АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Андрiїв Андрiй Євстахович ВО № 229518, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 04.02.1997 13.01.1999 15 694 471 34.22370000000 15 694 471 0 0 0
Андрiїв Влада Микола-Володимрiвна ВО № 491529, виданий Ужгородським МВ УМВС в ЗО 07.07.1998 13.01.1999 10 696 572 23.32510000000 10 696 572 0 0 0
Андрiїв Наталiя Миколаївна ВО № 744989, виданий Ужгородський МВ УМВС в ЗО 18.01.2001 13.01.1999 14 425 656 31.45690000000 14 425 656 0 0 0
Усього  40 816 699 89.0057000 40 816 699 0 0 0