АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

Інформація про рейтингове агентство
 

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв на пiдприємствi в 2011р. становила 237 чол. в порiвняннi з 126 чол.за 2010р. Збiльшення середньооблiкової чисельностi пов'язане iз збiльшенням обсягiв автоперевезень (в першу чергу в мiському сполученнi) i ,вiдповiдно, збiльшення чисельностi працiвникiв. Станом на 31.12.2011р. облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв становила 232чол. Крiм того, в 2011р. на пiдприємствi працювало 11 чол. сумiсникiв. Фонд оплати працi в 2011р. становив 3205,9 тис.грн. проти 1663,9тис.грн. за 2010р.; фонд вiдпрацьованого робочого часу - вiдповiдно 373309людино-годин в 2010роцi проти 200670 людино-годин в 2010роцi. Крiм того, пiдприємство збiльшувало погодиннi тарифнi ставки працiвникiв у зв'язку iз збiльшенням розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати. На пiдприємствi постiйно проводиться перепiдготовка водiїв по БР, навчання по охоронi працi, перепiдготовка водiїв по мiжнародних перевезеннях.

Інформація про дивіденди
за звітний період за період попередній звітному
за простими за привілей-ми за простими за привілей-ми
Примітки: