АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
07.09.2010 25I07I1I10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВ UA4000081541 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 45858508 11464627.000 100.0000000
Опис Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , реєстрацiйний номер №25I07I1I10 , дата реєстрацiї 07.09.2010р. було отримано 05.07.2011р. Свiдоцтво вiд 22 червня 2010року, реєстрацiйний №10I07I1I10, дата видачi 22 червня 2010року та тимчасове свiдоцтво вiд 07 вересня 2010року, реєстрацiйний №25I07I1I10-Т, видане Закарпатським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, вважати такими, що втратили чиннiсть.
22.06.2010 10I07I1I10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВ UA4000081541 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 25858508 6464627.000 100.0000000
Опис На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №13I07I1I07 вiд 07.07.2008р. на 25858508 простих iменних акцiй на суму 6464627,00грн. з документарною формою iснування.
07.07.2008 13I07I1I07 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВ UA4000081541 іменні прості Документарна Іменні 0.250 25858508 6464627.000 100.0000000
Опис На пiдставi даного Свiдоцтва було анульоване попереднє Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за №06I07I1I06 вiд 14.06.2006р. на 20722108 простих iменних акцiй на суму 5180527грн.
07.09.2010 25I07I1I10-Т Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку ЗТВ UA4000081541 іменні прості Бездокументарна Іменні 0.250 20000000 5000000.000 77.3000000
Опис Тимчасове Свiдоцтво видане на емiсiю п'ятого додаткового випуску акцiй, та пiсля затвердження пiдписки на акцiї загальними зборами акцiонерiв, внесенням змiн до Статуту Товариства та подання звiту про результати пiдписки на акцiї буде замiнено на постiйне Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй.