АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
  0.000  0.000   
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
  0.000  0.000000000000   
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
  0.000  X  
Податкові зобов'язання X 163.000  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 1485.000  X X
Інші зобов'язання X 1639.000  X X
Усього зобов'язань X 3287.000  X X


Опис: Податковi зобов'язання складаються з поточної заборгованостi перед бюджетом по нархованих податках та зборах за грудень та 4 квартал 2011року.,Простроченої заборгованостi перед бюджетом пiдприємство не має. Товариство має заборгованiсть по поворотнiй фiнансовiй позицi вiд в сумi 1485,0тис.грн. з термiном погашення 01.07.2015р. Позика була використана на придбання транспортних засобiв. Iншi зобов'язання- це поточна заборгованiсть : перед працiвниками пiдприємства по оплатi працi- 194,0тис.грн, перед соцiальними фондами- 91,0тис.грн., отриманi аванси вiд замовникiв послуг- 61,0тис.грн , за товари,роботи,послуги та необоротнi активи - 1192,0тис.грн. та iнша заборгованiсть - 101,0тис.грн.