АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2012 рік

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07.07.200813/07/1/07Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста документарна іменнаДокументарні іменні0.25258585086464627100
На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №06/07/1/06 вiд 14.06.2006р. на 20722108 простих iменних акцiй на суму 5180527грн.
07.09.201025/07/1/10-ТДержавна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.2520000000500000077.3
Тимчасове Свiдоцтво видане на емiсiю п'ятого додаткового випуску акцiй, та пiсля затвердження пiдписки на акцiї загальними зборами акцiонерiв, внесенням змiн до Статуту Товариства та подання звiту про результати пiдписки на акцiї буде замiнено на постiйне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй.
22.06.201010/07/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25258585086464627100
На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №13/07/1/07 вiд 07.07.2008р. на 25858508 простих iменних акцiй на суму 6464627,00грн. з документарною формою iснування.
07.09.201025/07/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВUA4000081541Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.254585850811464627100
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , реєстрацiйний номер №25/07/1/10 , дата реєстрацiї 07.09.2010р. було отримано 05.07.2011р. Свiдоцтво вiд 22 червня 2010року, реєстрацiйний №10/07/1/10, дата видачi 22 червня 2010року та тимчасове свiдоцтво вiд 07 вересня 2010року, реєстрацiйний №25/07/1/10-Т, видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть.

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)

11.2.1. Процентні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Процентна ставка за облігаціями (у відсотках) Термін виплати процентів Сума виплачених процентів за звітний період (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.2. Дисконтні облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Номінальна вартість (грн.) Кількість у випуску (штук) Форма існування та форма випуску Загальна номінальна вартість (грн.) Найменування товару (послуги), під який здійснено випуск Дата погашення облігацій
1 2 3 4 5 6 7 8 9
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3. Інформація про інші цінні папери

11.3.1. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (випуск яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій,іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)

Дата реєстрації випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску (грн.) Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.) Умови обігу та погашення
1 2 3 4 5
д/нд/нд/нд/нд/н
д/н

11.3.2. Інформація про похідні цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Вид похідних цінних паперів Різновид похідних цінних паперів Серія Строк розміщення Строк дії Строк (термін) виконання Кількість похідних цінних паперів у випуску (шт.) Обсяг випуску (грн.) Характерристика базового активу
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
д/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/нд/н