АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 14469 22656 1419 1335 15888 23991
будівлі та споруди 6459 6463 0 0 6459 6463
машини та обладнання 91 93 0 0 91 93
транспортні засоби 3909 5270 1419 1335 5328 6605
інші 4010 10830 0 0 4010 10830
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 14469 22656 1419 1335 15888 23991
Опис Крiм основних засобiв на балансi Товариства знаходяться три земельнi дiлянки -1) 3,3га. вартiстю на кiнець року -3274,9тис.грн.; 2) 6,9га.- вартiстю на кiнець року - 7168,8 тис.грн.,3) 0,3га вартiстю на кiнець року- 275,0тис.грн. Вартiсть землi визначена за справедливою вартiстю. Данi земельнi дiлянки було придбано за рахунок коштiв iнвесторiв. Станом на 01.01.2013р. основних фондiв, оформлених в заставу (при отриманнi кредиту) немає. Обмеження в використаннi iнших основних фондiв немає. Переданi в оперативну оренду основнi засоби залишковою вартiстю 4736,0тис.грн.- це нерухоме майно ,торговi мiсця та виробничi площi, якi не використовуються. Взятi в операцiйну оренду 42 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 1905,0тис.грн. (залишкова ввартiсть - 1335,0тис.грн.). Станом на 01.01.13р. зношенiсть власних основних фондiв становить :
-по будiвлях i спорудах -первiсна вартiсть - 9253,0тис.грн.,знос - 2790,0тис.грн ,% зносу - 30,2%,
-по транспортних засобах -первiсна вартiсть - 9057,0тис.грн.,знос - 3787,0тис.грн ,% зносу -41,8%,
- по машинах i обладнанню - первiсна вартiсть - 249,0тис.грн.,знос - 156,0тис.грн ,% зносу - 62,7%,
- по iнших основних засобах - первiсна вартiсть - 277,0тис.грн.,знос - 166,0тис.грн ,% зносу - 59,9%.
Iнвестицiйна робота на пiдприємствi буде i в подальшому направлена на оновлення транспортних засобiв та покращення iнфраструктури на ринку, зокрема планується придбавати у власнiсть орендованi транспортнi засоби.

13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 17413 11887
Статутний капітал (тис.грн.) 11495 11465
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 11495 11465
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована в вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв АТ, схвалених Рiшенням КЦПФР вiд 17.11.2004р. за №488.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного фонду 11495 тис. грн., складають 17413 тис. грн.