про права на здiйснення взаємозалiку та вiдповiдних договорiв (наприклад, договiр на надання забезпечення). Завдяки цим вимогам користувачi матимуть iнформацiю, яка буде корисною для оцiнки впливу договорiв про взаємозалiки на фiнансове положення Товариства. Правка дiє для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та не вплине на фiнансове положення та фiнансовий результат Товариства.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка"
МСФЗ (IFRS) 9 використовується по вiдношенню до класифiкацiї та оцiнки фiнансових активi та зобов'язань. Обов'язкове використання iнших норм МСФЗ (IFRS) 9 було перенесено на 1 сiчня 2015року. Товариство оцiнить вплив цього стандарту на суми у фiнансової звiтностi у поєднаннi з iншими етапами проекту пiсля їх публiкацiї.
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
МСФЗ (IFRS) 13 поєднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни в те, коли Товариство зобов'язане використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, коли використання справедливої вартостi вимагається або не заперечується. На цей час Товариство оцiнює вплив використання стандарту на фiнансове положення та фiнансовi результати його дiяльностi. Стандарт вступає в дiю для рiчних звiтiв, починаючи з 1 сiчня 2013р та пiсля цiєї дати.
"Щорiчнi вдосконалення МСФЗ" (травень 2012р.)
Перелiченi нижче вдосконалення не вплинуть на фiнансову звiтнiсть Товариства:
МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi"
Це вдосконалення пояснює, що Товариство, яка припинило використовувати МСФЗ у минулому та вирiшило, або зобов'язане знову складати звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ, може використати МСФЗ (IFRS) 1 ще раз. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не використовується другий раз, то Товариство повинно ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть так, як би воно нiколи не припиняло використовувати МСФЗ.
МСФЗ (IAS) 1 "Представлення фiнансової звiтностi".
Це вдосконалення роз'яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, яка надається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як правило, мiнiмально необхiдною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй перiод.
МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби"
Це вдосконалення роз'яснює, що основнi запаснi частини та допомiжне обладнання, якi задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 "Фiнансовi iнструменти: надання iнформацiї"
Це вдосконалення пояснює, що податок на прибуток, який вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв, облiковується у вiдповiдностi з МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток".
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".
Це вдосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги по вiдношенню розкриття у промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв сегменту з вимогами по вiдношенню з розкриттям у нiй iнформацiї про зобов'язання сегменту.
Всi перелiченi вдосконалення вступають у дiю по вiдношенню до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
4. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби: Основнi засоби, придбанi пiсля дати переходу на МСФЗ, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення. Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, - це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу - це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу. Гiрничi активи та обладнання iз вмiстом дорогоцiнних металiв - за виробничим методом.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи : Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.
Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв: Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.
Необоротнi активи, якi утримуються для продажу: Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi - або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти: Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть: Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю
Витрати на позики: Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.
Резерви: Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридична або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточнi зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
Запаси: Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з
використанням методiв середньо зважувальної.
Передплати постачальникам: Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.
Податок на прибуток: Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Поточний податок: Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок: Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод: Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.
Пенсiйнi зобов'язання : Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески в Державний пенсiйний фонд України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi "Вiдрахування ня соцiальнi заходи". Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.
Визнання доходiв : Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї : Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов: - Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю; - Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю; - Сума доходiв може бути достовiрно визначена; -Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю; - Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг: Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Перерахунок iноземної валюти: Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України - гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.
Умовнi зобов'язання та активи: Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.
5. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.
(а) Строки корисного використання основних засобiв : Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.
(в) Вiдстроченi податковi активи: Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який вступив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.
6. Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату : Перша звiтнiсть Товариства, складена вiдповiдно до МСФЗ, буде отримана у 2013 роцi (дата переходу на МСФЗ 1 сiчня 2012 р). Останнiй перiод, за який надана фiнансова звiтнiсть за П(С)БО за рiк, що закiнчується 31 грудня 2011р.
Нижче наданi пояснення, як перехiд з попереднiх П(С)БО на МСФЗ вплинув на фiнансовий стан Товариства, фiнансовi результати i грошовi потоки, вiдображенi у звiтностi.
Узгодження власного капiталу у звiтностi за попереднiми П(С)БО з власним капiталом Товариства за МСФЗ для обох дат: дати переходу на МСФЗ - 01 сiчня 2012 року та дати кiнця найпiзнiшого перiоду, вiдображеного в найостаннiшiй рiчнiй фiнансовiй звiтностi товариства за попереднiми П(С)БО - 31 грудня 2011 року.
Аналiз впливу внесених коригувань на вартiсть власного капiталу i фiнансового результату на дату переходу на МСФЗ - 01.01.2012р., тис. грн.
Актив Код рядка На початок звiтного перiоду Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи:
залишкова вартiсть НА (010) 010 16 - 16
первiсна вартiсть НА (011) 011 70 - 70
накопичена амортизацiя НА (012) 012 54 - 54
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї (020) 020 - - -
Основнi засоби:
залишкова вартiсть ОЗ (030) 030 11110 - 11110
первiсна вартiсть ОЗ (031) 031 15945 - 15945
знос ОЗ (032) 032 4835 - 4835
Довгостроковi бiологiчнi активи:
аведлива (залишкова) вартiсть БА (035) 035 - - -
первiсна вартiсть БА (036) 036 - - -
накопичена амортизацiя БА (037) 037 - - -
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
довгостроковi iнвестицiї, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств (040) 040 - - -
довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї (045) 045 1 - 1
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (050) 050 - - -
Справедлива (залешкова) вартiсть iнвестицiйної
нерухомостi 055 3359 - 3359
Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 056 4551 - 4551
Знос iнвестицiйної нерухомостi 057 1192 - 1192
Вiдстроченi податковi активи (060) 060 - - -
Iншi необоротнi активи (070) 070 - - -
Усього за роздiлом I 080 14486 - 14486
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси (100) 100 215 - 215
Поточнi бiологiчнi активи (110) 110 - - -
Незавершене виробництво (120) 120 - - -
Готова продукцiя (130) 130 - - -
Товари (140) 140 - - -
Векселi одержанi (150) 150 - - -
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги:
чиста реалiзацiйна вартiсть д/з (160) 160 431 - 54 377
первiсна вартiсть д/з (161) 161 431 - 3431
резерв сумнiвних боргiв д/з (162) 162 - + 54 54
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:
з бюджетом д/з (170) 170 1 - 1
за виданими авансами д/з (180) 180 201 + 49 250
з нарахованих доходiв д/з (190) 190 - - -
iз внутрiшнiх розрахункiв д/з (200) 200 - - -
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 19 - 19
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 - - -
Грошовi кошти та їх еквiваленти:
грошi в нацiональнiй валютi (230) 230 87 - 87
грошi у тому числi в касi (231) 231 10 - 10
грошi в iноземнiй валютi (240) 240 - - -
Iншi оборотнi активи 250 66 - 66
Усього за роздiлом II 260 1015 - 1015
III. Витрати майбутнiх перiодiв (270) 270 49 -49 -
Баланс 280 15555 - 54 15501

Пасив Код рядка На початок звiтного перiоду Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ
1 2 3 4 5
I. Власний капiтал
Статутний капiтал (300) 300 11465 - 11465
Пайовий капiтал (310) 310 - - -
Додатковий вкладений капiтал (320) 320 - - -
Iнший додатковий капiтал (330) 330 2427 - 2427 -
Резервний капiтал (340) 340 101 - 101 -
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 350 - 2106 + 2855 749
Неоплачений капiтал (360) 360 - - -
Вилучений капiтал (370) 370 - - -
Усього за роздiлом I 380 11887 + 327 12214
II. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв
Забезпечення виплат персоналу (400) 400 - - -
Iншi забезпечення (410) 410 381 - 381 -
Цiльове фiнансування (420) 420 - - -
Усього за роздiлом II 430 381 - 381 -
III. Довгостроковi зобов'язання
Довгостроковi кредити банкiв (440) 440 - - -
Iншi довгостроковi фiнансовi зобов'язання (450) 450 1485 - 1485
Вiдстроченi податковi зобов'язання (460) 460 - - -
Iншi довгостроковi зобов'язання (470) 470 - - -
Усього за роздiлом III 480 1485 - 1485

IV. Поточнi зобов'язання
Короткостроковi кредити банкiв (500) 500 - - -
Поточна заборгованiсть за довгостроковими
зобов'язаннями (510) 510 - - -
Векселi виданi (520) 520 - - -
Кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги (530) 530 1192 - 1192
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансiв к/з (540) 540 61 - 61
з бюджетом к/з (550) 550 163 - 163
з позабюджетних платежiв к/з (560) 560 - - -
зi страхування к/з (570) 570 91 - 91
з оплати працi к/з (580) 580 194 - 194
з учасниками к/з (590) 590 - - -
iз внутрiшнiх розрахункiв к/з (600) 600 - - -
Iншi поточнi зобов'язання (610) 610 101 - 101
Усього за роздiлом IV 620 1802 - 1802
V. Доходи майбутнiх перiодiв (630) 630 - - -
Баланс 640 15555 - 54 15501
Товариство використало необов'язкове виключення з МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ", якi передбаченi для основних засобiв. Основнi засоби на балансi Товариства рахуються по справедливiй вартостi.
7. ДОХIД ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Дохiд вiд реалiзацiї за 2012 рiк, що закiнчилася 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином:

Дохiд Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012р.
Дохiд по ринку 2955
Дохiд по мiських перевезеннях 2563
Дохiд по примiських перевезеннях 925
Дохiд по мiжмiських перевезеннях 3129
Дохiд по погодинних перевезеннях 4784
Дохiд по мiжнародних перевезеннях 471
Дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 40
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 498
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 2
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 14
Дохiд вiд безоплатно отримних активiв 1173
Iншi доходи 382
Iншi фiнансовi доходи 24
Всього 17960
8. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї за 2012 рiк, що закiнчилася 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Заробiтна плата, нарахування 3548
Пальне 8046
Амортизацiя 897
Ремонт автотранспорту 1135
Винагорода за проданi квитки 419
Автошини 245
Мийка автобусiв 114
Транспортнi послуги 67
Оренда транспорту 48
Iншi 2344
Всього 16863
9. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати за 2012 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 849
Електроенергiя 278
Амортизацiя 205
Газ природний 87
Вода та дощовi стоки 57
Податки та збори 63
Пальне на службовий та господарський транспорт 64
Послуги зв'язку 30
Страхування транспорту 21
Обслуговування випуску акцiй, реєстратор 16
Канцтовари, бланки 22
Iншi 142
Всього 1834

10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати за 2012 рiк, що закiнчилися 31 грудня 2012 року, були представленi наступним чином:
Витрати Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Утримання примiщення 498
Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв 34,3
Витрати вiд курсової рiзницi 1,0
Нарахування резервiв 70,0
Iншi витрати 41,7
Всього 645

11. ФIНАНСОВI ВИТРАТИ
(нарахованi вiдсотки за кредит) 140,0
12. IНШI ВИТРАТИ
Витрати Рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 р.
Списання необоротних активiв 3
Iншi 59
Всього 62

13. ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2012 року основнi засоби Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2012 р.
Основнi засоби, залишкова вартiсть 11110
Всього 11110
У наступнiй таблицi надано рух основних засобiв за перiод, що закiнчився 31 грудня 2012 року.
Земельнi Будинки та Iнвестицiйна Iншi основнi Транспортнi Машини та Малоцiннi необоротнi Iнструменти Всього
Первiсна вартiсть дiлянки споруди нерухомiсть засоби засоби обладнання активи прилади
Станом на початок звiтного року 3914 4380 4551 138 6785 370 180 178 20496
Придбано основних засобiв - - 137 185 39 2358 13 61 19 2812
Вибуло - - - 42 86 134 - 55 317
Iншi змiни (дооцiнка) 6804 - - - - - - 6804

Первiсна вартiсть станом на
кiнець звiтного перiоду 10718 4517 4736 135 9057 249 241 142 29795

Накопичена амортизацiя
Станом на початок звiтного року - 1280 1192 96 2876 279 180 124 6027
Амортизацiйнi нарахування за
звiтний перiод - 155 163 9 881 11 37 24 1280
Вибуло - - - 42 82 134 - 55 313
Iншi змiни - - - - 112 - 23 10 145

Амортизацiя станом на кiнець
звiтного перiоду - 1435 1355 63 3787 156 240 103 7139

Балансова вартiсть
Станом на кiнець звiтного перiоду 10718 3082 3381 72 5270 93 1 39 22656

14. ЗАПАСИ
Станом на 31 грудня 2012 року запаси Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2012 р.
Сировина, матерiали 39
Паливо 36
Запаснi частини 154
Iншi запаси
Всього 229

15. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 року поточнi податковi активи Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2012 р.
ПДВ до повернення 2181
Всього дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 2181

Станом на 31 грудня 2012 року поточнi податковi зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:
31 грудня 2012 р.
Податок на прибуток -
Земельний податок 10
Податок на додану вартiсть 25
Зобов'язання по iншим податкам 5
Всього поточнi податковi зобов'язання 40

16. КАПIТАЛ, ЯКИЙ БУЛО ВИПУЩЕНО
Станом на 31 грудня 2012 року статутний капiтал Товариства становить 11495,0 тис. грн.
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15 березня 2012 року була затверджена нова редакцiя Статуту в частинi збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР", код ЄДРПОУ 32215960, документ, який пiдтверджує сплату додаткового внеску - Передавальний акт активiв та зобов'язань вiд ТОВ "ДАР" до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" в вiдповiдностi до Договору про приєднання вiд 11 червня 1012 року.

17. ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 7532,0 тис. грн., а саме: - довгостроковi кредити банку - 2490,0 тис. грн.
(Договiр кредитної лiнiї № ВКЛ-2004892 вiд 08.06.2012 р., укладений з ПАТ "Дельта Банк", термiн повернення 19.06.2016 року),
- iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть - 5042,0 тис. грн.(Заборгованiсть перед ТОВ "Montery Export Europe LL", з вiдстрочкою платежу на 5 рокiв).

18. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 463
Iнша кредиторська заборгованiсть 188
Всього 651
19. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов'язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2012 року
Передплати отриманi 92
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 40
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 102
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 212
Всього 446
20. Характеристика ризикiв та полiтика управлiння ризиками керiвництвом Товариства
20.1 Ризики, пов'язанi з загальними умовами господарської дiяльностi Економiцi України властивi певнi риси ринку, що розвивається.
Ризики умов господарської дiяльностi пов'язанi з непередбачуванiстю реформ уряду, змiнами у законодавствi, що регулює дiяльнiсть пiдприємств, наявнiстю (на даний час - вiдсутнiстю) пiльг для суб'єктiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть у виробничiй сферi.
Ризик системи оподаткування
Iснуюче податкове та України та (особливо) практика їх застосування припускає рiзнi мiркування, а отже, часто призводить до суперечок, а також постiйно змiнюється.
Практика дiяльностi Товариства свiдчить про реальну можливiсть нарахування податкових зобов'язань з боку Державної податкової служби, i складнiсть оскарження цих зобов'язань у судi.
Податковi перевiрки можуть охоплювати документи i подiї за 3 календарних роки, отже, у майбутнi роки можуть виникнути донарахування зобов'язань за податками та новi санкцiї.
20.2 Фiнансовi ризики
Кредитний ризик: Основними фiнансовими активами Товариства є дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти.
Товариство пiддається ризику того, що замовник може не оплатити або не виконати свої зобов'язання в строк перед Товариством, що в результатi призведе до збиткiв Товариства. Товариство здiйснює жорсткий контроль над своєю дебiторською заборгованiстю.
Ризик лiквiдностi :Це ризик того, що Товариство не зможе погасити свої зобов'язання по мiрi їх настання. Позицiя лiквiдностi Товариства ретельно контролюється, для чого управлiнський персонал використовує процес детального бюджетування та прогнозу грошових коштiв для того, щоб гарантувати наявнiсть адекватних засобiв для виконання своїх платiжних зобов'язань.
Ризик судових рiшень не на користь Товариства: В процесi звичайної дiяльностi Товариство не є об'єктом судових справ.
За оцiнками управлiнського персоналу Товариства можливi позови не можуть спричинити суттєвого впливу на фiнансовий стан Товариства i на результати його дiяльностi, оскiльки вважає, що iснує висока вiрогiднiсть не доведення можливих суперечок до судових справ.

20.3. Ризик зменшення вартостi чистих активiв та управлiння капiталом
Керiвництво Товариства здiйснює заходи з управлiння капiталом, спрямованi на зростання рiвня рентабельностi (у даному випадку - подолання збитковостi дiяльностi) за рахунок оптимiзацiї структури заборгованостi таким чином, щоб забезпечити безперервнiсть дiяльностi. Керiвництво Товариства аналiзує динамiку складових власного капiталу та вживає заходи для зменшення ризику подальшого "проїдання" капiталу.

21. Iнша iнформацiя - суттєвi подiї
21.1. Iнформацiя про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"
№ з/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан Товариства Вiдомостi про наявнiсть подiй у 2012 роцi
1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй не було
3 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу не було
4 Змiна складу посадових осiб Товариства не було
5 Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства не було
6 Рiшення Товариства про утворення, припинення його фiлiй, представництв не було
7 Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу не було
8 Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його санацiю не було
9 Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство Товариства не було
10 Iншi важливi подiї не було

22.2 Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження фiнансового звiту до випуску

з/п Перелiк подiй,
що вiдбулись пiсля звiтної дати вiдомостi про наявнiсть подiй у 2012 роцi
вiдображено у фiнансовому звiтi не вiдображено у звiтi, розкрито у примiтках
1 Визнання дебiтора Товариства банкрутом не було не було
2 Отримання iнформацiї про значне зниження вартостi запасiв на звiтну дату не було не було
3 Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного
зобов'язання на звiтну дату не було не було
4 Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства не було не було
5 Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха не було не було
6 Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати не було не було
7 Оголошення дивiдендiв не було не було
23. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2012 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

д/н

д/н

д/н