АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Опис бізнесу(текстова частина)

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ПАТ "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" - акцiонерне товариство , основною метою якого являється здiйснення пасажирських перевезень автомобiльним транспортом. Автотранспортне пiдприємство було створене в березнi 1945 року, як державне пiдприємтво для надання автотранспортних послуг по перевезенню пасажирiв та вантажiв, на базi якого в 1954 роцi було органiзовано автобусно-таксомоторний парк. З 1964 року пiдприємство почало обслуговувати закордоннi пасажирськi автоперевезення. В серпнi 1998р. державне пiдприємство "Ужгородське АТП 12107"згiдно наказу РВ ФДМУ по Закарпатськiй областi №3I321 вiд 23.07.1998р. було перетворене в процесi приватизацiї у вiдкрите акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107". З 2006р. на територiї, видiленiй пiдприємству в постiйне землекористування пiд розширення пiдприємства було створено авторечовий ринок, який на сьогоднi являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi. В 2010роцi пiдприємство в вiдповiдностi з Законом "Про акцiонернi товариства" та рiшення загальних зборiв акцiонерiв було перейменоване з Вiдкритого на Публiчне акцiонерне товариство.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Пiдприємство має три структурнi пiдроздiли та допомiжнi обслуговуючi виробництва. Структурнi пiдроздiли створенi по таких видах послуг :
1. Перша автобусна колона (створена в 2010роцi), яка здiйснює мiськi перервезення пасажирiв ,в якiй працює 95чоловiк, 2.Друга автобусна колона, яка здiйснює примiськi, мiжмiськi та мiжнароднi маршрутнi перевезення пасажирiв, та надає автотранспортнi послуги на замовлення фiзичних та юридичних осiб по Українi та за кордоном, в якiй працює 66 чоловiк, 3. Авторечовий ринок, який створений на територiї, видiленiй в свiй час на постiйне землекористування пiд будiвництво нового автопiдприємства, та викупленiй Товариством в 2006роцi. Авторечовий ринок являється найбiльшим ринком в м.Ужгородi та включає в себе весь спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб, передбачених ринковою дiяльнiстю, на ринку працює 29 чоловiк. Для забезпечення безперебiйної транспортної роботи пiдприємство має велику промзону для технiчного обслуговування , ремонту автотранспорту та надання допомiжних послуг,на базi якої також надаються вiдповiднi послуги iншим перевiзникам. На протязi 2011 року змiн в органiзацiйнiй структурi пiдприємства не було.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї пiдприємства на протязi 2011р. не поступали.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) В 2011р. на пiдприємствi вiвся бухгалтерський облiк в вiдповiдностi з вимогами Нацiональних стандартiв БО.
Визначення та амортизацiя основних фондiв та нематерiальних активiв.
Основнi засоби вiдображенi в бухгалтерському облiку за фактичними витратами на їх придбання, доставку з врахуванням сум декiлькох обов'язкових дооцiнок, якi було проведено за рiшенням КМУ у зв'язку з iнфляцiєю, починаючи з 1992року. Нарахування амортизацiї основних фондiв та нематерiальних активiв прийнято за прямолiнiйним методом. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується в бухгалтерському облiку за балансовою вартiстю.
Запаси.
Одиницею запасiв для цiлей бухгалтерського облiку прийнято вид запасiв. Оцiнка запасiв при вiдпуску у виробництво здiйснюється за методом iдентифiкованої собiвартостi, а пального - за методом середньозваженої собiвартостi.. В зв'язку з тим, що майже всi запаси використовуються для здiйснення автоперевезень i знаходяться на складi незначний час, пiдприємство не проводить їх переоцiнки.Незавершеного виробництва на пiдприємствi немає.
До малоцiнних необоротнiх активiв вiдносяться активи з термiном корисного використання бiльше одного року та вартiстю бiльше 1000грн. Амортизацiя по таких активах нараховується в першому мiсяцi використання об'єктiв у розмiрi 100 вiдсоткiв їх вартостi.
Визначення грошових коштiв.
Грошовi кошти включають суму грошей в касi пiдприємства та на рахунках в банку. Суми в iноземних валютах перерахованi по курсу НБУ на момент складання звiту. Пiдприємство має валютнi рахунки в доларах США та Євро для розрахункiв з iноземними партнерами.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за реальною вартiстю. Вона включає в себе заборгованiсть за наданi в кредит транспортнi послуги, поточну заборгованiсть за реалiзованi квитки автобусних станцiй та орендну плату за наданi в оренду основнi засоби. Резерв сумнiвних боргiв на протязi 2011року не створювався через збитковiсть пiдприємства.
Кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть складається в основному за отриманi вiд постачальникiв та вчасно не оплаченi пальне, запчастини та iншi витратнi матерiали, а також iз поточної заборгованостi перед працiвниками по оплатi працi, та по сплатi поточних платежiв i податкiв в бюджет та соцiальнi фонди. Нереальної та простроченої заборгованостi по пiдприємству немає.
Визнання доходу.
Дохiд вiд надання автотранспортних послуг визначається по моменту фактичного виконання послуг за встановленими тарифами ( по маршрутних перевезеннях- на дату реалiзацiї квиткiв на перевезення пасажирiв , по перевезеннях на замовлення юридичних та фiзичних осiб - на дату фактичного виконання замовлення та пiдприсання актiв виконаних робiт). Доходи вiд здачi в оренду майна, надання послуг з передрейсових медоглядiв водiїв та техоглядiв автотранспорту, стоянки автобусiв- визнаються з моменту пiдписання актiв приймання - передачi на виконанi послуги. Iншi доходи (по авторечовому ринку i iн.) , отриманi бюджетнi субвенцiї на покриття збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення визнаються по моменту отримання коштiв на поточнi рахунки в банку та в касу пiдприємства.
Текст аудиторського висновку Основнi вiдомостi про емiтента 1.1.1 Повне найменування емiтента - Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" 1.1.2 Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств i органiзацiй України - 03114017 1.1.3 Мiсцезнаходження - Публiчне акцiонерне товариство
" Ужгородське АТП 12107" розташовано за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород вул. Радiщева 2. 1.1.4 Дата державної реєстрацiї - Статут пiдприємства зареєстрован Рiшенням № 0011 Ужгородської мiської Ради народних депутатiв 24.07.98 року. Свiдотцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi № 03114017 видане Ужгородською мiською Радою народних депутатiв 24.07.98 року, код пiдприємства - 03114017. Нова редакцiя Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107" зареєстрована 04 червня 2004 року Розпорядженням Голови Ужгородської мiської Ради народних депутатiв, запис у ЖЗЮ № 0803. Остання редакцiя Статуту товариства зареєстрована Державним реєстратором м. Ужгород п. Лепiк Кордонець Т.I. 20 червня 2008 року, номер реєстрацiї 13241050006000789. Нова редакцiя Статуту, згiдно якого приведена у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" назва товариства , тобто з Вiдкритого на Публiчне - зареєстрована Державним реєстратором м. Ужгород, п. Лепiк Кордонець Т.I. - 18 травня 2010 року, номер реєстрацiї 13241050008000789.
Вiдповiдальнiсть за фiнансово - господарську дiяльнiсть, органiзацiю та методологiю бухгалтерського облiку несуть, станом на 31 грудня 2011 року - Директор ПАТ "Ужгородське АТП 12107" - пан Козун В.I., та головний бухгалтер - панi Лангазов Л.I.
Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" створено в ходi приватизацiї Державного пiдприємства АТП 12107, згiдно Наказу Закарпатського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України № 3I189 вiд 30.04.98 року . Вiдповiдно до цього засновниками товариства виступили держава в особi Закарпатського регiонального вiддiлення Фонду державного майна України та трудовий колектив пiдприємства. Станом на звiтну дату частка державного майна в Статутному капiталi пiдприємства повнiстю викуплена, акцiнерами товариства на даний час є:. фiзичнi особи - 1136 акцiонер; - юридичнi особи - ТОВ "Фiнансова компанiя Глобал лтд.", ТОВ "АТIК";-Всього - 1138 акцiонерiв.
1.1.5 Основнi види дiяльностi -Основним видом дiяльностi ПАТ "Ужгородське АТП 12107" є органiзацiя та здiйснення пасажирських автоперевезень, статистичний код за КВЕД -63.21.2 Функцiонування автомобiльного транспорту; -60.23.0 Дiяльнiсть нерегулярного пасажирського транспорту; -60.21.1 Дiяльнiсть автомобiльно регулярного транспорту; -60.24.0 Дiяльнiсть автомобiльного вантажного транспорту;-70.20.0 Здавання пiд найм власної та державної нерухомостi виробничо-технiчного та культурного призначення; -71.10.0 Оренда автомобiлiв.
На всi види дiяльностi, якi здiйснювало пiдприємство в перевiряємому перiодi були отриманi всi необхiднi дозволи та лiцензiї ( де передбачено чинним законодавством отримання спецiальних дозволiв та лiцензiй).
Опис аудиторської перевiрки. Незалежна аудиторська фiрма , "Ягер", що дiє на пiдставi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 виданого Аудиторською палатою України 23 лютого 2001 року на основi Договору № 02 вiд 03 лютого 2012 року, та вiдповiдно до чинного законодавства, провела перевiрку фiнансових звiтiв, що включають: : Баланс на 31 грудня 2011 р., Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, , Звiт про рух грошових коштiв за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, Звiт про власний капiтал за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, та Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за перiод з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, з метою висловлення незалежної професiйної думки вiдносно її достовiрностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi даним бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання за 2011 рiк у вiдповiдностi до: "Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 року № 3125-XII iз змiнами i доповненнями, внесеними Законами України вiд 14.03.95 р. № 81I95-ВР, вiд 20.02.96 р. № 54I96-ВР, вiд 15.05.2003 р. № 762-IV, вiд 24.06.2004р. № 1863-IV, вiд 06.07.2005 р. №2738-IV, вiд 15.12.2005 р. №3202-IV, вiд 19.01.2006 р. № 3370-IV, №140-V. вiд 14.09.2006 р.;"Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України "Про затвердження положення щодо пiдготовки Аудиторських висновкiв, якi подаються до державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку" вiд 19.12.2006 р. № 1528;"Вимог Цивiльного Кодексу України, Господарського Кодексу України." Вимог Закону України №996-ХIV вiд 16.07.1999 р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". iз змiнами та доповненнями внесеними до Закону України."Вимог Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики, зокрема Мiжнародних стандартiв аудиту 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi, 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора", 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевiрки для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Основнi вiдомостi про умови договору та проведення аудиту: - Дата та номер договору на проведення аудиту - Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi Договору № 02 вiд 03 лютого 2012 року - Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - - перевiрка розпочата 03 лютого 2012 року та завершена 17 лютого 2012 року. - Перелiк перевiреної фiнансової iнформацiї iз зазначенням дати та звiтного перiоду - Для здiйснення аудиторської перевiрки використовувались наступнi документи:- Статутнi документи товариства; - Розпорядчi документи товариства;- Фiнансова та статистична звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк , данi синтетичного та аналiтичного облiку, роздрукованi з електронних носiїв.
- Опис обсягу аудиторської перевiрки - Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами українського законодавства, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики , Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", та iнших нормативних актiв, якi регулюють дiяльнiсть учасникiв фондового ринку та передбачають збирання достовiрностi доказiв того, що в бухгалтерськiй звiтностi нема суттєвих помилок. Пiд час перевiрки були розглянутi принципи бухгалтерського облiку та методи оцiнки балансу i звiтностi. В ходi аудиторської перевiрки розмiр суттєвостi визначався вiдношенню до виявленим в ходi вибiркової перевiрки вiдхиленням, згiдно професiйної думки аудитора у вiдповiдностi до МСА 200, МСА 210, МСА 315, МСА 450, МСА 500, МСА 530, МСА 520, МСА 570, МСА 700, МСА 705, МСА 706. Перевiрка проводилась вибiрково, з частковим залученням первинних документiв. В ходi аудиторської перевiрки були дослiдженi системи внутрiшнього контролю на пiдприємствi, для забезпечення впевненостi аудитора, що фiнансова звiтнiсть товариства складена у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Система внутрiшнього контролю дозволяє зменшити помилки, що призводять до суттєвих викривлень у фiнансовiй звiтностi. Для одержання аудиторських доказiв застосованi слiдуючi основнi процедури: перевiрка первинних документiв та регiстрiв аналiтичного та синтетичного облiку, спостереження, опитування, пiдрахунки, аналiтичнi процедури. Пiд час перевiрки зiбрано достатню кiлькiсть iнформацiї для висновку. Перевiрка податкової звiтностi не проводилась, так як це не передбачено умовами угоди.
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу: Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу - Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть керiвництва охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi: Вiдповiдальнiсть аудиторської фiрми- Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки, щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi аудиторської перевiрки. та надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв. Аудиторська перевiрка полягає в отриманнi на пiдставi проведених тестiв доказiв, що пiдтверджують суми, якi наведенi у фiнансовiй звiтностi, та розкривають наведенi у звiтностi данi. Аудит також полягає в дослiдженнi принципiв бухгалтерського облiку, що використовувалися товариством, суттєвостi оцiнок, якi застосовувалися керiвництвом, а також загальної оцiнки надання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що проведена аудиторська перевiрка надає достатнi пiдстави для висловлення нашої думки.
Висловлення думки: На нашу думку, фiнансова звiтнiсть пiдприємства за 2011 рiк складена у вiдповiдностi до "Порядку подання фiнансової звiтностi", затвердженого Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2000 року № 419, i дає правдиве та неупереджене вiдображення фiнансового стану, фiнансових результатiв та руху грошових коштiв Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107". На пiдставi перевiрки аудиторська фiрма вважає за можливе пiдтвердити, що звiтнiсть пiдприємства складена згiдно, а також на основi дiйсних даних бухгалтерського облiку i достовiрно вiдображає у всiх суттєвих аспектах фактичний фiнансовий стан пiдприємства на 31 грудня 2011 року по результатам операцiй за перiод з 1 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, та вiдображає дiйсний майновий стан пiдприємства.
Пояснювальнi параграфи. Розкриття iнформацiї про облiкову полiтику пiдприємства: ля забезпечення бухгалтерського облiку на пiдприємствi застосовується - для аналiтичного облiку - журнально - ордерна форма облiку, для забезпечення синтетичного облiку - бухгалтерська програма " 1 С ". Стан бухгалтерського облiку на пiдприємствi задовiльний. Данi аналiтичного облiку тотожнi даним синтетичного облiку, розбiжностей не встановлено. В цiлому органiзацiя i методологiя облiку на пiдприємствi вiдповiдає чинному законодавству України, дiючим нормативним документам, регулюючим облiк.
При веденнi бухгалтерського облiку та пiдготовцi фiнансових звiтiв товариство дотримується принципiв автономностi, безперервної дiяльностi, перiодичностi, фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, єдиного грошового вимiрника. На пiдприємствi, затверджен наказ по ПАТ "Ужгородське АТП 12107" № 1 вiд 04.01 2011 року "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" у 2011 р.", згiдно якого визначенi принципи оцiнки статей звiтностi, та методи облiку, резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується, амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом. Кордон iстотностi визначен у розмiрi 1000,00 грн. В цьому наказi визначена вiдповiдальнiсть фахiвцiв пiдприємства до складання та оформлення первинних документiв, матерiальних звiтiв, та термiни їх подання до облiку. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi приведен у вiдповiднiсть до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIY. На протязi звiтного перiоду облiкова полiтика на пiдприємствi не змiнювалась. Розкриття iнформацiї про обсяги подання фiнансової звiтностi: Фiнансова звiтнiсть на пiдприємствi складається в повному обсязi, згiдно Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, якi регулюють складання фiнансової звiтностi, зокрема:
-П(С)БО № 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", -П(С)Б)О № 2 "Баланс", - П(С)БО № 4 "Звiт про рух грошових коштiв", - П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал", -П(С)БО № 6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах"
Розкриття iнформацiї за видами активiв пiдприємства: На пiдприємствi оцiнка та квалiфiкацiя активiв вiдповiдає затвердженим Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку. Оцiнка основних засобiв визначена згiдно П(С)БО № 7 i приведена в вiдповiднiсть вимогам чинного законодавства. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду - 11110 тис. грн., крiм того на звiтну дату рахується iнвестицiйна нерухомiсть, залишкова вартiсть якої складає - 3359 тис. грн. Залишкова вартiсть нематерiальних активiв - складає 16 тис. грн., оцiнка яких визначена згiдно П(С)БО № 8 "Нематерiальнi активи". Амортизацiя на нематерiальнi активи нараховувалась у вiдповiдностi до строку корисного використання . Запаси визначалися згiдно П(С)БО № 9 "Запаси". В бухгалтерському облiку i вiдповiдно на звiтну дату, запаси вiдображенi за первiсною вартiстю. Оцiнка вибуття запасiв визначалась за методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв. Залишки грошових коштiв на рахунках в банках пiдтвердженi банкiвськими виписками, залишки грошових коштiв в касi пiдтвердженi Актом iнвентарiзацiї готiвки в касi станом на кiнець робочого дня 31 грудня 2011 року. (Iнвентаризацiя грошових коштiв на пiдприємствi проводиться на кiнець останьго робочого дня кожного кварталу). Дебiторська заборгованiсть визначалась згiдно П(С)БО № 10 "Дебiторська заборгованiсть". Довгострокової дебiторської заборгованостi на пiдприємствi нема. Оцiнка дебiтоської заборгованостi визначена в розмiрi первiсної вартостi, так як резерв сумнiвних боргiв на пiдприємствi не нараховується. В складi дебiторської заборгованостi в основному рахується заборгованiсть за виданими авансами та замовникiв за виконанi послуги. Загальна сума дебiторської заборгованостi на кiнець звiтного перiоду складає - 652 тис. грн., в тому числi:- за виконанi послуги -431 тис. грн.;- за розрахунками з бюджетом - 1 тис. грн.: - за виданими авансами - 201 тис. грн.; -за внутрiшнiми розрахунками - - тис. грн. :- iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 19 тис. грн. - На думку аудитора, розкриття iнформацiї за видами активiв подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства: Вартiсть чистих активiв товариства вiдповiдає чинному законодавству, зокрема вимогам п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV , зокрема:- станом на 31 грудня 2008 рокуi вiдповiдно при розмiрi Статного капiталу 6465 тис. грн., складала 8972 тис. грн.;-станом на 31 грудня 2009 року при розмiрi Статутного капiталу 6465 тис. грн. Вартiсть чистих активiв складає - 8994 тис. грн.;- станом на 31 грудня 2010 року складає - 12524 тис. грн..-станом на 31 грудня 2011 року при розмiрi Статутного капiталу 11465 тис. грн.. - складає - 11887 тис. грн..
Розкриття iнфрмацiї за видами зобов'язань пiдприємства: Зобов'язання та забезпечення наступних витрат i платежiв на пiдприємствi визначається згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Забезпечення наступних витрат та платежiв на звiтну дату складають 381 тис. грн. i створенi в попереднiх перiодах за рахунок амортизацiйних вiдрахувань, та призначаються для проведення модернiзацiїї (реконструкцiї) виробничих фондiв пiдприємства. Довгостроковi фiнансовi зобов'язання на звiтну дату складають -1485 тис. грн. Поточнi зобов'язання визначались згiдно П(С)БО № 11 "Зобов'язання". Нереальних зобов'язань на пiдриємствi нема. Кредiторська заборгованiсть складається в основному з розрахункiв з постачальниками за паливо, послуги, матерiали, на звiтну дату кредиторська заборгованiсть складає -1802 тис. грн., в тому числi:
-кредиторська заборгованiсть за товари, роботи , послуги- 1192 тис. грн.; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв -61 тис. грн.; -поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 163 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування - 91 тис. грн.; -поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi - 194 тис. грн.;- поточнi зобов'язання за розрахунками з учасниками - - тис. грн.;- iншi поточнi зобов'язання - 101 тис. грн.На думку аудитора, розкриття iнформацiї про зобов'язання пiдприємства, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства та вiдповiдає вимогам Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку в Українi.
1.8.4 Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдно до встановлених нормативiв, сплати товариством Статутного капiталу та забезпечення за цiнними паперами: Власний капiтал на ПАТ "Ужгородське АТП 12107" визначався у вiдповiдностi до вимог Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй № 291 вiд 30.11.1999 р., а також П(С)БО № 5 "Звiт про власний капiтал". Склад та структура власного капiталу визначенi у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. Зменшення власного капiталу вiдбулося за рахунок отриманих збиткiв в перевiряємому перiодi. В попереднiх перiодах, всi акцiї, якi призначалися для продажу, повнiстю викупленi у Закарпатського регiонального Фонду державного майна. Частки державного майна в Статутному капiталi пiдприємства на звiтну дату нема. Статутний капiтал створений в ходi першої емiсiї пiдприємства був сформован у розмiрi 1167700,00 гривень, та розподiлен на 4670800 штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю - Двадцять п'ять копiйок. Випуск першої емiсiї акцiй зареєстрован Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку - реєстрацiйний № 55I07I1I98, дата реєстрацiї 10 вересня 1998 року. У зв'язку з тим, що Вiдкрите акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" створене у ходi приватизацiї Державного пiдприємства "Ужгородське АТП 12107", то вiдповiдно формування Статутного капiталу вiдбувалось за рахунок активiв пiдприємства, згiдно Акту оцiнки, який був складений на пiдставi Передавального балансу станом на 01 травня 1998 року, та вiдповiдно затверджений пiсля перевiрки Закарпатським регiональним Фондом державного майна України, цей Передавальний баланс станом на 01 травня 1998 року є документом на пiдставi якого був сформован (активи державного пiдприємства були переданi акцiонерному товариству) Статутний капiтал пiдприємства. Викуп акцiй першої емiсiї у регiонального вiддiлення ФДМУ, з боку трудового колективу пiдприємства, на умовах пiльгового продажу за рахунок приватизацiйних сертифiкатiв, була проведена на пiдставi Наказу Регiонального вiддiлення по Закарпатськiй областi Фонду державного майна України № 3I425 вiд 29 вересня 1998 року i здiйснювалась наступним чином: -Доручення № 21 вiд 30.11. 1998 р. - проведено банком 03 .12. 1998 р.- на суму -130000,00 грн; -Доручення № 32 вiд 30.11. 1998 р. - проведено банком 03.12. 1998 р. - на суму 110670,00 грн. Пiсля завершення пiльгового продажу акцiй у власностi держави залишився пакет акцiй на суму 927030,00 грн., що складало 79,39 % в Статутному капiталi пiдприємства. В подальшому, на протязi 2000-2003 рокiв Закарпатське регiональне вiддiлення Фонду державного майна України продало свiй пакет акцiй фiзичним особам на сертифiкатних аукцiонах, згiдно затвердженого плану розмiщення акцiй i вiдповiдно до цього, право власностi на викупленi таким чином акцiї у Держави, пiдтвердженi реєстратором. Частки державного майна в Статутному капiталi пiдприємства на звiтну дату нема. Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 20 грудня 2002 року ( Протокол № 4 вiд 20.12.02 р.), було прийняте Рiшення про збiльшення Статутного капiталу пiдриємства шляхом додаткової емiсiї акцiй на суму 1600000,00 грн., в кiлькостi 6400000 штук номiнальної вартiстю 0,25 грн. В груднi 2003 року була завершена пiдписка на акцiї, Звiт про наслiдки пiдписки на акцiї ВАТ "Ужгородське АТП 12107" був надан в Державну Комiсiю з Цiнних Паперiв та Фондового Ринку в установлений законом термiн. Таким чином пiсля проведення вiдкритої пiдписки на акцiї пiдприємства Статутний капiтал ВАТ "Ужгородське АТП 12107" сформован у розмiрi 1585527,00 грн., та розподiлен на 6342108 штук простих iменних акцiй вартiстю 0,25 грн. Нова редакцiя Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107 " з новим розмiром Статутного капiталу пiдприємства затверджена Загальними зборами акцiонерiв, Протокол № 6 вiд 21 травня 2004 року , та зареєстрована Рiшенням Ужгородської мiської Ради народних депутатiв 04 червня 2004 року. Враховуючi той факт, що Статутний капiтал пiдприємства в розмiрi 1585527,00 грн., частково сформован та сплачен в ходi першої емiсiї в сумi 1167700,00 грн., то додаткова емiсiя була сплачена за рахунок внеску транспортних засобiв на загальну суму - 417827,00 грн., придбання яких засвiдченi Договорами купiвлi - продажу (акцiї в обмiн на транспортнi засоби):- оформленi на Бiржi 26 грудня 2003 року; - № 0312065 - на суму 63584,00 грн., -№ 0312066 на суму 63780,00 грн.;-№ 0312067 на суму 63066,00 грн.; -№ 0312068 на суму 32639,00 грн.; - № 0312069 на суму 63077,00 грн.;-оформленi через нотарiуса 29 грудня 2003 року; - № 4477 на суму 33991,00 грн.; -№ 4478 на суму 32946,00 грн.; №4479 на суму 32228,00 грн.;- № 4480 на суму 32516,00 грн. Транспортнi засоби поставленi на облiк в сiчнi 2004 року. Таким чином Статутний капiтал пiдприємства в ходi другої емiсiї був повнiстю сплачен. Випуск акцiй другої емiсiї був зареєстрован Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку та видане Свiдоцтво про випуск акцiй № 625I1I04, вiд 20 жовтня 2004 року.
На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 28 квiтня 2005 року (Протокол № 7) було прийняте Рiшення про проведення додаткової ємiсiї акцiй. В ходi проведення пiдписки на акцiї третьої емiсiї було внесено грошових коштiв бiльше нiж було заявлено. Результати пiдписки на акцiї були затвердженi Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 23 травня 2006 року на яких було вирiшено затвердити збiльшення Статутного капiталу товариства на суму фактично отриманих коштiв. У вiдповiдностi до цього рiшення Статутний капiтал пiдприємства складає 5180527,00 грн., та розподiлен на 20722108 шт. простих iменних акцiй. Сплата Статутного капiталу в ходi третьої емiсiї вiдбувалась наступним чином:
№ пIп ПIБ Дата внесення коштiв Договiр - купiвлi-продажу акцiй Назва документа, на пiдставi якого внесенi кошти № док-та Сума
1 Андрiїв А.Є. 17.01.06 р. Вiд 17.01.06 р. Плат. дор. 254-7 350000,00
2 Андрiїв Н.М. 19.01.06 р. Вiд 19.01.06 р. Плат. дор. 310-7 600000,00
3 Андрiїв В.М-В. 17.01.06 р. Вiд 17.01.06 р Плат. дор. 310-7 350000,00
4 Андрiїв А.Є. 15.03.06. р. Вiд 15.03.06 р. Плат. дор. 1401-7 395000,00
5 Андрiїв В.М-В. 14.03.06 р. Вiд 14.03.06 р. Плат. дор. 1374-7 250000,00
6 Андрiїв В.М-В. 15.03.06 р. Вiд 15.03.06 р. Плат. дор. 1401-7 50000,00
7 Андрiїв Н.М. 14.03.06 р. Вiд 14.03.06 р. Плат. дор. 1374-7 250000,00
8 Андрiїв Н.М. 15.03.06 р. Вiд 15.03.06 р. Плат. дор. 1401-7 50000,00
9 Андрiїв В. М-В. 20.04.06 р. -*- Плат. дор. 2102-7 350000,00
-*- Андрiїв В. М-В. 28.04.06 р. Вiд 28.04.06 р. Плат. дор. 2299-7 300000,00
10 Андрiїв Н.М. 20.04.06 р. -*- Плат. дор. 2102-7 350000,00
-*- Андрiїв Н.М. 28.04.06 р. Вiд 28.04.06 р. Плат. дор. 2299-7 300000,00
Всього 3595000,00

Таким чином в ходi третьої емiсiї було сплачено 3595000,00 грн., i вiдповiдно до цього Статутний капiтал пiдприємства сплачений в повному обсязi. Випуск акцiй третьої емiсiї був зареєстрован Закарпатським ТУ Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та видане Свiдоцтво про випуск акцiй № 06I07I1I06, вiд 14 червня 2006 року. На загальних зборах акцiонерiв, якi вiдбулися 23 травня 2007 року, Протокол № 9 вiд 23 травня 2007 року було прийнято рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу товариства. В ходi проведення пiдписки на акцiї додаткової емiсiї, були поданi заявки вiд акцiонерiв, i вiдповiдно заключенi договори на придбання акцiй. Всi акцiї були оплаченi не нижче номiнальної вартостi вiдповiдно до умов емiсiї. Результати пiдписки на акцiї були за затвердженi Загальними зборами акцiонерiв, якi вiдбулися 15 травня 2008 року. На розрахунковий рахунок пiдприємства поступили грошовi кошти. Поступлення грошових коштiв вiдображено в таблицi.
ФIО акцiонера № платiжного документу ДатаПIД Сума поДокументу
Андрiїв А.Є. № 964 28.08.07 р. 235000,00
№ 3862-7 29.08.07 р. 22500,00
Всього по Договору 257500,00
Андрiїв А.Є. № 4438-7 26.09.07 р. 16500.00
№ 4667-7 05.10.07 р. 8000.00
Всього по Договору 24500,00
Андрiїв А.Є. № 5774-7 05.12.07 р. 6000.00
№ 5983-7 17.12.07 р. 100000.00
№ 6126-7 24.12.07 р. 10500.00
№ 6281-7 28.12.07 р. 263200.00
№ 300 29.12.07 р. 5000.00
Всього по Договору 384700,00
Андрiїв А.Є. № 803-7 21.02.08 р. 167800.00
№ 930-7 21.02.08 р. 110000.00
№ 1011-7 26.02.08р 30000.00
№ 1039-7 27.02.08 р. 22500.00
№ 1048-7 27.02.08 р. 99500.00
№ 1069-7 28.02.08 р. 140000.00
Всього по Договору 569800,00
Андрiїв В.М-В. № 968 29.08.07р. 42000,00
Всього по Договору 42000,00
Козун В.I. № 3410-7 02.08.07 р. 3600.00
№ 3994-7 04.09.07 р. 2000.00
Всього по Договору 5600,00
Разом 1284100.00
Виходячи з вижченаведеного, в ходi четвертої емiсiї було отримано 1284100,00 грн., i вiдповiдно до цього Статутний капiтал пiдприємства сплачений в повному обсязi. Випуск акцiй четвертої емiсiї був зареєстрован Закарпатським ТУ Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та видане Свiдоцтво про випуск акцiй № 13I07I1I07 вiд 19.06.2007 року, видане 07 липня 2008 року. Розмiр Статутного капiталу товариства складає 6464627,00 грн., та розподiлений на 25858508 штук простих iменних акцiй. На загальних зборах акцiонерiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107", якi вiдбулися 14 травня 2010 року були прийнятi Рiшення про переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування в без документарну, визначення типу та найменування Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту товариства у зв'язку iз приведенням його дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" , було прийняте Рiшення про змiну типу товариства з вiдкритого на публiчне, та назви Товариства з Вiдкритого акцiонерного товариства "Ужгородське АТП 12107" на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське АТП 12107" ; На цих Загальних зборах акцiонерiв було прийняте Рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу товариства - спосiб збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв шляхом закритого (приватного) розмiщення акцiй, загальна номiнальна вартiсть, що планувалась для розмiщення 50000000,00 (П'ять мiльйонiв) гривень, загальна кiлькiсть простих iменних акцiй 20000000,00 (Двадцять мiльйонiв) штук, а також було прийняте Рiшення про уповноважений орган емiтента, якому надаються повноваження щодо проведення розмiщення акцiй та затвердженя результатiв розмiщення акцiй. На термiн проведення розмiщення акцiй товариству було видане Закарпатським ТУ ДКЦПФР - Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 25I07I1I10 - Т. В ходi проведення пiдписки на акцiї додаткової, п'ятої емiсiї, були поданi заявки вiд акцiонерiв, i вiдповiдно заключенi договори на придбання акцiй. Зокрема: - Заява вiд 10.09.10 р. вiд Андрiїв Н.М., вiдповiдно Договiр вiд 10.09.2010 року на придбання 6291380 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., на суму - 1572845,00 грн.;
- Заява вiд 10.09.10 р. вiд Андрiїв А.Є., вiдповiдно Договiр вiд 10.09.2010 року на придбання 6844740 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., на суму - 1711185,00 грн.; - Заява вiд 13.09.10 р. вiд Андрiїв В. М.-В,, вiдповiдно Договiр вiд 13.09.2010 року на придбання 4664000 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., на суму - 1160000,00 грн.; - Заява вiд 05.11.10 р. вiд Андрiїв Б.Є., вiдповiдно Договiр вiд 05.11.2010 року на придбання 2199880 шт. простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн., на суму - 549970,00 грн.;
Оплата за акцiї п'ятої емiсiї вiдображена в таблицi
ФIО акцiонера № платiжногодокументу Дата ПIД Сума поДокументу
Андрiїв А.Є. 23017875 10.09.2010 р. 1711185,00
Андрiїв Н.М. 23017110 10.09.2010 р. 1572845,00
Андрiїв В. М.-В. 23253415 13.09.2010 р. 1166000,00
Андрiїв Б.Є. 29373590 05.11.2010 р. 549970,00
Разом 5 000 000.00
- Згiдно Наказу № 70 вiд 11 листопада 2010 року "Про затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй" був затверджений Звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородське автотранспортне пiдприємство - 12107". Нова редакцiя Статуту товариства зареєстрована 17 травня 2011 року Державним реєстратором Виконавчого комiтету Ужгородської мiської ради народних депутатiв, панi Куберка Н.М.,номер запису 13241050010000789.- Статутний капiтал товариства на звiтну дату повнiстю сплачений.
На думку аудитора, розкриття iнформацiї про власний капiтал, подано в фiнансовiй звiтностi товариства, вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 1.8.5 Iнформацiя про вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй, стану виконання зобов'язань за борговими та iпотечними цiнними паперами- В перевiряємому перiодi, Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспотне пiдприємство 12107" не випускало iпотечних, та iнших видiв облiгацiй, борговових цiнних паперiв i вiдповiдно до цього нiяких зобов'язань за цими цiнними паперами не має.
1.8.6 Iнформацiя про вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв - Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107" - не здiйснює дiяльностi по управлiнню активами iнших пiдприємств, в тому числi i активами недержавних пенсiйних фондiв. 1.8.7 Основнi вiдомостi про визначення фiнансових результатiв - розкриття iнформацiї щодо обсягу чистих прибуткiв ПАТ "Ужгородське АТП 12107" за звiтний перiод спрацювало збитково, балансовий збиток складає - 637 тис. грн. Для визначення результатiв фiнансової дiяльностi на пiдприємствi застосовувались П(С)БО № 16 "Витрати" та П(С)БО № 15 "Дохiд". Фiнансовий результат визначен згiдно данних бухгалтерського облiку, в якому не виявлено суттєвих помилок, тому виходячи з цього можна пiдтвердити, що фiнансовий результат вiдображений в фiнансовiй звiтностi - реальний. На пiдставi вищенаведеного аудиторська фiрма пiдтверджує вiдповiднiсть данних фiнансової звiтностi ПАТ "Ужгородське АТП 12107" станом на 31 грудня 2011 року данним бухгалтерського облiку на пiдприємствi.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ДIЇ, ЯКI ВIДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ 2011 РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФIНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ТОВАРИСТВА ТА ПРИЗВЕСТИ ДО ЗНАЧНОЇ ЗМIНИ ВАРТОСТI ЙОГО ЦIННИХ ПАПЕРIВ, ВИЗНАЧЕНИХ Ч. 1 СТ. 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЦIННI ПАПЕРИ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК" ВIД 23.02.2006Р. №3480-IV
Протягом 2011 року року Товариством не приймалися рiшення щодо: o про викуп власних акцiй;o про утворення, припинення його фiлiй, представництв;o про припинення дiяльностi Товариства;o змiнi посадових осiб емiтента; o змiна власникiв акцiй , яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй; o порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю
Розкриття iнформацiї щодо iнших питань: - наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом - в ходi проведення аудиту фiнансової звiтностi товариства не було встановлено суттєвих невiдповiдностей, якi б мали вплив на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.;- виконання значних правочинiв - в ходi здiйснення господарської дiяльностi на протязi 2011 року на товариствi не здiйснювались (не укладались договори) значнi правочини;- стану корпоративного управлiння - корпоративне управлiння товариства має трьохрiвневу структуру та складається з- а) наглядової ради; б) дирекцiї; в) загальних зборiв акцiонерiв. В товариствi корпоративне управлiння здiйснюється на пiдставi концепцiї - "вартостi капiтала акцiонерiв", та направлено на досягнення довгострокових стратегiчних завдань його власникiв, дотримання всiх юридичних та нормативних вимог до товариства. Крiм того етичною основою дiяльностi товариства є виконання всiх вимог по охоронi працi. Значною складовою корпоративного управлiння є органiзацiя внутрiшнього контролю, який стосується не тiльки у органiзацiї ефективної роботи Бухгалтерiї товариства та Ревiзiйної комiсiї, а також у формуваннi якiсного контролю на всiх структурних пiдроздiлах пiдприємства. ;- iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства- в ходi проведення аудиторської перевiрки не виникли пiдстави вважати, що облiковi записи та документи, якi були наданi для перевiрки несправжнi. Не було встановлено фактiв якi б свiдчили про розбiжностi в облiкових записах, не виникали проблемнi або незвичайнi стосунки мiж аудитором та управлiнським персоналом товариства, тобто не було випадкiв вiдмови у наданнi необхiдних документiв для перевiрки, не було перешкоджень у спiлкуваннi аудитора з працiвниками товариства, якi не вiдносяться до управлiнського персоналу, але виконують функцiї контролю. В ходi проведення перевiрки у нас не виникло сумнiвiв щодо компетентностi управлiнського персоналу. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями ПАТ "Ужгородське АТП 12107" здiйснюють належний нагляд за системами монiторингу ризику, фiнансового контроля та за дотриманням вимог законодавства. Отримана iнформацiя в результатi виконання процедур оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi свiдчить про те що ризик суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства - незначний, та не впливає в суттєвих аспектах на показники фiнансової звiтностi товариства за 2011 рiк.
Основнi вiдомостi про Аудиторську фiрму: Назва, номер, та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською палатою України, мiсцезнаходження, телефон. - Аудиторська фiрма "Ягер"; - розташована за адресою - Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Собранецька 24.;- Свiдоцтво про державну реєстрацiю Серiя АОО № 784590 видане Ужгородським мiськвиконкомом 29 травня 1995 року.; - Код ЄДРПОУ - 22071851; - Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi № 0784 видане 23 лютого 2001 року, продовжено дiю до 02.03 2011 року Рiшенням АПУ № 160I03 вiд 02.03 2006 року, продовжено дiю до 24 лютого 2016 року, Рiшенням АПУ № 228I4 вiд 24 лютого 2011 року ; Сертiфiкат аудитора ( директору АФ "Ягер" - Рябiнкiна Н.В.), серiї А № 003699 видан 30 березня 1995 року, дiю якого було продовжено до 30 березня 2009 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.99 № 76 - до 26 березня 2004 року, та вiд 29.04.04 р. № 134 - до 30 березня 2009 року). продовжено до 30.03.2014 року ( Рiшення АПУ вiд 26.03.2009 р. № 200I2) - Телефон - + 38(0312) 64-33-48: +38-050-140-91-39
1.3 Аудиторська перевiрка проводилась в м. Ужгород, аудиторський висновок видан 17 лютого 2012 року. Акт складено 17 лютого 2012 року.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний дохiд пiдприємство отримує вiд пасажирських автоперевезень. Його частка в загальному складi доходiв становила в % :
в 2007р. - 54,3%
в 2008р. - 52,8%
в 2009р. - 54,6%
в 2010р. - 62,0%
в 2011р. - 77,3%
Iншi доходи по пiдприємству за 2011р. становили :
- вiд оренди примiщень та торгових мiсць i iнших ринкових послуг - 20,7%,
-- вiд реалiзацiї iнших послуг - 2,0%.
Перспективами для збiльшення доходiв та розвитку пiдприємства є розвиток, мiжмiських та мiжнародних, в тому числi туристичних перевезень; розвиток мiських та примiських перевезень пасажирiв автобусами великої мiсткостi; введення нового сервiсного обслуговування приватного автотранспорту та розширення послуг по передрейсовому обслуговуваннi та технiчних оглядах автотранспорту iнших перевiзникiв; розширення спектру послуг на ринку.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування На протязi останнiх 5 рокiв Товариством придбано 1 земельну дiлянку вартiстю 275,0тис.грн.. Всього пiдприємство має у власностi 3 земельнi дiлянки загальною площею-10,5га. по вартостi придбання -3914,0тис.грн.Придбання було проведено за рахунок внескiв iнвесторiв. Також за цей перiод проведено реконструкцiю дороги на суму 396,8тис.грн., будiвельнi роботи по спорудженню пiшохiдних проходiв та проїздiв, спорудження проходiв з брукiвки на ринку, капiтальному ремонту комунiкацiй ( в тому числi газифiкацiю )як на ринку, так i на промисловiй базi. Цi роботи фiнансувались як за рахунок внескiв iнвесторiв, так i за рахунок власних доходiв пiдприємства. Також було придбано 38 автобусiв та переобладнано 8 дiючих мiкроавтобусiв.Загальна вартiсть придбання та модернiзацiї транспортних засобiв становить 3878,6 тис.грн. за рахунок кредитних коштiв, внескiв iнвесторiв та власних обiгових коштiв пiдприємства. Всього за 5 останнiх рокiв було придбано, споруджено та проведено реконструкцiю основних засобiв на загальну суму 8150,0тис.грн. В 2011р. було придбано 23 автобуси вартiстю 1105,0тис.грн.(з них19автобусiв - з вiдстрочкою платежу, згiдно умов договору). Також було проведено ремонт та переобладнання офiсних примiщень та iнвестицiйної нерухомостi на суму 139,2тис.грн. та придбано машин та обладнання на суму 55,6тис.грн. Джерелом фiнансування даного придбання, ремонтiв та переобладнання є власнi кошти пiдприємства.
В подальшому Товариство планує придбати новi автобуси для мiжмiських , мiжнародних та туристичних перевезень великої мiсткостi i продовжити роботи по покращенню iнфраструктури ринку, використовуючи як кредитнi так i власнi кошти.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення Первiсна вартiсть основних засобiв Товариства станом на 31.12.2011р. становить 15945,0 тис.грн, сума зносу - 4835,0тис.грн., залишкова вартiсть - 11110,0тис.грн.; iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно : 4551,0тис.грн., 1192,0тис.грн., та залишкова вартiсть- 3359,0тис.грн. Зношенiсть основних засобiв та iнвестицiйної нерухомостi в цiлому становить 29,4% в порiвняннi з 26,7% на 31.12.2010р. та 36,9% станом на 31.12.2007р. За останнi роки дiяльнiсть пiдприємства направлена на оновлення основних засобiв, що зумовить збiльшення прибутковостi в майбутньому. В основному оновленню пiдлягають транспортнi засоби (зношенiсть на 31.12.11р. становить 42,4% проти 65,7% станом на 31.12.07р.) та основнi фонди (будiвлi та споруди) для обслуговування ринку . Всi основнi засоби знаходяться в м.Ужгородi на двох базах пiдприємства- авторечовому ринку та промисловiй базi. Пiдприємство оренує 36 автобусiв для мiських, примiських та мiжмiських перевезень вартiстю 1893,0тис.грн.. В майбутньому iнвестицiйна полiтика пiдприємства буде направлена на придбання нових транспортних засобiв та покращенням iнфраструктури на ринку.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Основними замовниками на послуги пiдприємства є населення, тому рiвень доходiв на пiдприємствi в значнiй мiрi залежить вiд його платоспроможностi.
Основними полiтичними факторами, що впливають на дiяльнiсть пiдприємства є вiзовий режим з країнами близького зарубiжжя, якi граничать з Закарпатською областю, що значно зменшує пасажиропотiк на мiжнародних перевезеннях, як рейсових, так i по замовленню юридичних та фiзичних осiб.
Фiнансово-економiчними факторами, якi впливають на результати дiяльностi пiдприємства є значне подорожчання витратних матерiалiв на перевезення, зокрема пального, автошин, запасних частин , пiдвищення мiнiмального розмiру заробiтної плати при майже незмiнних тарифах на перевезення. Недобросовiсна конкуренцiя з боку приватних перевiзникiв, якi мають значно нижче податкове навантаження теж значно впливає на зменшення дохiдностi пiдприємства.
Важливим виробничо - технiчним фактором є значний рiвень зношеностi рухомого складу , що зумовлює великi витрати на ремонт та пiдтримання транспорту в робочому станi.
Важливим соцiальним фактором є недостатня компенсацiя державою збиткiв вiд перевезення пiльгових категорiй населення та заниженi тарифи, по яких компенсуються втрати вiд цих перевезень.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства В 2011р. пiдприємством було сплачено 14,4тис.грн. штрафiв по результатах перевiрок Державної iподаткової iнспекцiї в м.Ужгородi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi пiдприємстав проводиться за рахунок власних обiгових коштiв. На придбання та спорудження основних засобiв в основному залучаються кошти iнвесторiв та частково - власнi обiговi кошти. Для забезпечення безперебiйної роботи пiдприємству достатньо власних оборотнiх коштiв , а iнвестицiї необхiднi для оновлення основних засобiв та забезпечення економiчної стратегiї пiдприємства.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів Укладених i не виконаних договорiв пiдприємство не має.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Для покращення дохiдностi вiд здiйснення автоперевезень планується проводити роботу для збiльшення перевезень по замовленню фiзичних та юридичних осiб ; придбання для цiєї мети нових автобусiв та залучення наявного автотранспорту iнших перевiзникiв через оперативну оренду; проводити роботу по збiльшенню рентабельностi закордонних перевезень.
Планується проводити роботу по покращенню благоустрою територiї на авторечовому ринку та збiльшити спектр послуг для фiзичних та юридичних осiб на ринку.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки на протязi 2011 року на пiдприємствi не проводились.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається В 2011 роцi Товариство судових справ, однiєю iз сторiн яких воно б виступало - не мало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Iнша iстотна iнформацiя для iнвесторiв вiдсутня.