АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада Директор
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Козун Володимир Iванович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 138427, 16.07.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут, iнженер
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 23
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор АТП 12107
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За 2012 рiк отримав заробiтну плату в сумi 36404,9грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2010роцi на загальних зборах акцiонерiв був перевибраний директором Товариства на 5 рокiв. Загальний стаж роботи- 29 рокiв, попереднє мiсце роботи - директор АТП 12107.


6.1.1. Посада Голова Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Андрiй Євстахович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 229518, 04.02.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1968
6.1.5. Освіта** вища,Одеський iнститут харчової промисловостi
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. За 2012 рiк отримав винагороду в сумi 17728,00грн.Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2012роцi на загальних зборах акцiонерiв був вибраний головою Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 23 рокiв, попереднє мiсце роботи - приватний пiдприємець.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Наталiя Миколаївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 744989, 18.01.2001, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища, УжДУ, економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 14
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер АТП 12107
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2012роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 23 рiк, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер АТП 12107.


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiїв Влада Микола -Володимирiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1973
6.1.5. Освіта** Вища, УжДУ, економiчний факультет.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Закарпатський центр сертифiкатних аукцiонiв, оператор.
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2012роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- 18 рокiв, попереднє мiсце роботи - приватний пiдприємець.


6.1.1. Посада Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лангазов Людмила Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 168348, 18.11.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1962
6.1.5. Освіта** Вища, УжДУ, економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер АТП 12107
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi СБО. За 2012 рiк отримала заробiтну плату в сумi 30968,88грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. На протязi 2012року змiн по данiй посадi не вiдбувалось. Загальний стаж роботи- 33 роки, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер АТП 12107.


6.1.1. Посада Секретар Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данюк Iрина Iванiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 717722, 30.06.2000, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1960
6.1.5. Освіта** середня спецiальна, Хустське культ.просвiтнє училище
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Зав.дiловиробництвом ВАТ "Ужгородське АТП 12107"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. За 2012 рiк отримала винагороду в сумi 6588,50грн. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2012роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана секретарем Наглядової ради. Загальний стаж роботи- _35 рокiв, попереднє мiсце роботи - зав.дiловиробництвом ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


6.1.1. Посада Член Наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Адрiїв Богдан Євстахович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 066903, 03.01.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1969
6.1.5. Освіта** Вища,Одеська академiя харчових технологiй
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 2
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Приватний пiдприємець
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода Членам Наглядової ради в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2012роцi на загальних зборах акцiонерiв вибраний членом Наглядової ради. Загальний стаж роботи- _18 рокiв, попереднє мiсце роботи - Приватний пiдприємець.


6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Панчик Олександра Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВР, 264382, 24.10.2006, Ужгородським МВ УМВс в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1983
6.1.5. Освіта** Вища, УжНУ,економiчний факультет
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 11
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "ДАР"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. За 2012 рiк отримала винагороду в сумi 6588,50грн Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2010роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана головою Ревiзiйної комiсiї.Загальний стаж роботи- 11 рокiв, попереднє мiсце роботи - головний бухгалтер ТОВ "ДАР".


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попович Михайло Васильович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 708677, 26.06.2000, Пречинським РВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1974
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Адмiнiстратор ринку ВАТ "Ужгородське АТП 12107"
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2010роцi на загальних зборах акцiонерiв був вибраний членом Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи- 20 рокiв, попереднє мiсце роботи - адмiнiстратор ринку ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


6.1.1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Райнiш Стефанiя Степанiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВО, 273770, 24.09.1997, Ужгородським РВ УМВС в ЗО
6.1.4. Рік народження** 1975
6.1.5. Освіта** Середня спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Провiдний бухгалтер ВАТ "Ужгородське АТП 12107".
6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Винагорода Членам Ревiзiйної комiсiї в Товариствi не передбачена. Посадова особа непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. В 2010роцi на загальних зборах акцiонерiв була вибрана членом Ревiзiйної комiсiї. Загальний стаж роботи- 19 рокiв, попереднє мiсце роботи - провiдний бухгалтер ВАТ "Ужгородське АТП 12107".


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ДиректорКозун Володимир IвановичВО, 138427, 16.07.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19992007120.4377200712000
Голова Наглядової радиАндрiїв Андрiй ЄвстаховичВО, 229518, 04.02.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19991569447134.223715694471000
Член Наглядової радиАндрiїв Наталiя МиколаївнаВО, 744989, 18.01.2001, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19991442565631.456914425656000
Член Наглядової радиАндрiїв Влада Микола -ВолодимирiвнаВО, 491529, 07.07.1998, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.19991069657223.325110696572000
Голова ревiзiйної комiсiїПанчик Олександра ПавлiвнаВР, 264382, 24.10.2006, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.199913380.00291338000
Головний бухгалтерЛангазов Людмила IванiвнаВО, 168348, 18.11.1997, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.1999945670.206294567000
Член Наглядової радиАндрiїв Богдан ЄвстфiйовичВО, 066903, 03.01.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.199922292384.86112229238000
Член Наглядової радиПоштак Людмила МиколаївнаВО, 436478, 09.03.1996, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.199930000.00653000000
Секретар Наглядової радиДанюк Iрина IванiвнаВО, 717722, 30.06.2000, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.199920000.00442000000
Член Наглядової радиКозун Андрiй ВолодимировичВР, 269961, 23.11.2006, Ужгородським МВ УМВС в ЗО13.01.199913380.00291338000
Член Ревiзiйної комiсiїПопович Михайло васильовичВО, 708677, 26.06.2000, Перечинським РВ УМВС в ЗО13.01.199930000.00653000000
Член Ревiзiйної комiсiїРайнiш Стефанiя СтепанiвнаВО, 273770, 24.09.1997, Ужгородьким РВ УМВС в ЗО13.01.1999800.000280000
Усього 43351972 94.5341 43351972 0 0 0