АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 21101
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. за КВЕД 49.39
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 19341 17156
Податок на додану вартість 015 3132 2763
Акцизний збір 020 0 0
025 0 0
Інші вирахування з доходу 030 0 0
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 16209 14393
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 16863 14091
Валовий:
прибуток 050 0 302
збиток 055 654 0
Інші операційні доходи 060 1727 1503
Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 1834 1713
Витрати на збут 080 0 0
Інші операційні витрати 090 645 607
Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 0 0
збиток 105 1406 515
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 24 3
Інші доходи(1) 130 0 51
Фінансові витрати 140 140 0
Втрати від участі в капіталі 150 0 0
Інші витрати 160 62 77
Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток 170 0 0
збиток 175 1584 538
Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 51 99
Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток 190 0 0
збиток 195 1635 637
Надзвичайні:
доходи 200 0 0
витрати 205 0 0
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Вписуваний рядок - Частка меншості 215 0 0
Чистий:
прибуток 220 0 0
збиток 225 1635 637
Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою 131 0

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 11194 9381
Витрати на оплату праці 240 3598 3206
Відрахування на соціальні заходи 250 1326 1183
Амортизація 260 1297 959
Інші операційні витрати 270 1822 1545
Разом 280 19237 16274

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 45858508 45858508
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 45858508 45858508
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.03565 -0.01389
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.3565 -0.01389
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки: Податок на прибуток вiдображено згiдно даних Податкової декларацiї по даних податкового облiку. вiдстроченi податковi зобов'язання та податковi активи не нараховувались.


Керівник

 

(підпис)

д/н

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н