АТ "Ужгородське АТП 12107"

Код за ЄДРПОУ: 03114017
Телефон: +380505551165, +380505858716
e-mail: atp-12107@ukr.net
Юридична адреса: 88015 м. Ужгород вул. Радіщева, 2
 

Особлива інформація на 28.03.2018

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Козун В.І.

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

29.03.2018

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство "Ужгородське автотранстпортне підприємство 12107"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88018, м.Ужгород, вул.Радіщева,б.2
4. Код за ЄДРПОУ 03114017
5. Міжміський код та телефон, факс (0312)663307, (0312)22583
6. Електронна поштова адреса atp-12107@ukr.net


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

29.03.2018

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

atp-12107.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}