АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Баланс

АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
Залишкова вартість 010 3016
Первісна вартість 011 7070
Накопичена амортизація 012 4054
Незавершене будівництво 020 00
Основні засоби:    
Залишкова вартість 030 1058511110
Первісна вартість 031 1465315945
Знос 032 40684835
Довгострокові біологічні активи:    
справедлива (залишкова) вартість 035 00
первісна вартість 036 00
накопичена амортизація 037 00
Довгострокові фінансові інвестиції:    
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 00
інші фінансові інвестиції 045 11
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 00
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 34813359
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 45514551
Знос інвестиційної нерухом 057 10701192
Відстрочені податкові активи 060 00
Гудвіл 065 00
Інші необоротні активи 070 00
Усього за розділом І 080 1409714486
II. Оборотні активи    
Запаси:    
виробничі запаси 100 239215
поточні біологічні активи 110 00
незавершене виробництво 120 00
готова продукція 130 00
Товари 140 00
Векселі одержані 150 00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
чиста реалізаційна вартість 160 327431
первісна вартість 161 327431
резерв сумнівних боргів 162 00
Дебіторська заборгованість за розрахунками:    
з бюджетом 170 5701
за виданими авансами 180 79201
з нарахованих доходів 190 00
із внутрішніх розрахунків 200 00
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 319
Поточні фінансові інвестиції 220 00
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
в національній валюті 230 5387
у т. ч. в касі 231 1310
в іноземній валюті 240 00
Інші оборотні активи 250 5066
Усього за розділом ІІ 260 13211020
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 2049
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 00
Баланс 280 1543815555

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
І. Власний капітал    
Статутний капітал 300 646511465
Пайовий капітал 310 00
Додатково вкладений капітал 320 50000
Інший додатковий капітал 330 24272427
Резервний капітал 340 101101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -1469-2106
Неоплачений капітал 360 00
Вилучений капітал 370 00
Усього за розділом І 380 1252411887
ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 00
Інші забезпечення 410 381381
Сума страхових резервів 415 00
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 00
Цільове фінансування 420 00
Усього за розділом ІІ 430 381381
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 00
Довгострокові фінансові зобов'язання 450 17751485
Відстрочені податкові зобов'язання 460 00
Інші довгострокові зобов'язання 470 00
Усього за розділом ІІІ 480 17751485
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 00
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 00
Векселі видані 520 00
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2611192
Поточні зобов'язання за розрахунками:    
з одержаних авансів 540 6661
з бюджетом 550 120163
з позабюджетних платежів 560 00
зі страхування 570 7491
з оплати праці 580 151194
з учасниками 590 00
із внутрішніх розрахунків 600 00
Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 00
Інші поточні зобов'язання 610 86101
Усього за розділом IV 620 7581802
V. Доходи майбутніх періодів 630 00
Баланс 640 1543815555


ПІБ керівника
ПІБ головного бухгалтера
Примітки:
В 2011роцi пiдприємство збiльшило статутний капiтал на 5000,0тис.грн. згiдно рашення загальних зборiв акцiонерiв, протокол №13 вiд 29.04.2011р. На протязi року пiдприємством було придбано основнi засоби загальною вартiстю 1160,5тис.грн.(в т.ч.19 автобусiв на суму 1160,5тис.грн.). Автобуси було придбано з вiдстрочкою платежу, тому кредиторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. збiльшилась на 931,0тис.грн. На протязi року було повнiстю погашено довгострокову позику вiд ТОВ"АНIТА" в сумi 290,0тис.грн. Станом на 31.12.2011р. залишилась не погашеною довгострокова поворотна фiнансова допомога вiд ТОВ"ДАР" на суму 1485,0 тис.грн. з термiном погашення -2015р. В складi iнвестицiйної нерухомостi рахуються будiвлi, переданi в оперативну оренду. Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначена по балансовiй вартостi. Витрати майбутнiх перiодiв складаються з страхових платежiв по обов'язковому страхуванню цивiльної вiдповiдальностi транспортних засобiв на 2011-2012р.р.