АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 
Дата розміщення: 29.04.2014

Особлива інформація на 25.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Козун В.I.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

25.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Ужгородське автотранспортне пiдприємство 12107"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88018, м.Ужгород, Радiщева, 2
4. Код за ЄДРПОУ 03114017
5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 663307, 03122-22583
6. Електронна поштова адреса atp-12107@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

28.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

80, Бюлетень "Цінні папери України"

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

30.04.2014

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

atp-12107@pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

29.04.2014

(дата)