АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про збори акціонерів

Інформація про загальні збори акціонерів

чергові
29.04.2011
92.2600000
1. Обрання голови та секретаря зборiв, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв. 2.Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2010 рiк, основнi напрямки дiяльностi товариства у поточному роцi. 3. Звiт Наглядової ради за 2010 рiк.
4.Звiт ревiзiйної комiсiї за 2010 рiк. 5.Затвердження рiчного звiту товариства та основних напрямкiв роботи товариства у 2011 роцi,звiту наглядової ради, висновку ревiзiйної комiсiї, затвердження розподiлу прибуткiв (збиткiв) товариства. 6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiтiв наглядової ради, ревiзiйної комiсiї та директора товариства. 7. Затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй. 8. Внесення змiн до статуту товариства та прийняття його в новiй редакцiї. 
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.