АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 22.01.2015

Особлива інформація на 20.01.2015

ВІДОМОСТІ

про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

N з/п

Дата зміни

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

120.01.201519.01.2015фізична особад/н23.368728.2171
Зміст інформації:
Згідно Реєстру власників іменних цінних паперів , отриманого від ПАТ"Національного депозитарію України" 19.01.2015року, зазначено що пакет акцій Андріїв Влади Микола-Володимирівни, який становив 10744572 простих іменних акцій, що відповідало 23,368 відсотків від загальної кількості акцій збільшився до 12973810 простих іменних акцій , що станом на 20.01.2015року становить 28,2171 відсотків від загальної кількості акцій.