АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про основні засоби та чисті активи

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення:  14066.000  14469.000   1788.000  1419.000  15854.000   15888.000
  - будівлі та споруди  6586.000  6459.000  0.000  0.000  6586.000   6459.000
  - машини та обладнання  46.000  91.000  0.000  0.000  46.000  91.000
  - транспортні засоби  3399.000  3909.000  1788.000  1419.000  5187.000  5328.000
  - інші  4035.000  4010.000  0.000  0.000  4035.000  4010.000
2. Невиробничого призначення:  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - будівлі та споруди  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - машини та обладнання  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - транспортні засоби  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
  - інші  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000
Усього  14066.000  14469.000  1788.000  1419.000  15854.000  15888.000
Опис:  Крiм основних засобiв на балансi Товариства знаходяться три земельнi дiлянки -1) 3,3га. вартiстю на кiнець року -1321,5тис.грн.; 2) 6,9га.- вартiстю на кiнець року - 2317,9 тис.грн.,3) 0,3га вартiстю на кiнець року- 275,0тис.грн. Вартiсть землi визначена за iсторичною собiвартiстю. Данi земельнi дiлянки було придбано за рахунок коштiв iнвесторiв.Пiдприємство поланує в 2012роцi провести дооцiнку землi до справедливої вартостi.Станом на 01.01.2012р. основних фондiв, оформлених в заставу (при отриманнi кредиту) немає. Обмеження в використаннi iнших основних фондiв немає. Переданi в оперативну оренду основнi засоби залишковою вартiстю 3359,0тис.грн.- це нерухоме майно ,торговi мiсця та виробничi площi, якi не використовуються. Взятi в операцiйну оренду 36 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 1893,0тис.грн. (залишкова ввартiсть - 1419,0тис.грн.). Станом на 01.01.12р. зношенiсть власних основних фондiв становить :
-по будiвлях i спорудах -первiсна вартiсть - 8931,0тис.грн.,знос - 2472,0тис.грн ,% зносу - 27,7%,
-по транспортних засобах -первiсна вартiсть - 6785,0тис.грн.,знос - 2876,0тис.грн ,% зносу -42,4%,
- по машинах i обладнанню - первiсна вартiсть - 370,0тис.грн.,знос - 279,0тис.грн ,% зносу - 75,4%,
- по iнших основних засобах - первiсна вартiсть - 316,0тис.грн.,знос - 220,0тис.грн ,% зносу - 69,6%.
Iнвестицiйна робота на пiдприємствi буде i в подальшому направлена на оновлення транспортних засобiв та покращення iнфраструктури на ринку, зокрема планується придбавати у власнiсть орендованi транспортнi засоби.Інформація щодо вартості чистих активів емітента


за звітний період за період попередній звітному
11887.000 12524.000
11465.000 6465.000
11465.000 6465.000
Опис Вартiсть чистих активiв розрахована в вiдповiдностi з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв АТ, схвалених Рiшенням КЦПФР вiд 17.11.2004р. за №488.
Висновок Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV, i вiдповiдно при розмiрi Статного фонду 11465 тис. грн., складають 11887 тис. грн.