АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 25.04.2014

ВІДОМОСТІ

про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

N з/п

Дата прийняття рішення

Вид цінних паперів, що розміщуються

Кількість цінних паперів, що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються (тис.грн)

Частка статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

1д/нАкція проста152000003800.00033.060
Зміст інформації:
Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ "Ужгородське АТП 12107", далі Товариство, прийняте рiшення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків та про приватне розміщення акцій Публічного акціонерного товариства "Ужгородське АТП-12107" (протокол № 16 від 25.04.2014р.). Розміщуються прості іменні акції бездокументарної форми існування у кількості 15 200 000 (п'ятнадцять мільйонів двісті тисяч) штук на суму 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень, спосіб розміщення - приватний, порядок здійснення розміщення акцій відповідно до умов розміщення, затверджених рішенням про приватне розміщення, та відповідно до проспекту емісії. Розмір статутного капіталу ПАТ "Ужгородське АТП 12107" збільшується на 3 800 000 (три мільйони вісімсот тисяч) гривень. Номінальна вартість акцій, що розміщуються, не змінюється та становить 25 (двадцять п'ять ) копійок, ринкова ціна акцій - 64 (шістдесят чотири)копійки , визначена незалежним оцінювачем в особі ТОВ "Експерт і К" , що діє на підставі сертифіката суб"єкта оціночної діяльності № 14729/13 виданого ФДМУ 28 травня 2013 р., та затверджена Наглядовою радою ПАТ "Ужгородське АТП 12107" (протокол № 3 від 18 квітня 2014р.). На момент розкриття інформації Товариству невідомо, чи може розміщення акцій призвести до зміни власника значного пакета акцій, збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій. Особи, які володіють 10 і більше відсотків акцій до розміщення акцій: фізична особа - Андріїв Андрій Євстахович - 15694471 акцій (34,13% від загальної кількості голосуючих акцій), фізична особа Андріїв Наталія Миколаївна - 14497656 акцій (31,53% від загальної кількості голосуючих акцій), фізична особа Андріїв Влада Микола-Володимирівна - 10744572 акцій (23,36% від загальної кількості голосуючих акцій). Станом на 25.04.2014р. співвідношення загальної номінальної вартості акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, до розміру статутного капіталу становить 33,06%, співвідношення загальної суми цінних паперів, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства - 100%. Інвестори мають такі ж права, як власники простих акцій, відповідно до законодавства та статуту Товариства. Оплата акцій буде здійснюватися грошовими коштами відповідно до умов розміщення за ціною 25 (двадцять пять) копійок за 1 акцію, яка не є нижчою ніж номінальна вартість. Акції Товариства розміщуються з метою залучення грошових коштів, які будуть направлені на придбання автобусів Iнформацiя щодо намiру членiв уповноваженого органу Товариства, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, придбати акції, що розмiщуються, вiдсутня. Конвертацiя цінних паперів не передбачається. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії відсутня.