АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Козун Володимир Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
24.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємтсво 12107"
    Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03114017
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район дIн
     Поштовий індекс 88018
     Населений пункт м.Ужгород
     Вулиця, будинок вул.Радiщева,2
     Міжміський код, телефон та факс 0312663307, 0312222583
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2012
    Річна інформація опублікована у 78 Бюлетень "Цiннi папери України" 27.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація atp-12107.pat.ua 27.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)