АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 25.04.2014

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про викуп власних акцій

N з/п

Дата прийняття рішення

Назва органу, який прийняв рішення про викуп емітентом власних акцій

Кількість акцій, що підлягають викупу (шт.)

Дата реєстрації випуску акцій, що підлягають викупу

Номер свідотства про реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Найменування органу, що здійснював державну реєстрацію випуску акцій, що підлягають викупу

Частка від розміру статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

1д/нЗагальні збори акціонерів ПАТ "Ужгородське АТП 12107"705810.09.2013136/1/2013Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку0.015
Зміст інформації:
Загальні збори акціонерів, які відбулись 25 квітня 2014 р.(кворум 94,7%), (Протокол № 16), прийняли рішення про Про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства " Ужгородське АТП-12107" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. Результати голосування: "проти" - 7058 голосiв (3 акціонери), що складає 0,0162% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались та брали участь у загальних зборах акцiонерiв Товариства, та які голосували проти прийняття рішення " Про збільшення розміру статутного капіталу Публічного акціонерного товариства "Ужгородське АТП 12107" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків". Вони мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних їм голосуючих акцій. Мотиви збільшення статутного капіталу - залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, оновлення виробничої бази підприємства, а саме - придбання нових автобусів, а також подальшого технічного та соціального розвитку Товариства. Викуп акцій здійснюється в порядку та у строк, що передбачені законом України "Про акціонерні товариства", за ціною викупу, що дорівнює ринковій вартості акцій. Викуп акцій здійснюється за ринковою вартістю акцій ПАТ "Ужгородське АТП 12107", яка визначена на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність ТОВ " Експерт і К" що діє на підставі сертифіката суб'єкта оціночної діяльності № 14729/13 виданого ФДМУ 28 травня 2013 р., та затверджена Наглядовою радою ПАТ "Ужгородське АТП 12107" (протокол № 3 від 18 квітня 2014р.) і складає 64 копійки(Нуль гривень шістдесят чотири копійки) . Ціна викупу акцій ПАТ"Ужгородське АТП 12107" розрахована оцінювачем (станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів ("Бюлетень. Цінні папери України" № 66 (3863) за 09 квітня 2014року. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами. Викуп акцій проводиться на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,64грн. за одну просту іменну акцію Товариства. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Номінальна вартість акцій 0,25грн.( нуль гривень двадцять п'ять копійок) . Ринкова вартість - 0,64грн. (нуль гривень шістдесят чотири копійки). Прибуток за річною фінансовою звітністю року, який передував даті прийняття рішення про викуп акцій відсутній. Підлягають викупу акцій: прості іменні акцій , форма існування бездокументарна, 7058 шт., що складає 0,0154% від статутного капіталу. Члени виконавчого органу, наглядової ради та ревізійної комісії не будуть продавати належні їм акції. Емітент не володіє раніше викупленими власними акціями. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 136, дата реєстрації - 10 вересня 2013року,. дата видачі - 10 вересня 2013року. Видано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.