АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 15.03.2012
Кворум зборів** 95.89
Опис 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.2. Обрання секретаря зборiв.3. Затвердження регламенту зборiв.3.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк, визначення основних напрямкiв дiяльностi товариства у поточному роцi. 4. Звiт Наглядової ради за 2011 рiк.5.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2011 рiк.6.Затвердження рiчного звiту товариства за 2011 р., розподiлу прибутку i збиткiв товариства 2011 р. та основних напрямкiв роботи товариства у 2012 роцi.7.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу та звiту ревiзiйної комiсiї за 2011 р.8.Про прийняття рiшення про приєднання до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" ТОВ "ДАР", яке реорганiзується.9.Про затвердження договору про приєднання.10.Призначення уповноваженої особи для пiдписання Договору про приєднання.11.Про затвердження оцiнки та умов викупу акцiй у акцiонерiв, якi не голосували за прийняття рiшення про приєднання та затвердження договору про приєднання.12.Про збiльшення статутного капiталу ПАТ "Ужгородське АТП 12107" на загальну вартiсть часток ТОВ "ДАР" , яке приєднується. 13.Про розмiщення акцiй шляхом обмiну на акцiї (частки) ТОВ "ДАР", яке приєднується. 14. Про обрання органу акцiонерного товариства, якому надаються повноваження про затвердження результатiв розмiщення (обмiну) акцiй та звiту про результати розмiщення (обмiну) акцiй.
15. Про обрання уповноважених осiб акцiонерного товариства на здiйснення подальших дiй щодо розмiщення (обмiну) акцiй.
16. Про внесення змiн до статуту товариства.17. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради та обрання членiв наглядової ради.