АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Повноваження органів та осіб

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
    Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
 1 Члени правління/директор Так  Ні  Ні 
 2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
 3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
 4 Юридичний відділ/юрист Ні  Ні  Ні 
 5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
 6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
 7 Секретар спостережної ради Ні  Так  Ні 
 8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) Ні  Ні  Ні 
 9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
 10 Інша посадова особа:Правлiння на пiдприємствi вiдсутнє -виконавчим органом є директор. Ні  Ні  Ні 

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
  Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Так  Ні  Ні 
Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Так  Так  Ні 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Так  Ні  Ні 

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так