АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  Аудиторська фiрма "Ягер"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22071851
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, дIн, 88000, м.Ужгород, вул.Собранецька, 24
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  №0784
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  23.02.2001
Міжміський код та телефон  (0312)643348
Факс  (0312)643348
Вид діяльності  Аудиторськi послуги
Опис  Аудиторськi послуги надаються в вiдповiдностi з угодою №7 вiд 10.03.2011р. В подальшому змiнювати аудитора пiдприємство не планує.
 
Найменування  Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма  Вiдкрите акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, Київська область, дIн, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з ЦП та ФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044)2791074
Факс  (044)2791249
Вид діяльності  Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв
Опис  Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв (депозитарнi послуги) здiйснюється на пiдставi договору №Е-1029 вiд 05.08.2010р., який укладений на невизначений термiн.
 
Найменування  Публiчне акцiонерне товариство "Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  09312161
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, дIн, 88000, м.Ужгород, вул.Крилова, 10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ№483643
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Державна комiсiя з ЦП та ФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  04.09.2009
Міжміський код та телефон  (0312)669167
Факс  (0312)669159
Вид діяльності  Дiяльнiсть з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах власникiв iменних цiнних паперiв
Опис  Послуги зберiгача здiйснюються на пiдставi угоди вiд 12.07.2010р. за №8 . Зберiгач здiйснює вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах Власникам цiнних паперiв, якi були зареєстрованими особами у реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, випуск яких був дематерiалiзований i який був переданий йому Реєстратором. Також зберiгач здiйснює депозитарне обслуговування рахункiв у цiнних паперах Власникiв, якi зазначенi в реєстрi.