АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" - акцiонерне товариство , основною метою якого являється здiйснення пасажирських перевезень автомобiльним транспортом. Автотранспортне пiдприємство було створене в березнi 1945 року, як державне пiдприємтво для надання автотранспортних послуг по перевезенню пасажирiв та вантажiв, на базi якого в 1954 роцi було органiзовано автобусно-таксомоторний парк. З 1964 року пiдприємство почало обслуговувати закордоннi пасажирськi автоперевезення. В серпнi 1998р. державне пiдприємство "Ужгородське АТП 12107"згiдно наказу РВ ФДМУ по Закарпатськiй областi №3/321 вiд 23.07.1998р. було перетворене в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107". З 2006р. на територiї, видiленiй пiдприємству в постiйне землекористування пiд розширення пiдприємства було створено авторечовий ринок, який на сьогоднi являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi. В 2010роцi пiдприємство в вiдповiдностi з Законом "Про акцiонернi товариства" та рiшення загальних зборiв акцiонерiв було перейменоване з Вiдкритого на Публiчне акцiонерне товариство.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство має три структурнi пiдроздiли та допомiжнi обслуговуючi виробництва. Структурнi пiдроздiли створенi по таких видах послуг :
1. Перша автобусна колона (створена в 2010роцi), яка здiйснює мiськi перервезення пасажирiв ,в якiй працює 83чоловiк, 2.Друга автобусна колона, яка здiйснює примiськi, мiжмiськi та мiжнароднi маршрутнi перевезення пасажирiв, та надає автотранспортнi послуги на замовлення фiзичних та юридичних осiб по Українi та за кордоном, в якiй працює 78 чоловiк, 3. Авторечовий ринок, який створений на територiї, видiленiй в свiй час на постiйне землекористування пiд будiвництво нового автопiдприємства, та викупленiй Товариством в 2006роцi. Авторечовий ринок являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi та включає в себе весь спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб, передбачених ринковою дiяльнiстю, на ринку працює 31 чоловiк. Для забезпечення безперебiйної транспортної роботи пiдприємство має велику промзону для технiчного обслуговування , ремонту автотранспорту та надання допомiжних послуг,на базi якої також надаються вiдповiднi послуги iншим перевiзникам. В 2012роцi до пiдприємства було приєднано товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР" шляхом його лiквiдацiї. В вiдповiдностi з Договором про приєднання вiд 30.01.2012р. всi майновi права та зобов'язання ТОВ"ДАР" перейшли до ПАТ "Ужгородське АТП 12107".
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Згiдно пропозицiї акцiонерiв, якi володiють бiльш нiж 10% акцiй товариства, в 2012роцi до товариства було приєднано товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР". В вiдповiдностi з договором про приєднання вiд 30.01.2012р. та передавального акту вiд 11.06.2012р. - всi активи та зобов'язання ТОВ"ДАР" перейшли до ПАТ "Ужгородське АТП 12107".
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) В товариствi встановлено дату переходу на МСФЗ - 01.01.2012р. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi вiвся в вiдповiдностi з вимогами Нацiональних стандартiв БО.
Визначення та амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв.
Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку з врахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням КМУ у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992року. Нарахування амортизацiї основних фондiв та нематерiальних активiв прийнято за прямолiнiйним методом. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується в бухгалтерському облiку за балансовою вартiстю. Оцiнка земельних дiлянок проведена за справедливою вартiстю, в вiдповiдностi до експертних оцiнок, проведених незалежним експертом. Термiни корисного використання необоротнiх активiв визначаються iндивiдуально при їх оприбуткуваннi експертною комiсiєю, враховуючи економiчну доцiльнiсть та мiнiмально можливi термiни, визначенi Податковим кодексом.
Запаси.
Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку прийнято вид запасiв. Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а пального - за методом середньозваженої собiвартостi.. В зв'язку з тим, що майже всi запаси використовуються для здiйснення автоперевезень i знаходяться на складi незначний час, пiдприємство не проводить їх переоцiнки.Незавершеного виробництва на пiдприємствi немає.
До малоцiнних необоротнiх активiв вiдносяться активи з термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 2500грн. Амортизацiя по таких активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi.
Визначення грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi пiдприємства та на рахунках в банку. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту. Пiдприємство має валютнi рахунки в доларах США та Євро для розрахункiв з iноземними партнерами.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Вона включає в себе заборгованiсть за наданi в кредит транспортнi послуги, поточну заборгованiсть за реалiзованi квитки автобусних станцiй та орендну плату за наданi в оренду основнi засоби. Резерв сумнiвних боргiв на протязi 2012року нарховувався абсолютними сумами по тих дебiторах, термiн виникнення яких бiльше 1 року.
Кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть складається в основному за отриманi вiд постачальникiв та вчасно не оплаченi пальне, запчастини та iншi витратнi матерiали, а також iз поточної заборгованостi перед працiвниками по оплатi працi, та по сплатi поточних платежiв i податкiв в бюджет та соцiальнi фонди. Нереальної та простроченої заборгованостi по пiдприємству немає. В 2012роцi на пiдставi передавального акту активiв та зобов'язань вiд ТОВ "ДАР" та трьохстороннього договору переводу боргу, на баланс пiдприємства була зарахована довгострокова кредиторська заборгованiсть перед iноземним партнером в сумi 646,0тис.дол.США з термiном погашення - 31.12.2017року.
Визнання доходу.
Дохiд вiд надання автотранспортних послуг визначається по моменту фактичного виконання послуг за встановленими тарифами ( по маршрутних перевезеннях- на дату реалiзацiї квиткiв на перевезення пасажирiв , по перевезеннях на замовлення юридичних та фiзичних осiб - на дату фактичного виконання замовлення та пiдприсання актiв виконаних робiт). Доходи вiд здачi в оренду майна, надання послуг з передрейсових медоглядiв водiїв та техоглядiв автотранспорту, стоянки автобусiв- визнаються з моменту пiдписання актiв приймання - передачi на виконанi послуги. Iншi доходи (по авторечовому ринку i iн.) , отриманi бюджетнi субвенцiї на покриття збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення визнаються по моменту отримання коштiв на поточнi рахунки в банку та в касу пiдприємства.
Текст аудиторського висновку Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107", (код ЄДРПОУ 03114017, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Радiщева, 2, зареєстроване Виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради 24.07.1998 р.), що додається, яка складається з Балансу станом на 31 грудня 2012 року та вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також з стислого викладу суттєвих принципiв облiкової полiтики та iнших примiток, включаючи iнформацiю, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалi разом - "попередня фiнансова звiтнiсть").
Попередня фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року, була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ). Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) 1 сiчня 2012 року вiдповiдно до положень МСФЗ (IFRS) 1 "Перше використання мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi". За всi звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України. Ця фiнансова звiтнiсть є попередньою фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до МСФЗ.
Попередню фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз використанням описаної у примiтцi концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на застосуваннi вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ".
Ця попередня фiнансова звiтнiсть складена з метою формування iнформацiї, яка буде використана для пiдготовки порiвняльної iнформацiї при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, якi будуть зробленi в разi змiн вимог стандартiв та тлумачень, що будуть використанi при складаннi першої фiнансової звiтностi за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
При складаннi аудиторського висновку (звiту) аудитори керувалися наступним законодавством України, а саме:"Законом України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями;Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" вiд 19.12.2006 р. № 1528; та рiшення вiд 31.01.2008 р. за № 69;Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)" вiд 29.09.2011 р. № 1360;"Роз'ясненням вiд 03.04.2012 р., затвердженi рiшенням № 3 НКЦПФР "Про порядок застосування Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Комiсiї вiд 29.09.2011 N 1360";Вимогою Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства";Вимогою Закону України № 996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України;"Вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за попередню фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання попередньої фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою спецiального призначення, описаною в примiтцi. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що попередня фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
У зв'язку з обмеженням обсягу аудиту ми висловлюємо умовно-позитивну думку.
Характеристика концептуальної основи фiнансової звiтностi ПАТ у 2012 роцi
Як показав аналiз, концептуальною основою попередньої фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2012 р., є бухгалтерськi полiтики, що базуються на вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийнятi управлiнським персоналом щодо стандартiв та iнтерпретацiй, якi, як очiкується, наберуть чинностi, i полiтик, якi, як очiкується, будуть прийнятi на дату пiдготовки управлiнським персоналом першого повного пакету фiнансової звiтностi за МСФЗ за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частинi визначення форми та складу статей фiнансових звiтiв згiдно МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".Враховуючи особливостi складання фiнансової звiтностi перехiдного звiтного перiоду, а саме: вимоги регулюючих органiв щодо формату фiнансових звiтiв за 2012 рiк (за П(С)БО) i певну невiдповiднiсть такого формату вимогам МСФЗ, вважаємо, що застосована концептуальна основа попередньої фiнансової звiтностi ПАТ за 2012 рiк є концептуальною основою спецiального призначення (дотримання вимог).
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Звертаємо увагу на те, що фiнансова звiтнiсть Товариства складено за формами встановленими Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку:"П(С)БО 2 "Баланс";"П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати";"П(С)БО 4 "Звiт про рух грошових коштiв";"П(С)БО 5 "Звiт про власний капiтал",якi затвердженi наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999 р. № 87, з урахуванням норм мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi якi застосовуються на початковiй стадiї пiдготовки цiєї звiтностi щодо звiтних перiодiв, якi закiнчуються 31.12.2012 р.
Товариство станом на 31.12.2012 р. знаходиться у станi переходу на МСФЗ, i ця обставина дає пiдстави для ствердження про те, що показники фiнансової звiтностi на 31.12.2012 р. не в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам МСФЗ станом на кiнець перiоду, за який вперше складатиметься фiнансова звiтнiсть за МСФЗ - 31.12.2013 р.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" станом на 31.12.2012 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи спецiального призначення, описаної в примiтцi до фiнансового звiту ПАТ за 2012 рiк, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть чинними, та облiкових полiтик, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Попередню фiнансову звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" було складено в процесi змiни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" може бути не прийнятною для iнших цiлей.
Цей аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) може бути представлено вiдповiдним органам Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Цей роздiл аудиторського висновку пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 р. № 1360.
Проведений аудит надає можливiсть навести бiльш детальну iнформацiю щодо емiтента цiнних паперiв (Товариства, що перевiрялось) та щодо розкриття iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, доходи та витрати Товариства.
Основнi вiдомостi про ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"
Повне найменування -Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107";Органiзацiйно-правова форма -Акцiонерне товариство;Тип Товариства -Публiчне; Код за ЄДРПОУ- 03114017; Мiсцезнаходження - 88018, Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Радiщева, 2 ;Дата реєстрацiї- 24.07.1998 р. Виконавчим комiтетом Ужгородської мiської ради ;Дата внесення змiн до установчих документiв - 04.06.2004 р. розпорядженням Голови Ужгородської мiської Ради народних депутатiв, запис у ЖЗЮ № 0803; 20.06.2008 р. № 13241050006000789 - нова редакцiя Статуту, згiдно якого приведена у вiдповiднiсть до ЗУ "Про акцiонернi товариства"; 18.05.2010 р. № 13241050008000789; 26.06.2012 р. - нова редакцiя Статуту, зареєстрована Державним реєстратором за № 13241050012000789; Телефон-факс - (03122)22583; Найменування банку, в якому вiдкритий поточний рахунок -ПАТ "Укрексiмбанк" м. Ужгород; Поточний рахунок в нацiональнiй валютi -26004001060573; МФО 312226; Види дiяльностi за КВЕД-49.31 Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення; 49.39 Iнший пасажирський наземний транспорт; 82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг; 36.00 Забiр, очищення та постачання води; 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна ;Зберiгачi цiнних паперiв- ПАТ "Промiнвестбанк"; Середня кiлькiсть працiвникiв- 256; Кiлькiсть акцiонерiв - 1139; Останнi збори акцiонерiв - 25.04.2012 р. Протокол № 10/2012; Директор Козун Володимир Iванович; Головний бухгалтер- Лангазов Людмила Iванiвна
Кiлькiсть учасникiв: Засновником акцiонерного Товариства є держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України в Закарпатськiй областi та трудовий колектив пiдприємства.
Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:" Статутнi документи; "Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк; " Головна книга за 2012 рiк; "Регiстри аналiтичного та синтетичного облiку за 2012 рiк.Перевiрка проводилась вибiрковим методом.
За результатами перевiрки аудитори вважають за необхiдне зазначити наступне:
Фiнансова звiтнiсть за 2012 рiк складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку:
" МСФЗ 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";" МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi";" МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв";" МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки";" МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду";
Облiкова полiтика по ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" була затверджена наказом по Товариству № 1 вiд 12 лютого 2012 р.
Аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Нами були виконанi процедури, якi об?рунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi.
Фiнансовi звiти Товариства мiстять статтi, склад i змiст яких визначено вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть щодо принципiв її пiдготовки, визнання i розкриття її елементiв в цiлому вiдповiдає вимогам МСФЗ, МСБО та обраної облiкової полiтики. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функцiонування в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Вiдображенi у фiнансовiй звiтностi суми активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi в цiлому вiдповiдають даним бухгалтерського облiку, справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Товариства згiдно з визначеною Концептуальною основою.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника.
Форма ведення бухгалтерського облiку - журнально-ордерна.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВIВ ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"
Облiк основних засобiв та нематерiальних активiв.: При аналiзi активiв Товариства за звiтний перiод спостерiгається їх збiльшення на 10541,0 тис. грн., в структурi активiв необоротнi активи займають 87,08 %, це говорить про досить низьку мобiльнiсть майна Товариства. Вiдображення надходження, вибуття основних засобiв вiдповiдає Стандарту 16 "Основнi засоби". Пiдприємство має на балансi власнi основнi засоби. Перед складанням рiчної попередньої фiнансової звiтностi було проведено iнвентаризацiю основних засобiв станом на 01.11.2012 р. (наказ № 82 вiд 11.10.2012 р.).
Станом на 31.12.2012 року первiсна вартiсть основних засобiв становила - 29795,0 тис. грн. в тому числi: -Земельнi дiлянки - 10718,0 тис. грн., Iнвестицiйна нерухомiсть - 4736,0 тис. грн., - Будинки, споруди - 4517,0 тис. грн.,- Машини та обладнання - 249,0 тис. грн., -Транспортнi засоби - 9057,0 тис. грн., - Iнструменти, прилади - 142,0 тис. грн., - Iншi основнi засоби - 135,0 тис. грн. ,-Малоцiннi необоротнi активи - 241,0 тис. грн.
Коефiцiєнт зносу основних засобiв дорiвнює 37,42 %. Такий рiвень зносу свiдчить про те, що основнi засоби на пiдприємствi знаходяться у нормальному станi.
Пiдприємство застосовувало норми i методи нарахування амортизацiї основних засобiв передбаченi прямолiнiйним методом.
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 38 "Нематерiальнi активи". Первiсна вартiсть нематерiальних активiв збiльшилась за 2012 рiк на 17,0 тис. грн. та станом на 31.12.2012 р. складає 87,0 тис. грн.
Облiк фiнансових iнвестицiй : Станом на 31.12.2012 року на балансових рахунках пiдприємства фiнансових вкладень у статутнi капiтали iнших пiдприємств не рахується. Купiвля, продаж цiнних паперiв iнших пiдприємств за звiтний перiод не вiдбувалась.
Облiк оборотних активiв та розрахункiв: Вартiсть оборотних активiв Товариства збiльшилася за звiтний перiод на 2350,0 тис. грн., в основному за рахунок зменшення грошових коштiв.
Аналiз структури оборотних активiв : ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"
Найменування статей На 31.12.2011 р. На 31.12.2012 р. Змiни
Абсолютна величина Частка в оборотних Абсолютна величина Частка в оборотних В абсолютнiй в структурi
(тис. грн.) активах (%) (тис.грн.) активах (%) величинi(тис.грн.) (%)
Запаси 215 21,18 229 6,81 + 14 - 14,37
Дебiторська заборгованiсть 713 70,25 2998 89,09 + 2285 + 18,84
Грошовi кошти i їх еквiваленти 87 8,57 138 4,10 + 51 - 4,47
Всього 1015 100 3365 100 2350 -

З проведеного аналiзу структури оборотних активiв за звiтний перiод спостерiгається:"зменшення питомої ваги грошових коштiв на 4,47 %, при ростi абсолютної величини на 51,0 тис. грн.; " зменшення питомої ваги запасiв на 14,37 %, при ростi абсолютної величини на 14,0 тис. грн.; "збiльшення питомої ваги дебiторської заборгованостi на 18,84 %.

Найбiльшу питому вагу в структурi оборотних активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. займає дебiторська заборгованiсть - 89,09 % в основному за розрахунками з бюджетом - 2181,0 тис. грн. (ПДВ).Визнання та первiсна оцiнка придбання, вибуття запасiв протягом звiтного перiоду, оцiнка запасiв на дату балансу проводилася у вiдповiдностi з вимогами МСБО 2 "Запаси". Придбання запасiв ведеться по первiснiй вартостi, вибуття за методом середньо зважувальної собiвартостi запасiв.Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi була проведена iнвентаризацiя запасiв.Станом на 31.12.2012 р. у Балансi вiдображено вартiсть запасiв у сумi 229,0 тис. грн. в тому числi:" сировина, матерiали - 39,0 тис. грн.;" паливо - 36,0 тис. грн.;"запаснi частини - 154,0 тис. грн. Облiк розрахункiв з дебiторами ведеться вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".Станом на 31.12.2012 року було проведено iнвентаризацiю сум дебiторської заборгованостi.У балансi сума дебiторської заборгованостi рахується за первiсною вартiстю та складає 2998,0 тис. грн.
в тому числi: - за товари, роботи, послуги - 502,0 тис. грн.;- розрахунки з бюджетом - 2181,0 тис. грн.,- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 190,0 тис. грн.,-за виданими авансами - 125,0 тис. грн.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107", вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ПАТ "УЖГОРОДСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 12107"
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюється вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи", МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".Станом на 31.12.2012 р. було проведено iнвентаризацiю кредиторської заборгованостi.Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2012 р. складає 7532,0 тис. грн., а саме:- довгостроковi кредити банку - 2490,0 тис. грн.(Договiр кредитної лiнiї № ВКЛ-2004892 вiд 08.06.2012 р., укладений з ПАТ "Дельта Банк", термiн повернення 19.06.2016 року),- iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть - 5042,0 тис. грн. (Заборгованiсть перед ТОВ "Montery Export Europe LL", з вiдстрочкою платежу на 5 рокiв).
Слiд вiдмiтити, що Товариство не створює резерв вiдпусток, як того вимагає МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" для забезпечення виплат персоналу, тобто вiдпускних у майбутнiх перiодах. Поточна заборгованiсть за звiтний перiод зменшилась на 705,0 тис. грн. i станом на 31.12.2012 р. дорiвнює 1097,0 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами зобов'язань подано в фiнансовiй звiтностi ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" вiдповiдно до встановлених вимог чинного законодавства України.
Облiк iпотечних облiгацiй: Iпотечних облiгацiй Товариство не випускало, а також зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами немає.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"
Змiст статей Балансу щодо власного капiталу, Товариства вiдповiдає вимогам МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi". Станом на 31.12.2012 р. власний капiтал складає 17413,0 тис. грн., в тому числi:" статутний капiтал - 11495,0 тис. грн.;"додатковий капiтал - 6804,0 тис. грн., дооцiнка земельної дiлянки;" непокритий збиток - 886,0 тис. грн. На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вимог МФСЗ "Фiнасовi iнструменти: розкриття" та МФСЗ № 9 "Фiнансовi iнструменти".
ВIДПОВIДНIСТЬ ВАРТОСТI ЧИСТИХ АКТИВIВ ВИМОГАМ ЗАКОНОДАВСТВА
Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства станом на 31.12.2012 р. становить 17413,0 тис. грн., та вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV.
IНФОРМАЦIЯ ПРО СПЛАТУ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ СТАТУТНОГО ФОНДУ (КАПIТАЛУ) У ВСТАНОВЛЕНI ЗАКОНОДАВСТВОМ ТЕРМIНИ
Статутний капiтал Товариства становить 11494627,00 грн., який подiлено на 45978508 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна.
Статутний капiтал товариства на звiтну дату повнiстю сплачений. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулись 15 березня 2012 року була затверджена нова редакцiя Статуту в частинi збiльшення розмiру статутного капiталу за рахунок приєднання Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДАР", код ЄДРПОУ 32215960, документ, який пiдтверджує сплату додаткового внеску - Передавальний акт активiв та зобов'язань вiд ТОВ "ДАР" до ПАТ "Ужгородське АТП 12107" в вiдповiдностi до Договору про приєднання вiд 11 червня 1012 року. Таким чином пiсля приєднання Статутний капiтал ПАТ "Ужгородське АТП 12107" складає - 11494627,00 грн., та розподiлений на 45978508 шт. простих iменних акцiй. Але, станом на 31.12.2012 р. випуск акцiй не зареєстровано.
Розмiщення простих iменних акцiй станом на 31.12.2012 р. зареєстровано:- юридичнi особи - 1 власник, який володiє 5664 акцiями на суму 1416,00 грн., що складає 0,0124 % Статутного капiталу.,- фiзичнi особи - 1138 власникiв, якi володiють 45852844 акцiями на суму 11463211,00 грн., що складає 99,9876 % Статутного капiталу.Випуск акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" зареєстровано 07.09.2010 року за № 25/07/1/10 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України.Товариство випускає цiннi папери у виглядi простих iменних акцiй в бездокументарнiй формi з видачею глобального сертифiкату на випуск акцiй вiд 16.08.2010 р.,Нацiональним депозитарiєм України 16.08.2010р. ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" внесено до реєстру кодiв цiнних папервi з присвоєнням коду (ISIN) - UA 4000081541.
Iнший додатковий капiтал вiдображений в фiнансовiй звiтностi правильно. В бухгалтерському облiку на звiтну дату розмiр Статутного капiталу вiдображено правильно.Стан корпоративного управлiння, Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.
Статутом Товариства передбачено наступнi органи управлiння:"Вищий орган Товариства - загальнi збори акцiонерiв;" Рада Товариства - Наглядова рада;
"Виконавчий орган - Дирекцiя.,В Товариствi протягом 2012 року служба внутрiшнього аудиту не була створена.
Аналiз показникiв фiнансового стану: Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї:
- баланс Товариства станом на 31.12.2012 р. (форма №1); - звiт про фiнансовi результати Товариства за 2012 рiк (форма №2);
ЛIКВIДНIСТЬ ПIДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
Пiд час аналiзу фiнансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефiцiєнтiв:
№ п/п Показники Значення показника станом на Норматив
На 31.12.2011 р. На 31.12.2012 р.
I. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi 0,048 0,126 0,25-0,5
2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,44 2,86 0,6-0,8
3. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) 0,56 3,07 1,0-2,0
II. Аналiз фiнансової стiйкостi пiдприємства
4. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi 0,79 0,67 0,25-0,5
5. Коефiцiєнт структури капiталу 0,27 0,50 0,5-1,0
6. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами -0,44 2,07 Бiльше 0,1
7. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу -0,06 0,13 Збiльшення
III. Аналiз дiлової активностi пiдприємства
8. Коефiцiєнт оборотностi активiв 0,93 0,78 Збiльшення
9. Коефiцiєнт оборотностi дебiторської заборгованостi 16,52 8,74 Збiльшення
10 Термiн погашення дебiторської заборгованостi 22 42 Збiльшення
12 Коефiцiєнт оборотностi кредиторської заборгованостi 11,24 11,18 Збiльшення
13 Термiн погашення кредиторської заборгованостi 32 33 Зменшення
У формулах розрахунку використанi умовнi позначення:
Ф1 - баланс, Ф2 - звiт про фiнансовий результат.
З аналiзу лiквiдностi пiдприємства бачимо, що воно має можливiсть погасити свою заборгованiсть за умови погашення дебiторської заборгованостi.
Чистий оборотний капiтал дорiвнює: 3365,0 - 1097,0 = 2268,0 тис. грн. це свiдчить про те, що пiдприємство здатне сплатити поточнi борги, забезпечене власними оборотними засобами та має у своєму розпорядженнi фiнансовi результати для розширення дiяльностi.
На основi економiчного аналiзу фiнансового стану Товариства можна зробити вiдповiднi висновки:
- показники фiнансової стiйкостi вiдповiдають рекомендованим показникам, залученi кошти складають 50 % вiд власних коштiв
- погiршується дiлова активнiсть фiнансового стану Товариства, зменшується оборотнiсть активiв.
Облiк доходiв i фiнансових результатiв
Визнання доходiв у бухгалтерському облiку вiдображається в момент збiльшення активiв або зменшення зобов'язань згiдно критерiїв визнання доходiв МСБО 18 "Дохiд".В рядку 010 "Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї" "Звiту про фiнансовi результати" за 2012 рiк вiдображено дохiд вiд реалiзацiї товарiв послуг в сумi 19341,0 тис. грн. Збиток пiдприємства за звiтний перiод склав 1635,0 тис. грн.Наростаючим пiдсумком з початку дiяльностi пiдприємства непокритий збиток дорiвнює 886,0 тис. грн.
Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам нацiональних нормативних документiв та коректнiсть процедур iз трансформацiї
Товариством здiйснено трансформацiю фiнансової звiтностi, складеної за нацiональними П(С)БО, у звiтнiсть, формат i змiст якої вiдповiдає вимогам МСФЗ.
Процедури коригування показникiв звiту за 2012 рiк включали: вибiр облiкової полiтики i формату фiнансової звiтностi з урахуванням вимог МСФЗ; коригування показникiв звiтностi для забезпечення подання iнформацiї у повнiй вiдповiдностi з МСФЗ.Враховуючи те, що фiнансова звiтнiсть Товариства буде складатися за МСФЗ вперше за 2013 рiк, датою переходу на МСФЗ Товариством обрано 01 сiчня 2012 року.
Виходячи з цього, здiйснено ретроспективний перерахунок:
- залишкiв на 01.01.2012 р., - залишкiв на 31.12.2012 р., а також - фiнансових результатiв за 2012 рiк.Товариством використовуються МСФЗ, якi дiяли на 31.12.2012 р. Дана фiнансова звiтнiсть Товариства була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi прийнятi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (далi - РМСБО), та Тлумачень, якi були випущеннi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (далi - КТМФЗ).
Оскiльки датою переходу Товариства на МСФЗ є 01.01.2012 р., першим комплектом фiнансової звiтностi, який має повнiстю вiдповiдати вимогам МСФЗ, буде фiнансова звiтнiсть за перiод, що завершиться 31 грудня 2013 року. Вiдповiдно буде використано редакцiю МСФЗ станом на 31.12.2013р.
Товариство станом на 31.12.2012р. знаходиться у станi переходу на МСФЗ.
Висловлення думки щодо iншої iнформацiї, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 1360 вiд 29.09.2011 р.
Аналiз показав, що суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (враховано вимоги МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.
Особлива iнформацiя
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006 Р. №3480-IV
№ п/п Перелiк подiй, що могли вплинути на фiнансово-господарський стан ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" Вiдомостi про наявнiсть подiй у звiтному перiодi: 1 Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу- не було;2 Прийняття рiшення про викуп власних акцiй-не було;3 Факти лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондовiй бiржi -не було; 4 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активiв емiтента.- не було, 5 Вiдбулася змiна складу посадових осiб Протокол Загальних зборiв № 14 вiд 15.03.2012 р.,6 Змiна власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй - не було, 7 Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв -не було;
8 Рiшення вищого органу емiтента про змiни розмiру статутного капiталу -не було; 9 Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю - не було; 10 Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента - не було.
Виконання значних правочинiв : В ходi аудиту встановлено, що за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року вчинення значних правочинiв (на суму десять i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства) не здiйснювалося.
Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (згiдно з положеннями МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2012-й рiк не виявлено.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
"Аудиторська фiрма "АУДИТ"; "Свiдоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi затверджене Рiшенням Аудиторської палати України №98 вiд 26 сiчня 2001 року, термiн дiї до 04 листопада 2015 року; "Свiдоцтво Аудиторської палати України про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0001 вiд 24.09.2009 р.;"89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1;"тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр на проведення аудиту вiд 29.03.2013 р. № 21; Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: Аудит проведений в перiод з 01.04.2013 р. по 12.04.2013 р.
Директор ПП "Аудит", Аудитор Юлiя Кiлару 12.04.2013 р.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний дохiд пiдприємство отримує вiд пасажирських автоперевезень. Його частка в загальному складi доходiв становила в % :
в 2008р. - 52,8%
в 2009р. - 54,6%
в 2010р. - 62,0%
в 2011р. - 77,3%
в 2012р. - 78,5%
Iншi доходи по пiдприємству за 2012р. становили :
- вiд оренди примiщень та торгових мiсць i iнших ринкових послуг - 20,3%,
-- вiд реалiзацiї iнших послуг - 1,2%.
Перспективами для збiльшення доходiв та розвитку пiдприємства є розвиток, мiжмiських та мiжнародних, в тому числi туристичних перевезень; розвиток мiських та примiських перевезень пасажирiв автобусами великої мiсткостi; введення нового сервiсного обслуговування приватного автотранспорту та розширення послуг по передрейсовому обслуговуваннi та технiчних оглядах автотранспорту iнших перевiзникiв; розширення спектру послуг на ринку.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з її господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi останнiх 5 рокiв Товариством придбано 1 земельну дiлянку вартiстю 275,0тис.грн.. Всього пiдприємство має у власностi 3 земельнi дiлянки загальною площею-10,5га. по вартостi придбання -3914,0тис.грн.Придбання було проведено за рахунок внескiв iнвесторiв. В вiдповiднiстю з олiковою полiтикою пiдприємства та незалежною експертною оцiнкою - в 2012роцi було проведено дооцiнку вартостi земельних дiлянок до справедливої вартостi на суму 6804,3 тис.грн.Також за цей перiод проведено реконструкцiю дороги на суму 396,8тис.грн., будiвельнi роботи по спорудженню пiшохiдних проходiв та проїздiв, спорудження проходiв з брукiвки на ринку, капiтальному ремонту комунiкацiй ( в тому числi газифiкацiю )як на ринку, так i на промисловiй базi, капiтальний ремонт та модернiзацiю iснуючих будiвель та споруд. Цi роботи фiнансувались як за рахунок внескiв iнвесторiв, так i за рахунок власних доходiв пiдприємства. Також було придбано 40 автобусiв та переобладнано 8 дiючих мiкроавтобусiв.Загальна вартiсть придбання та модернiзацiї транспортних засобiв становить 5971,0 тис.грн. за рахунок кредитних коштiв, внескiв iнвесторiв та власних обiгових коштiв пiдприємства. Всього за 5 останнiх рокiв було придбано, споруджено та проведено реконструкцiю основних засобiв на загальну суму 10257,5тис.грн. В 2012р. було придбано 2 туристичнi автобуси вартiстю 2234,2тис.грн. Також було проведено ремонт та переобладнання офiсних примiщень та iнвестицiйної нерухомостi на суму 322,0тис.грн. та придбано машин та обладнання на суму 61,0тис.грн. Джерелом фiнансування даного придбання, ремонтiв та переобладнання є власнi кошти пiдприємства.
В подальшому Товариство планує придбати новi автобуси для мiжмiських , мiжнародних та туристичних перевезень великої мiсткостi i продовжити роботи по покращенню iнфраструктури ринку, використовуючи як кредитнi так i власнi кошти.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2012р. становить 25059,00 тис.грн, сума зносу - 5784,0тис.грн., залишкова вартiсть - 19275,0тис.грн.; iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно : 4736,0тис.грн., 1355,0тис.грн., та залишкова вартiсть- 3381,0тис.грн. Зношенiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi в цiлому становить 24,0% в порiвняннi з 29,4% на 31.12.2011р. та 34,2% станом на 31.12.2008р. За останнi роки дiяльнiсть пiдприємства направлена на оновлення основних засобiв, що зумовить збiльшення прибутковостi в майбутньому. В основному оновленню пiдлягають транспортнi засоби (зношенiсть на 31.12.12р. становить 41,8% проти 66,9% станом на 31.12.08р.) та основнi фонди (будiвлi та споруди) для обслуговування ринку . Всi основнi засоби знаходяться в м.Ужгородi на двох базах пiдприємства- авторечовому ринку та промисловiй базi. Пiдприємство оренує 42 автобуси для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 1905,0тис.грн.. В майбутньому iнвестицiйна полiтика пiдприємства буде направлена на придбання нових транспортних засобiв та покращенням iнфраструктури на ринку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними замовниками на послуги пiдприємства є населення, тому рiвень доходiв на пiдприємствi в значнiй мiрi залежить вiд його платоспроможностi.
Основними полiтичними факторами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є вiзовий режим з країнами близького зарубiжжя, якi граничать з Закарпатською областю, що значно зменшує пасажиропотiк на мiжнародних перевезеннях, як рейсових, так i по замовленню юридичних та фiзичних осiб.
Фiнансово-економiчними факторами, якi впливають на результати дiяльностi пiдприємства є значне подорожчання витратних матерiалiв на перевезення, зокрема пального, автошин, запасних частин , пiдвищення мiнiмального розмiру заробiтної плати при майже незмiнних тарифах на перевезення. Недобросовiсна конкуренцiя з боку приватних перевiзникiв, якi мають значно нижче податкове навантаження теж значно впливає на зменшення дохiдностi пiдприємства.
Важливим виробничо - технiчним фактором є значний рiвень зношеностi рухомого складу , що зумовлює великi витрати на ремонт та пiдтримання транспорту в робочому станi.
Важливим соцiальним фактором є недостатня компенсацiя державою збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення .
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2012р. пiдприємством було сплачено 7,0тис.грн. штрафiв по результатах перевiрок Державної iподаткової iнспекцiї в м.Ужгородi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємстав проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. На придбання та спорудження основних засобiв в основному залучаються кошти iнвесторiв та частково - власнi обiговi кошти. Для забезпечення безперебiйної роботи пiдприємству достатньо власних оборотнiх коштiв , а iнвестицiї необхiднi для оновлення основних засобiв та забезпечення економiчної стратегiї пiдприємства.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених i не виконаних договорiв пiдприємство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для покращення дохiдностi вiд здiйснення автоперевезень планується проводити роботу для збiльшення перевезень по замовленню фiзичних та юридичних осiб ; придбання для цiєї мети нових автобусiв та залучення наявного автотранспорту iнших перевiзникiв через оперативну оренду; проводити роботу по збiльшенню рентабельностi закордонних перевезень.
Планується проводити роботу по покращенню благоустрою територiї на авторечовому ринку та збiльшити спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб на ринку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік Дослiдження та розробки на протязi 2012 року на пiдприємствi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В 2012 роцi Товариство судових справ, однiєю iз сторiн яких воно б виступало - не мало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iстотна iнформацiя для iнвесторiв вiдсутня.