АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2012
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107" за ЄДРПОУ 03114017
Територія   за КОАТУУ 21101
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 10
Орган державного управління   за СПОДУ 6024
Вид економічної діяльності Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. за КВЕД 49.39
Середня кількість працівників 256    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 88018, Україна, Закарпатська обл., д/н р-н, м.Ужгород, вул.Радiщева,2
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2012

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 16 20
первісна вартість 011 70 87
накопичена амортизація 012 54 67
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
залишкова вартість 030 11110 19275
первісна вартість 031 15945 25059
знос 032 4835 5784
Довгострокові біологічні активи:
справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
первісна вартість 036 0 0
накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
інші фінансові інвестиції 045 1 1
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 3359 3381
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 4551 4736
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості 057 1192 1355
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 14486 22677
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 215 229
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 377 502
первісна вартість 161 431 601
резерв сумнівних боргів 162 54 99
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом 170 1 2181
за виданими авансами 180 250 125
з нарахованих доходів 190 0 0
із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 19 63
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті 230 87 138
у тому числі в касі 231 10 15
в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 66 127
Усього за розділом II 260 1015 3365
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи 275 0 0
Баланс 280 15501 26042


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 11465 11495
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 6804
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 749 -886
Неоплачений капітал 360 (0) (0)
Вилучений капітал 370 (0) (0)
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 12214 17413
Вписуваний рядок - Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів 415 0 0
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування(2) 420 0 0
Усього за розділом II 430 0 0
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 0 2490
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 1485 0
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 0 5042
Усього за розділом III 480 1485 7532
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1192 463
Поточні зобов'язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 61 92
з бюджетом 550 163 40
з позабюджетних платежів 560 0 0
зі страхування 570 91 102
з оплати праці 580 194 212
з учасниками 590 0 0
із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 101 188
Усього за розділом IV 620 1802 1097
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 15501 26042
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги 421 0

Примітки: Згiдно облiкової полiтики по пiдприємству - дата переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. В зв'язку з цим було проведено трансформацiю статей балансу станом на 01.01.2012р., в вiдповiдностi з МСФЗ№1: 1) актив балансу - нараховано резерв сумнiвних боргiв станом на 01.01.2012р. абсолютними сумами по дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року - в сумi 54,0тис.грн. - та вiдображено в збiльшеннi непокритих збиткiв . - витрати майбутнiх перiодiв (стр.270) 49,0тис.грн. перенесено в сплаченi аванси 9стр.180). 2) пасив балансу - проведено перекласифiкацiю слiдуючих статей: - перенесено на нерозподiленi прибутки (покриття збиткiв) - фонд амортизацiї(забезпечення), який був нарахований до 1998р. i залишився на балансi пiдприємства пiсля його приватизацiї - в сумi 381,0тис.грн.; - суми обов'язкових дооцiнок основних засобiв, якi проводились, починаючи з 1992року i не ввiйшли в статутний капiтал пiд час приватизацiї пiдприємства - в сумi 2427,0тис.грн.; - нарахований резервний капiтал - в сумi 101,0тис.грн. - всього на суму 2855,0тис.грн.


Керівник

 

(підпис)

д/н

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

д/н